آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 8,318,186,996 9,606,641,083,504 Rls. 323,504,328 $
2 12 1394 شهيدرجايي چين 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 235,763,400 8,775,726,192,447 Rls. 297,594,979 $
3 12 1394 شهيدرجايي چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 119,497,800 4,390,166,527,315 Rls. 147,910,160 $
4 12 1394 شهيدرجايي چين 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 64,077,750 2,719,013,720,628 Rls. 120,179,550 $
5 12 1394 شهيدرجايي چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 397,936,769 2,361,337,052,785 Rls. 79,580,204 $
6 12 1394 شهيدرجايي چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 45,178,940 1,800,957,620,123 Rls. 59,814,398 $
7 12 1394 شهيدرجايي چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 10,949,630 1,608,729,375,676 Rls. 53,299,604 $
8 12 1394 شهيدرجايي چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 285,526,994 1,491,670,134,716 Rls. 49,979,838 $
9 12 1394 شهيدرجايي چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 347,617,710 1,486,404,487,175 Rls. 50,453,954 $
10 12 1394 شهيدرجايي چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 25,997,960 1,280,050,630,485 Rls. 43,109,487 $
11 12 1394 شهيدرجايي چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 75,556,500 864,932,665,499 Rls. 29,088,394 $
12 12 1394 شهيدرجايي چين 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 33,871,894 697,996,953,246 Rls. 23,704,608 $
13 12 1394 شهيدرجايي چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 2,250,197 378,376,641,833 Rls. 12,794,489 $
14 12 1394 شهيدرجايي چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 25,929,631 362,889,285,914 Rls. 12,192,469 $
15 12 1394 شهيدرجايي چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 12,142,446 278,411,586,975 Rls. 9,408,233 $
16 12 1394 شهيدرجايي چين 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 299,468,742 267,437,641,902 Rls. 8,984,060 $
17 12 1394 شهيدرجايي چين 39019900 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 5,395,500 231,220,276,056 Rls. 7,660,359 $
18 12 1394 شهيدرجايي چين 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 3,738,205 210,361,886,470 Rls. 7,018,388 $
19 12 1394 شهيدرجايي چين 29221310 تري اتانول آمين 3,772,000 155,533,205,808 Rls. 5,284,480 $
20 12 1394 شهيدرجايي چين 27132000 قيرنفت 10,361,480 124,999,982,338 Rls. 4,291,196 $
21 12 1394 شهيدرجايي چين 29173700 ترفتالات دي متيل 3,980,000 114,854,984,000 Rls. 3,860,600 $
22 12 1394 شهيدرجايي چين 29221110 منواتانول آمين 4,261,600 104,528,064,320 Rls. 3,553,203 $
23 12 1394 شهيدرجايي چين 25309030 سلستيت 95,599,153 85,368,775,889 Rls. 2,867,932 $
24 12 1394 شهيدرجايي چين 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 932,400 74,909,484,720 Rls. 2,554,776 $
25 12 1394 شهيدرجايي چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,301,641 70,268,253,984 Rls. 2,342,954 $
26 12 1394 شهيدرجايي چين 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 2,305,600 69,347,308,800 Rls. 2,420,880 $
27 12 1394 شهيدرجايي چين 74082900 مفتول ا زآلياژمس که درجاي ديگرگفته نشده. 289,345 66,316,668,772 Rls. 2,199,022 $
28 12 1394 شهيدرجايي چين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 8,865,480 64,488,436,711 Rls. 2,215,306 $
29 12 1394 شهيدرجايي چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 14,742,000 59,080,058,945 Rls. 2,086,730 $
30 12 1394 شهيدرجايي چين 02601110 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 54,800,000 49,615,920,000 Rls. 1,644,000 $
31 12 1394 شهيدرجايي چين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,853,481 49,262,408,984 Rls. 1,667,617 $
32 12 1394 شهيدرجايي چين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 31,200,000 46,628,400,000 Rls. 1,560,000 $
33 12 1394 شهيدرجايي چين 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 755,040 41,018,704,689 Rls. 1,359,071 $
34 12 1394 شهيدرجايي چين 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,676,000 35,538,668,256 Rls. 1,220,128 $
35 12 1394 شهيدرجايي چين 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 549,865 34,891,497,790 Rls. 1,160,214 $
36 12 1394 شهيدرجايي چين 84304110 ---انواع دريل واگن تا شش اينچ 16,810 28,876,543,136 Rls. 958,462 $
37 12 1394 شهيدرجايي چين 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 552,000 23,122,496,160 Rls. 783,840 $
38 12 1394 شهيدرجايي چين 03033900 ساير ماهيهاي پهن (fish flat) ,يخ زده (باستثناي فلتان ,حلوا و کفشک ) جگر تخم و مني ماهي 399,614 21,693,519,495 Rls. 719,305 $
39 12 1394 شهيدرجايي چين 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 701,727 16,938,562,777 Rls. 563,394 $
40 12 1394 شهيدرجايي چين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 13,565,925,000 Rls. 450,000 $
41 12 1394 شهيدرجايي چين 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 132,510 13,008,112,408 Rls. 430,832 $
42 12 1394 شهيدرجايي چين 27101940 روغن پايه معدني 911,166 11,540,126,617 Rls. 383,154 $
43 12 1394 شهيدرجايي چين 29052900 مونو الکل هاي اشباع نشده غير از الکلهاي ترپن دار غير حلقوي 441,600 11,496,389,184 Rls. 409,343 $
44 12 1394 شهيدرجايي چين 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 7,420 11,484,550,000 Rls. 383,329 $
45 12 1394 شهيدرجايي چين 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 95,000 10,858,591,401 Rls. 362,485 $
46 12 1394 شهيدرجايي چين 29153300 استات بوتيل نرمال 216,000 8,800,196,400 Rls. 291,600 $
47 12 1394 شهيدرجايي چين 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 10,328 6,218,609,800 Rls. 206,560 $
48 12 1394 شهيدرجايي چين 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 690,108 6,163,393,099 Rls. 206,984 $
49 12 1394 شهيدرجايي چين 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 336,000 5,836,392,000 Rls. 201,600 $
50 12 1394 شهيدرجايي چين 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 24,290 5,571,902,532 Rls. 184,604 $
51 12 1394 شهيدرجايي چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 11,980 5,557,162,023 Rls. 190,791 $
52 12 1394 شهيدرجايي چين 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 45,346 5,548,799,515 Rls. 185,192 $
53 12 1394 شهيدرجايي چين 26171000 سنگ ا نتيمون و کنسانتره هاي آن 121,100 5,247,316,950 Rls. 181,650 $
54 12 1394 شهيدرجايي چين 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 249,888 4,885,292,397 Rls. 162,425 $
55 12 1394 شهيدرجايي چين 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 324,000 4,843,611,000 Rls. 162,000 $
56 12 1394 شهيدرجايي چين 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,670,777,520 Rls. 154,764 $
57 12 1394 شهيدرجايي چين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 937,710 4,604,139,285 Rls. 154,095 $
58 12 1394 شهيدرجايي چين 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 1,007,728 4,094,906,676 Rls. 140,588 $
59 12 1394 شهيدرجايي چين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 116,080 4,033,703,728 Rls. 134,296 $
60 12 1394 شهيدرجايي چين 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 70,400 4,032,230,400 Rls. 141,487 $
61 12 1394 شهيدرجايي چين 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 5,740 3,894,457,980 Rls. 132,020 $
62 12 1394 شهيدرجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 65,450 3,504,868,950 Rls. 117,969 $
63 12 1394 شهيدرجايي چين 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,120 3,461,810,000 Rls. 121,000 $
64 12 1394 شهيدرجايي چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 96,280 3,424,794,240 Rls. 113,780 $
65 12 1394 شهيدرجايي چين 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 221,370 3,362,253,946 Rls. 112,916 $
66 12 1394 شهيدرجايي چين 44111310 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي بيش از5ميلمترليكن نه بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 21,000 3,256,596,200 Rls. 108,680 $
67 12 1394 شهيدرجايي چين 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 483,819 2,678,434,168 Rls. 88,684 $
68 12 1394 شهيدرجايي چين 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 251,592 2,556,405,376 Rls. 85,364 $
69 12 1394 شهيدرجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 6,100 2,382,737,776 Rls. 78,943 $
70 12 1394 شهيدرجايي چين 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 351,920 2,119,490,064 Rls. 70,384 $
71 12 1394 شهيدرجايي چين 38089312 ک ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 18,400 2,094,571,360 Rls. 69,922 $
72 12 1394 شهيدرجايي چين 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 15,280 1,770,811,500 Rls. 58,675 $
73 12 1394 شهيدرجايي چين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 150,000 1,583,348,615 Rls. 52,880 $
74 12 1394 شهيدرجايي چين 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 11,545 1,561,898,796 Rls. 52,307 $
75 12 1394 شهيدرجايي چين 29072300 4، 4ايزوپروپيليون دي فنلککبيسکآ، دي فنيلول پروپان) و املاح آن 31,300 1,540,875,838 Rls. 51,019 $
76 12 1394 شهيدرجايي چين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,150 1,460,559,210 Rls. 48,730 $
77 12 1394 شهيدرجايي چين 25181000 دولومي تکليس ياتفته نشده 563,010 1,415,035,785 Rls. 47,856 $
78 12 1394 شهيدرجايي چين 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 11,750 1,411,833,000 Rls. 47,129 $
79 12 1394 شهيدرجايي چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,012 1,348,679,032 Rls. 45,022 $
80 12 1394 شهيدرجايي چين 03083000 ژله فيش (عروس دريايي) (Rhopilema spp) 17,925 1,218,793,801 Rls. 41,227 $
81 12 1394 شهيدرجايي چين 02069000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,بز ,ا سب ... ,يخ زده 24,100 1,208,134,084 Rls. 41,644 $
82 12 1394 شهيدرجايي چين 29126000 پارا فرمالدئيد 60,000 1,168,830,000 Rls. 39,000 $
83 12 1394 شهيدرجايي چين 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 41,140 1,109,150,856 Rls. 37,026 $
84 12 1394 شهيدرجايي چين 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 11,000 1,093,210,800 Rls. 36,300 $
85 12 1394 شهيدرجايي چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 3,190 1,031,085,440 Rls. 34,160 $
86 12 1394 شهيدرجايي چين 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 201,721 993,477,195 Rls. 35,099 $
87 12 1394 شهيدرجايي چين 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 14,000 990,308,700 Rls. 33,300 $
88 12 1394 شهيدرجايي چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,000 959,750,400 Rls. 33,152 $
89 12 1394 شهيدرجايي چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 17,200 905,400,000 Rls. 30,000 $
90 12 1394 شهيدرجايي چين 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 14,400 891,972,830 Rls. 29,993 $
91 12 1394 شهيدرجايي چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 8,760 859,711,107 Rls. 28,465 $
92 12 1394 شهيدرجايي چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 28,548 841,445,700 Rls. 29,185 $
93 12 1394 شهيدرجايي چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 266,340 679,872,512 Rls. 22,528 $
94 12 1394 شهيدرجايي چين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 54,863 679,140,440 Rls. 23,070 $
95 12 1394 شهيدرجايي چين 28170020 پرا کسيد روي 56,600 639,694,640 Rls. 21,560 $
96 12 1394 شهيدرجايي چين 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 12,561 600,729,220 Rls. 20,098 $
97 12 1394 شهيدرجايي چين 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 18,000 489,434,400 Rls. 16,200 $
98 12 1394 شهيدرجايي چين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 10,250 479,572,000 Rls. 16,963 $
99 12 1394 شهيدرجايي چين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 17,528 472,524,350 Rls. 15,776 $
100 12 1394 شهيدرجايي چين 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 10,850 459,882,675 Rls. 16,247 $
مجموع کل
40,364,269,419,245 ريال
مجموع کل
1,388,812,663 دلار