آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,448,497 265,899,848,928 Rls. 9,027,893 $
2 12 1394 غرب تهران ازبكستان 27132000 قيرنفت 8,329,317 131,979,249,656 Rls. 4,456,016 $
3 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,666,500 68,310,751,811 Rls. 2,334,767 $
4 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,694,500 54,104,776,937 Rls. 1,794,321 $
5 12 1394 غرب تهران ازبكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 187,000 50,117,538,800 Rls. 1,692,429 $
6 12 1394 غرب تهران ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 244,405 34,091,081,973 Rls. 1,148,724 $
7 12 1394 غرب تهران ازبكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 14,075 31,157,964,732 Rls. 1,034,295 $
8 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 605,000 25,322,229,250 Rls. 847,606 $
9 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 198,225 23,674,726,520 Rls. 792,900 $
10 12 1394 غرب تهران ازبكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 366,885 17,572,049,837 Rls. 594,909 $
11 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 178,590 17,425,760,530 Rls. 592,789 $
12 12 1394 غرب تهران ازبكستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 47,377 14,803,157,520 Rls. 492,300 $
13 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 333,450 14,667,326,408 Rls. 501,189 $
14 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 97,005 11,983,524,609 Rls. 422,003 $
15 12 1394 غرب تهران ازبكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 36,103 9,534,624,440 Rls. 320,174 $
16 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 179,540 9,404,330,113 Rls. 314,863 $
17 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 66,030 8,954,257,320 Rls. 297,135 $
18 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 148,370 7,853,975,496 Rls. 266,954 $
19 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 65,120 7,741,551,240 Rls. 260,480 $
20 12 1394 غرب تهران ازبكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 300,000 6,236,328,000 Rls. 209,912 $
21 12 1394 غرب تهران ازبكستان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 17,304 5,987,707,760 Rls. 203,941 $
22 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 4,124 5,826,995,984 Rls. 194,512 $
23 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 172,500 5,813,739,904 Rls. 192,968 $
24 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 34,050 5,292,171,000 Rls. 181,200 $
25 12 1394 غرب تهران ازبكستان 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 121,460 5,240,694,130 Rls. 185,683 $
26 12 1394 غرب تهران ازبكستان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 52,839 3,923,638,790 Rls. 132,097 $
27 12 1394 غرب تهران ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 490,286 3,887,100,896 Rls. 132,560 $
28 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 42,800 3,845,836,800 Rls. 128,404 $
29 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 22,238 2,716,470,000 Rls. 93,680 $
30 12 1394 غرب تهران ازبكستان 32041610 --- گرانول مستربچ 133,625 2,652,529,500 Rls. 89,175 $
31 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 29,330 2,585,514,390 Rls. 87,990 $
32 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,000 2,452,704,000 Rls. 95,827 $
33 12 1394 غرب تهران ازبكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 83,586 2,452,497,933 Rls. 81,569 $
34 12 1394 غرب تهران ازبكستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 4,900 2,128,231,700 Rls. 83,150 $
35 12 1394 غرب تهران ازبكستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 17,400 2,096,040,000 Rls. 69,600 $
36 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 10,000 2,064,930,000 Rls. 70,000 $
37 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 22,430 2,018,361,270 Rls. 68,290 $
38 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 22,000 1,992,144,000 Rls. 66,000 $
39 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,309 1,971,000,668 Rls. 65,239 $
40 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 66,000 1,945,808,289 Rls. 64,564 $
41 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,881,346,520 Rls. 62,470 $
42 12 1394 غرب تهران ازبكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 44,210 1,734,535,140 Rls. 57,473 $
43 12 1394 غرب تهران ازبكستان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 9,600 1,630,770,000 Rls. 57,000 $
44 12 1394 غرب تهران ازبكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 38,835 1,565,843,680 Rls. 53,217 $
45 12 1394 غرب تهران ازبكستان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,313 1,445,880,641 Rls. 48,233 $
46 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 262,000 1,324,508,478 Rls. 44,205 $
47 12 1394 غرب تهران ازبكستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 13,258 1,320,786,620 Rls. 44,060 $
48 12 1394 غرب تهران ازبكستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 9,200 1,297,749,600 Rls. 45,360 $
49 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 5,400 1,295,006,400 Rls. 43,200 $
50 12 1394 غرب تهران ازبكستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 11,000 1,110,285,924 Rls. 36,762 $
51 12 1394 غرب تهران ازبكستان 28301000 سولفور سديم 115,000 1,054,763,440 Rls. 34,960 $
52 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 36,200 1,017,361,180 Rls. 39,748 $
53 12 1394 غرب تهران ازبكستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 5,750 655,477,000 Rls. 23,000 $
54 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39051200 پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع 20,000 483,232,000 Rls. 16,000 $
55 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,436 474,185,340 Rls. 16,308 $
56 12 1394 غرب تهران ازبكستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 7,875 464,609,250 Rls. 15,750 $
57 12 1394 غرب تهران ازبكستان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 3,000 442,485,000 Rls. 15,000 $
58 12 1394 غرب تهران ازبكستان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 2,900 413,235,500 Rls. 14,500 $
59 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 3,400 407,320,000 Rls. 13,600 $
60 12 1394 غرب تهران ازبكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,300 393,740,100 Rls. 13,140 $
61 12 1394 غرب تهران ازبكستان 89011090 سايرکشتيهاوقايقهاي مسافربري ا ز هرنوع بجزقايق هاي تفريحي عمومي 550 359,982,960 Rls. 12,261 $
62 12 1394 غرب تهران ازبكستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 2,100 340,432,596 Rls. 11,564 $
63 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,707 327,027,256 Rls. 10,828 $
64 12 1394 غرب تهران ازبكستان 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 5,030 299,600,000 Rls. 10,000 $
65 12 1394 غرب تهران ازبكستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 144,150 246,025,060 Rls. 8,212 $
66 12 1394 غرب تهران ازبكستان 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 23,000 206,758,500 Rls. 6,900 $
67 12 1394 غرب تهران ازبكستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 4,500 203,283,000 Rls. 6,750 $
68 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 179,742,000 Rls. 6,000 $
69 12 1394 غرب تهران ازبكستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 4,005 178,914,015 Rls. 5,943 $
70 12 1394 غرب تهران ازبكستان 34012090 ساير صابونهابه ا شکال غير مذكور درجاي ديگر 4,160 112,159,008 Rls. 3,744 $
71 12 1394 غرب تهران ازبكستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 4,000 100,606,000 Rls. 3,400 $
72 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 1,080 95,576,760 Rls. 3,240 $
73 12 1394 غرب تهران ازبكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,010 90,769,710 Rls. 3,030 $
74 12 1394 غرب تهران ازبكستان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 1,000 59,900,000 Rls. 2,000 $
75 12 1394 غرب تهران ازبكستان 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 2,066 59,810,700 Rls. 2,066 $
76 12 1394 غرب تهران ازبكستان 32064990 سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 490 22,430,240 Rls. 784 $
77 12 1394 غرب تهران ازبكستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 312 19,776,415 Rls. 655 $
78 12 1394 غرب تهران ازبكستان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 14,940 14,562,930 Rls. 569 $
79 12 1394 غرب تهران ازبكستان 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 221 13,345,306 Rls. 442 $
80 12 1394 غرب تهران ازبكستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 95 5,122,647 Rls. 171 $
مجموع کل
901,078,118,049 ريال
مجموع کل
30,480,652 دلار
[1]