آمار کل " صادرات به" کشور (يمن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي يمن 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,450,000 104,249,990,720 Rls. 3,674,656 $
2 12 1394 شهيدرجايي يمن 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 223,056 40,206,203,712 Rls. 1,338,354 $
3 12 1394 شهيدرجايي يمن 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 50,000 25,000,012,810 Rls. 881,213 $
4 12 1394 شهيدرجايي يمن 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 428,750 14,244,206,900 Rls. 471,625 $
5 12 1394 شهيدرجايي يمن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 352,090 9,030,791,619 Rls. 316,881 $
6 12 1394 شهيدرجايي يمن 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 84,470 5,135,353,650 Rls. 177,387 $
7 12 1394 شهيدرجايي يمن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 33,390 4,023,895,680 Rls. 133,560 $
8 12 1394 شهيدرجايي يمن 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 27,200 3,277,926,400 Rls. 108,800 $
9 12 1394 شهيدرجايي يمن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 13,000 3,266,711,500 Rls. 110,500 $
10 12 1394 شهيدرجايي يمن 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 19,550 2,356,009,600 Rls. 78,200 $
11 12 1394 شهيدرجايي يمن 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 34,300 1,110,733,470 Rls. 37,730 $
12 12 1394 شهيدرجايي يمن 19053200 ويفل ها و ويفرها 14,483 770,841,308 Rls. 26,070 $
13 12 1394 شهيدرجايي يمن 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,151 626,457,216 Rls. 21,187 $
14 12 1394 شهيدرجايي يمن 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,905 442,738,912 Rls. 14,668 $
15 12 1394 شهيدرجايي يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,900 367,215,341 Rls. 12,419 $
16 12 1394 شهيدرجايي يمن 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 500 60,256,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
214,169,344,838 ريال
مجموع کل
7,405,250 دلار
[1]