آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي هند 27132000 قيرنفت 770,252,989 8,750,322,067,630 Rls. 297,303,872 $
2 12 1394 شهيدرجايي هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 12,293,530 654,480,545,477 Rls. 22,087,570 $
3 12 1394 شهيدرجايي هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 24,255,909 641,284,773,342 Rls. 21,746,872 $
4 12 1394 شهيدرجايي هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 11,694,170 639,243,961,778 Rls. 21,628,130 $
5 12 1394 شهيدرجايي هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 7,484,400 602,491,650,264 Rls. 20,501,994 $
6 12 1394 شهيدرجايي هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 59,787,300 564,794,273,096 Rls. 19,015,537 $
7 12 1394 شهيدرجايي هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 25,782,704 531,181,344,997 Rls. 18,023,510 $
8 12 1394 شهيدرجايي هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 10,325,104 494,835,366,013 Rls. 16,414,394 $
9 12 1394 شهيدرجايي هند 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 7,785,717 476,066,423,366 Rls. 16,231,240 $
10 12 1394 شهيدرجايي هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 35,876,830 464,255,140,870 Rls. 15,792,598 $
11 12 1394 شهيدرجايي هند 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 5,766,580 358,670,022,596 Rls. 12,038,079 $
12 12 1394 شهيدرجايي هند 29336100 ملامين 10,340,000 310,744,720,272 Rls. 10,593,711 $
13 12 1394 شهيدرجايي هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,011,900 248,419,611,265 Rls. 8,517,521 $
14 12 1394 شهيدرجايي هند 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 44,813,425 222,201,766,518 Rls. 7,394,216 $
15 12 1394 شهيدرجايي هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 931,391 214,413,858,487 Rls. 7,158,833 $
16 12 1394 شهيدرجايي هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 434,402 212,417,782,995 Rls. 7,165,823 $
17 12 1394 شهيدرجايي هند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 37,080,205 206,646,592,503 Rls. 6,982,035 $
18 12 1394 شهيدرجايي هند 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,822,750 173,174,663,098 Rls. 5,843,550 $
19 12 1394 شهيدرجايي هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 454,427,660 161,955,946,330 Rls. 5,452,040 $
20 12 1394 شهيدرجايي هند 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 20,686,360 125,042,582,059 Rls. 4,204,088 $
21 12 1394 شهيدرجايي هند 28362000 کربنات دي سديم 15,450,400 119,947,151,401 Rls. 4,016,969 $
22 12 1394 شهيدرجايي هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,003,412 106,136,913,030 Rls. 3,530,996 $
23 12 1394 شهيدرجايي هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,408,370 99,245,041,760 Rls. 3,322,667 $
24 12 1394 شهيدرجايي هند 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 554,317 92,065,193,685 Rls. 3,114,632 $
25 12 1394 شهيدرجايي هند 25202000 ک گچ 152,637,641 90,788,865,606 Rls. 3,064,782 $
26 12 1394 شهيدرجايي هند 27101920 گريس 6,026,001 79,878,794,504 Rls. 2,734,426 $
27 12 1394 شهيدرجايي هند 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 2,174,719 75,598,194,594 Rls. 2,537,851 $
28 12 1394 شهيدرجايي هند 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 497,315 73,133,280,000 Rls. 2,430,000 $
29 12 1394 شهيدرجايي هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 8,040,010 63,558,346,337 Rls. 2,130,602 $
30 12 1394 شهيدرجايي هند 29221310 تري اتانول آمين 1,490,400 61,760,372,800 Rls. 2,086,147 $
31 12 1394 شهيدرجايي هند 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 150,473 60,348,832,847 Rls. 2,030,087 $
32 12 1394 شهيدرجايي هند 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 2,155,961 58,022,242,616 Rls. 1,938,195 $
33 12 1394 شهيدرجايي هند 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 2,093,789 56,186,396,548 Rls. 1,884,414 $
34 12 1394 شهيدرجايي هند 08081000 سيب , تازه 4,533,465 56,092,904,484 Rls. 1,892,328 $
35 12 1394 شهيدرجايي هند 27101940 روغن پايه معدني 4,234,574 55,210,965,291 Rls. 1,862,680 $
36 12 1394 شهيدرجايي هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,523,437 54,506,406,822 Rls. 1,859,252 $
37 12 1394 شهيدرجايي هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 210,000 54,492,932,500 Rls. 1,815,750 $
38 12 1394 شهيدرجايي هند 27101910 روغن موتور 2,778,052 51,847,401,936 Rls. 1,770,173 $
39 12 1394 شهيدرجايي هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,080,000 48,315,674,400 Rls. 1,619,957 $
40 12 1394 شهيدرجايي هند 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 1,255,000 47,040,015,990 Rls. 1,580,953 $
41 12 1394 شهيدرجايي هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,289,516 46,836,774,620 Rls. 1,567,184 $
42 12 1394 شهيدرجايي هند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 2,237,260 40,448,629,632 Rls. 1,342,356 $
43 12 1394 شهيدرجايي هند 08105000 کيوي، تازه 2,536,630 39,982,325,704 Rls. 1,341,038 $
44 12 1394 شهيدرجايي هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 181,039 39,490,918,232 Rls. 1,345,444 $
45 12 1394 شهيدرجايي هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 1,126,000 38,570,849,200 Rls. 1,326,921 $
46 12 1394 شهيدرجايي هند 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,863,840 38,298,563,628 Rls. 1,340,772 $
47 12 1394 شهيدرجايي هند 27074000 نفتالن 1,310,563 35,081,393,044 Rls. 1,179,109 $
48 12 1394 شهيدرجايي هند 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 4,416,650 33,608,615,742 Rls. 1,148,108 $
49 12 1394 شهيدرجايي هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 476,050 31,135,251,070 Rls. 1,047,323 $
50 12 1394 شهيدرجايي هند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 3,718,555 27,509,773,526 Rls. 924,065 $
51 12 1394 شهيدرجايي هند 29173500 انيدريد فتاليك 700,000 26,360,835,800 Rls. 910,000 $
52 12 1394 شهيدرجايي هند 29126000 پارا فرمالدئيد 1,320,000 25,052,174,000 Rls. 849,693 $
53 12 1394 شهيدرجايي هند 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 841,500 24,869,853,736 Rls. 823,178 $
54 12 1394 شهيدرجايي هند 25280000 نمك اسيد بوريك طبيعي و كنسانترهکهاي آن (حتي تكليس شده) اما شامل نمك اسيد بوريك گه از آب شور طبيعي جدا شده است نميکباشد اسيد بوريك طبيعي كه بر حسب وزن ماده خشك حاوي حداكثر 85% H3BO3باشد. 197,400 21,783,294,681 Rls. 724,274 $
55 12 1394 شهيدرجايي هند 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 456,000 21,187,581,150 Rls. 745,750 $
56 12 1394 شهيدرجايي هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 502,000 19,678,194,900 Rls. 652,646 $
57 12 1394 شهيدرجايي هند 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 551,800 19,275,338,741 Rls. 641,082 $
58 12 1394 شهيدرجايي هند 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 578,855 18,541,493,731 Rls. 620,947 $
59 12 1394 شهيدرجايي هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 201,600 16,670,396,736 Rls. 552,384 $
60 12 1394 شهيدرجايي هند 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,628,680 15,810,572,452 Rls. 525,736 $
61 12 1394 شهيدرجايي هند 29072300 4، 4ايزوپروپيليون دي فنلککبيسکآ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن 135,078 15,206,269,740 Rls. 505,283 $
62 12 1394 شهيدرجايي هند 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 480,000 14,219,600,000 Rls. 480,000 $
63 12 1394 شهيدرجايي هند 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 70,250 13,842,628,261 Rls. 467,496 $
64 12 1394 شهيدرجايي هند 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 591,405 12,577,164,028 Rls. 430,105 $
65 12 1394 شهيدرجايي هند 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 189,280 12,567,434,880 Rls. 416,416 $
66 12 1394 شهيدرجايي هند 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 2,105,600 11,896,481,560 Rls. 420,575 $
67 12 1394 شهيدرجايي هند 72027000 فروموليبدن. 20,000 11,516,624,000 Rls. 384,400 $
68 12 1394 شهيدرجايي هند 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 369,600 11,357,556,672 Rls. 388,924 $
69 12 1394 شهيدرجايي هند 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 200,000 10,461,418,160 Rls. 365,656 $
70 12 1394 شهيدرجايي هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 217,600 10,233,013,824 Rls. 341,632 $
71 12 1394 شهيدرجايي هند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 165,100 9,076,110,912 Rls. 301,572 $
72 12 1394 شهيدرجايي هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 297,790 8,916,167,610 Rls. 309,267 $
73 12 1394 شهيدرجايي هند 29173700 ترفتالات دي متيل 300,000 8,735,587,200 Rls. 291,000 $
74 12 1394 شهيدرجايي هند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 184,594 8,220,665,452 Rls. 276,889 $
75 12 1394 شهيدرجايي هند 81079000 مصنوعات ا زکادميوم, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 91,068 8,129,350,680 Rls. 273,206 $
76 12 1394 شهيدرجايي هند 25070010 کائولن 6,176,435 7,779,064,548 Rls. 260,860 $
77 12 1394 شهيدرجايي هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 237,226 7,628,887,807 Rls. 256,617 $
78 12 1394 شهيدرجايي هند 07031000 پيازوموسير 635,152 7,610,545,376 Rls. 254,084 $
79 12 1394 شهيدرجايي هند 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 351,988 6,888,852,741 Rls. 228,793 $
80 12 1394 شهيدرجايي هند 08109030 عناب تازه 28,690 6,764,506,240 Rls. 229,520 $
81 12 1394 شهيدرجايي هند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 256,912 6,500,539,527 Rls. 218,375 $
82 12 1394 شهيدرجايي هند 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 157,500 6,242,441,310 Rls. 220,542 $
83 12 1394 شهيدرجايي هند 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 26,720 6,124,448,448 Rls. 203,072 $
84 12 1394 شهيدرجايي هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 200,330 6,001,285,810 Rls. 200,330 $
85 12 1394 شهيدرجايي هند 08132000 آلو ,خشک کرده 89,800 5,509,194,012 Rls. 183,192 $
86 12 1394 شهيدرجايي هند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 23,310 5,196,148,650 Rls. 179,487 $
87 12 1394 شهيدرجايي هند 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 167,870 4,816,938,888 Rls. 161,238 $
88 12 1394 شهيدرجايي هند 29051610 دوا تيل هگزا نول 129,600 4,698,570,240 Rls. 155,520 $
89 12 1394 شهيدرجايي هند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 171,755 4,546,188,441 Rls. 154,579 $
90 12 1394 شهيدرجايي هند 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 552,000 4,498,176,240 Rls. 149,040 $
91 12 1394 شهيدرجايي هند 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 85,700 3,879,767,550 Rls. 128,550 $
92 12 1394 شهيدرجايي هند 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 10,000 3,799,865,613 Rls. 125,890 $
93 12 1394 شهيدرجايي هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 112,000 3,698,745,600 Rls. 123,200 $
94 12 1394 شهيدرجايي هند 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 27,000 3,650,787,000 Rls. 121,471 $
95 12 1394 شهيدرجايي هند 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 60,000 3,261,816,000 Rls. 108,000 $
96 12 1394 شهيدرجايي هند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 121,120 3,162,046,903 Rls. 105,992 $
97 12 1394 شهيدرجايي هند 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 298,750 2,966,452,310 Rls. 104,563 $
98 12 1394 شهيدرجايي هند 27101950 روغن صنعتي 201,444 2,850,943,936 Rls. 94,678 $
99 12 1394 شهيدرجايي هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 60,594 2,667,648,502 Rls. 90,890 $
100 12 1394 شهيدرجايي هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 112,000 2,642,176,000 Rls. 89,531 $
مجموع کل
18,327,353,961,103 ريال
مجموع کل
620,726,920 دلار