آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ كنگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,481,910 2,719,806,726,735 Rls. 90,748,832 $
2 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 4,254,250 1,019,589,316,050 Rls. 33,967,025 $
3 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,338,423 43,078,607,923 Rls. 1,453,136 $
4 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 293,999 34,573,700,958 Rls. 1,152,554 $
5 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 629,010 20,389,174,761 Rls. 688,659 $
6 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,920 8,407,294,830 Rls. 279,180 $
7 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 542,000 7,896,756,000 Rls. 270,976 $
8 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 128,700 7,602,083,760 Rls. 256,865 $
9 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 242,000 4,497,772,000 Rls. 149,000 $
10 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 128,860 4,160,273,839 Rls. 141,652 $
11 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 49,000 2,378,932,857 Rls. 80,566 $
12 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 2,306,400,000 Rls. 80,000 $
13 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 45,900 2,282,778,700 Rls. 78,030 $
14 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 27101940 روغن پايه معدني 39,180 1,442,795,200 Rls. 47,800 $
15 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 23,690 780,623,404 Rls. 26,059 $
16 12 1394 شهيدرجايي هنگ كنگ 68062010 رسهاي منبسط شده 8,800 34,540,792 Rls. 1,144 $
مجموع کل
3,879,227,777,809 ريال
مجموع کل
129,421,478 دلار
[1]