آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 570,480 51,196,623,120 Rls. 1,711,450 $
2 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 165,851 17,618,997,625 Rls. 588,475 $
3 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 321,450 10,492,700,535 Rls. 357,506 $
4 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 565,570 4,134,174,380 Rls. 141,220 $
5 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,520 4,035,160,800 Rls. 142,560 $
6 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,550 3,082,379,300 Rls. 102,025 $
7 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 19,227 2,604,459,608 Rls. 86,522 $
8 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 36,000 1,947,628,800 Rls. 64,801 $
9 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,400 697,250,400 Rls. 23,100 $
10 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 5,130 682,461,855 Rls. 23,085 $
11 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 6,012 594,583,794 Rls. 21,042 $
12 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,600 587,412,000 Rls. 19,600 $
13 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,589 564,742,640 Rls. 18,710 $
14 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,410 521,756,990 Rls. 17,315 $
15 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 4,356 456,648,192 Rls. 15,247 $
16 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 8,018 411,564,112 Rls. 14,032 $
17 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 21,100 332,052,070 Rls. 11,330 $
18 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,608 268,694,784 Rls. 9,216 $
19 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,652 263,929,239 Rls. 9,261 $
20 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 69,600 250,159,104 Rls. 8,352 $
21 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,000 246,983,100 Rls. 8,175 $
22 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 08102000 تمشک ,توت کوهي ,توت درختي و توت تمشکي ,تازه 1,551 116,139,412 Rls. 3,877 $
23 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 17,980 104,740,692 Rls. 3,596 $
24 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 975 94,174,080 Rls. 3,120 $
25 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 08105000 کيوي، تازه 800 59,912,000 Rls. 2,000 $
26 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 820 49,150,800 Rls. 1,640 $
27 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 459 48,445,320 Rls. 1,605 $
28 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,500 31,722,600 Rls. 1,050 $
29 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 21,000 30,352,896 Rls. 1,008 $
30 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 400 24,143,200 Rls. 800 $
31 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 08109020 زرشك تازه 210 5,661,495 Rls. 189 $
32 12 1394 شهيدرجايي ژاپن 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 20 1,806,720 Rls. 60 $
مجموع کل
101,556,611,663 ريال
مجموع کل
3,411,968 دلار
[1]