آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 9,474,834 341,469,835,915 Rls. 11,752,351 $
2 12 1394 غرب تهران ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,492,520 95,110,838,021 Rls. 3,267,792 $
3 12 1394 غرب تهران ارمنستان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 55,556 16,292,708,560 Rls. 565,161 $
4 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 153,645 13,674,209,070 Rls. 458,485 $
5 12 1394 غرب تهران ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 475,180 13,307,433,984 Rls. 444,307 $
6 12 1394 غرب تهران ارمنستان 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 112,237 6,153,273,430 Rls. 213,127 $
7 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 97,595 5,710,127,162 Rls. 196,463 $
8 12 1394 غرب تهران ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 402,286 5,638,946,601 Rls. 188,678 $
9 12 1394 غرب تهران ارمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 44,588 5,471,697,026 Rls. 186,093 $
10 12 1394 غرب تهران ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 155,757 5,327,422,914 Rls. 181,816 $
11 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 79,052 5,042,279,043 Rls. 172,741 $
12 12 1394 غرب تهران ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 67,537 4,953,349,026 Rls. 168,842 $
13 12 1394 غرب تهران ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 79,480 4,828,503,700 Rls. 164,960 $
14 12 1394 غرب تهران ارمنستان 27132000 قيرنفت 365,959 4,814,653,036 Rls. 165,766 $
15 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 47,050 4,255,550,400 Rls. 141,150 $
16 12 1394 غرب تهران ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 156,647 3,684,951,339 Rls. 125,280 $
17 12 1394 غرب تهران ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 158,156 3,643,789,787 Rls. 122,602 $
18 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 88,000 3,604,045,590 Rls. 120,107 $
19 12 1394 غرب تهران ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 64,550 3,455,737,256 Rls. 115,181 $
20 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 40,296 3,276,578,628 Rls. 112,864 $
21 12 1394 غرب تهران ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 109,380 3,012,856,216 Rls. 102,293 $
22 12 1394 غرب تهران ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 39,287 2,845,213,931 Rls. 102,065 $
23 12 1394 غرب تهران ارمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 19,087 2,813,259,456 Rls. 94,786 $
24 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 110,000 2,727,570,090 Rls. 93,898 $
25 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39075010 رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 38,984 2,632,160,948 Rls. 89,663 $
26 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 69,630 2,609,118,088 Rls. 88,522 $
27 12 1394 غرب تهران ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 99,280 2,277,818,936 Rls. 76,439 $
28 12 1394 غرب تهران ارمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 73,790 2,168,362,995 Rls. 73,221 $
29 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 45,000 2,149,778,475 Rls. 71,505 $
30 12 1394 غرب تهران ارمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 37,265 2,137,697,560 Rls. 70,780 $
31 12 1394 غرب تهران ارمنستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 23,375 2,114,899,875 Rls. 70,125 $
32 12 1394 غرب تهران ارمنستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 40,160 1,973,565,904 Rls. 68,214 $
33 12 1394 غرب تهران ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 316,763 1,926,450,040 Rls. 66,572 $
34 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 18,510 1,677,672,360 Rls. 55,530 $
35 12 1394 غرب تهران ارمنستان 34011150 صابون رختشويي 60,518 1,614,596,980 Rls. 54,466 $
36 12 1394 غرب تهران ارمنستان 27101940 روغن پايه معدني 70,820 1,563,242,430 Rls. 53,458 $
37 12 1394 غرب تهران ارمنستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 26,000 1,557,504,000 Rls. 52,002 $
38 12 1394 غرب تهران ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 20,705 1,550,530,710 Rls. 51,762 $
39 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 19,180 1,505,066,108 Rls. 49,868 $
40 12 1394 غرب تهران ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 58,890 1,384,203,213 Rls. 47,111 $
41 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 25,290 1,329,063,282 Rls. 45,522 $
42 12 1394 غرب تهران ارمنستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 14,800 1,317,976,000 Rls. 44,004 $
43 12 1394 غرب تهران ارمنستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,344 1,285,226,342 Rls. 43,467 $
44 12 1394 غرب تهران ارمنستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 13,948 1,232,268,456 Rls. 41,845 $
45 12 1394 غرب تهران ارمنستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 10,000 1,198,280,000 Rls. 40,000 $
46 12 1394 غرب تهران ارمنستان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 7,116 1,155,782,000 Rls. 39,200 $
47 12 1394 غرب تهران ارمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 20,736 1,087,136,148 Rls. 37,324 $
48 12 1394 غرب تهران ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,220 1,073,981,068 Rls. 35,619 $
49 12 1394 غرب تهران ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 16,950 1,024,186,800 Rls. 33,900 $
50 12 1394 غرب تهران ارمنستان 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 9,000 968,880,000 Rls. 33,000 $
51 12 1394 غرب تهران ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 44,000 965,547,000 Rls. 33,000 $
52 12 1394 غرب تهران ارمنستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 495 929,218,500 Rls. 31,500 $
53 12 1394 غرب تهران ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 32,340 902,502,450 Rls. 31,545 $
54 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 878,396,178 Rls. 30,822 $
55 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,675 855,333,843 Rls. 29,007 $
56 12 1394 غرب تهران ارمنستان 62179000 ا جزا ءلباس دوخته ومهيا, غير مذکور در جاي ديگر 5,160 779,469,600 Rls. 25,800 $
57 12 1394 غرب تهران ارمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,400 765,925,800 Rls. 25,900 $
58 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 8,460 765,150,570 Rls. 25,380 $
59 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 22,000 724,935,200 Rls. 24,200 $
60 12 1394 غرب تهران ارمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 8,000 717,360,000 Rls. 24,000 $
61 12 1394 غرب تهران ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 42,675 700,423,889 Rls. 23,471 $
62 12 1394 غرب تهران ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 9,600 618,292,818 Rls. 20,735 $
63 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,370 520,356,424 Rls. 17,236 $
64 12 1394 غرب تهران ارمنستان 25202000 ک گچ 639,730 493,810,112 Rls. 16,852 $
65 12 1394 غرب تهران ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 13,768 490,140,072 Rls. 16,362 $
66 12 1394 غرب تهران ارمنستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 7,600 459,222,400 Rls. 15,200 $
67 12 1394 غرب تهران ارمنستان 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 2,130 446,614,140 Rls. 14,912 $
68 12 1394 غرب تهران ارمنستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 4,000 429,150,000 Rls. 15,000 $
69 12 1394 غرب تهران ارمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 25,103 417,815,326 Rls. 14,297 $
70 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39069040 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 13,000 413,985,000 Rls. 14,270 $
71 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,600 408,038,400 Rls. 13,800 $
72 12 1394 غرب تهران ارمنستان 28301000 سولفور سديم 45,000 387,666,000 Rls. 13,496 $
73 12 1394 غرب تهران ارمنستان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 2,320 309,891,000 Rls. 10,600 $
74 12 1394 غرب تهران ارمنستان 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 12,600 277,452,000 Rls. 9,450 $
75 12 1394 غرب تهران ارمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 2,339 273,522,660 Rls. 9,356 $
76 12 1394 غرب تهران ارمنستان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 8,200 270,113,252 Rls. 9,017 $
77 12 1394 غرب تهران ارمنستان 29153100 استات اتيل 7,200 240,075,576 Rls. 8,424 $
78 12 1394 غرب تهران ارمنستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 6,240 220,321,153 Rls. 7,486 $
79 12 1394 غرب تهران ارمنستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 7,200 195,080,400 Rls. 6,480 $
80 12 1394 غرب تهران ارمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 15,700 185,655,640 Rls. 6,280 $
81 12 1394 غرب تهران ارمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 40,540 172,615,710 Rls. 5,837 $
82 12 1394 غرب تهران ارمنستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 3,720 167,132,160 Rls. 5,580 $
83 12 1394 غرب تهران ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,100 165,577,500 Rls. 5,500 $
84 12 1394 غرب تهران ارمنستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400 158,508,000 Rls. 5,600 $
85 12 1394 غرب تهران ارمنستان 29173910 دي بوتيل فتالات 3,100 158,169,450 Rls. 5,550 $
86 12 1394 غرب تهران ارمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,389 157,262,580 Rls. 5,556 $
87 12 1394 غرب تهران ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,790 133,295,195 Rls. 5,154 $
88 12 1394 غرب تهران ارمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,125 133,033,500 Rls. 4,500 $
89 12 1394 غرب تهران ارمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,070 123,407,861 Rls. 4,120 $
90 12 1394 غرب تهران ارمنستان 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 3,804 109,186,168 Rls. 3,614 $
91 12 1394 غرب تهران ارمنستان 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 346 106,217,280 Rls. 3,744 $
92 12 1394 غرب تهران ارمنستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 2,201 99,696,802 Rls. 3,301 $
93 12 1394 غرب تهران ارمنستان 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 1,422 95,931,615 Rls. 3,403 $
94 12 1394 غرب تهران ارمنستان 28331100 سولفات دي سديم 4,325 95,699,642 Rls. 3,358 $
95 12 1394 غرب تهران ارمنستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 5,100 94,474,185 Rls. 3,315 $
96 12 1394 غرب تهران ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,275 81,603,135 Rls. 3,187 $
97 12 1394 غرب تهران ارمنستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 580 75,559,500 Rls. 2,610 $
98 12 1394 غرب تهران ارمنستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 1,200 72,252,000 Rls. 2,400 $
99 12 1394 غرب تهران ارمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,470 66,382,350 Rls. 2,293 $
100 12 1394 غرب تهران ارمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 640 55,701,120 Rls. 1,920 $
مجموع کل
621,993,450,056 ريال
مجموع کل
21,314,347 دلار