آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 210,980,590 5,453,430,041,918 Rls. 186,717,038 $
2 12 1394 غرب تهران افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 194,713,118 4,666,696,858,476 Rls. 156,956,345 $
3 12 1394 غرب تهران افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 6,346,235 558,119,359,235 Rls. 19,014,971 $
4 12 1394 غرب تهران افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 21,706,240 540,315,772,672 Rls. 18,029,525 $
5 12 1394 غرب تهران افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 793,098 357,010,118,544 Rls. 12,046,257 $
6 12 1394 غرب تهران افغانستان 27101950 روغن صنعتي 8,184,190 341,229,015,003 Rls. 11,584,570 $
7 12 1394 غرب تهران افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 2,671,066 320,721,072,183 Rls. 10,688,678 $
8 12 1394 غرب تهران افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,796,197 186,345,096,634 Rls. 6,284,593 $
9 12 1394 غرب تهران افغانستان 33051000 شامپوها 2,379,543 162,662,545,247 Rls. 5,532,606 $
10 12 1394 غرب تهران افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,494,910 125,493,869,834 Rls. 4,282,659 $
11 12 1394 غرب تهران افغانستان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,449,098 116,892,814,414 Rls. 3,982,738 $
12 12 1394 غرب تهران افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 4,380,335 98,324,803,946 Rls. 3,324,780 $
13 12 1394 غرب تهران افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 612,851 98,141,637,229 Rls. 3,284,564 $
14 12 1394 غرب تهران افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 128,974 92,578,449,162 Rls. 3,104,703 $
15 12 1394 غرب تهران افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,135,910 91,631,461,860 Rls. 3,165,829 $
16 12 1394 غرب تهران افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,004,321 83,674,755,512 Rls. 2,928,254 $
17 12 1394 غرب تهران افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,066,643 70,854,519,974 Rls. 2,421,345 $
18 12 1394 غرب تهران افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 830,819 70,645,653,623 Rls. 2,502,780 $
19 12 1394 غرب تهران افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 236,521 55,256,262,911 Rls. 2,027,429 $
20 12 1394 غرب تهران افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 420,886 47,801,035,518 Rls. 1,614,894 $
21 12 1394 غرب تهران افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 159,389 41,828,790,767 Rls. 1,423,365 $
22 12 1394 غرب تهران افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 787,960 39,329,331,229 Rls. 1,339,206 $
23 12 1394 غرب تهران افغانستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 322,319 38,584,293,825 Rls. 1,289,238 $
24 12 1394 غرب تهران افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 144,750 38,517,132,150 Rls. 1,299,488 $
25 12 1394 غرب تهران افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 833,300 37,995,409,405 Rls. 1,285,933 $
26 12 1394 غرب تهران افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,327,451 36,656,713,499 Rls. 1,243,806 $
27 12 1394 غرب تهران افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 394,833 34,985,422,779 Rls. 1,187,391 $
28 12 1394 غرب تهران افغانستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 266,339 32,200,550,223 Rls. 1,073,240 $
29 12 1394 غرب تهران افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 1,283,872 30,071,186,257 Rls. 1,039,864 $
30 12 1394 غرب تهران افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 249,343 25,716,127,269 Rls. 869,732 $
31 12 1394 غرب تهران افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,035,130 25,431,482,003 Rls. 873,491 $
32 12 1394 غرب تهران افغانستان 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 25,776 25,074,156,421 Rls. 873,025 $
33 12 1394 غرب تهران افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 363,091 23,463,587,287 Rls. 788,328 $
34 12 1394 غرب تهران افغانستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 668,552 22,768,162,928 Rls. 790,471 $
35 12 1394 غرب تهران افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 522,832 22,315,894,634 Rls. 749,122 $
36 12 1394 غرب تهران افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 353,237 21,567,902,277 Rls. 729,177 $
37 12 1394 غرب تهران افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 437,820 21,507,297,977 Rls. 735,923 $
38 12 1394 غرب تهران افغانستان 27132000 قيرنفت 1,359,537 20,400,959,891 Rls. 684,450 $
39 12 1394 غرب تهران افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 313,368 20,225,774,611 Rls. 693,231 $
40 12 1394 غرب تهران افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 747,318 17,580,112,018 Rls. 597,717 $
41 12 1394 غرب تهران افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 204,216 17,579,310,258 Rls. 586,204 $
42 12 1394 غرب تهران افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 597,830 16,163,663,661 Rls. 538,047 $
43 12 1394 غرب تهران افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 326,603 16,090,160,551 Rls. 553,388 $
44 12 1394 غرب تهران افغانستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 268,715 15,535,084,450 Rls. 526,950 $
45 12 1394 غرب تهران افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 234,285 15,407,164,978 Rls. 579,138 $
46 12 1394 غرب تهران افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 391,520 15,274,329,740 Rls. 508,876 $
47 12 1394 غرب تهران افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 102,163 15,256,233,702 Rls. 524,851 $
48 12 1394 غرب تهران افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 1,031,135 13,468,187,797 Rls. 469,801 $
49 12 1394 غرب تهران افغانستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 129,320 12,905,238,805 Rls. 435,419 $
50 12 1394 غرب تهران افغانستان 30049020 اتيدرونيت دي سديم 12,226 12,687,264,456 Rls. 423,597 $
51 12 1394 غرب تهران افغانستان 39153000 آخال , دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي کلرور وينيل 328,470 12,684,408,996 Rls. 428,635 $
52 12 1394 غرب تهران افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 469,450 12,447,290,646 Rls. 422,505 $
53 12 1394 غرب تهران افغانستان 62011190 پالتو و نيم پالتو باراني از پشم يا موي نرم (كرك)حيوان غير از عباي دستباف از پشم شتر 29,382 12,406,549,500 Rls. 439,061 $
54 12 1394 غرب تهران افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 114,354 12,303,022,868 Rls. 412,525 $
55 12 1394 غرب تهران افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 76,941 12,123,918,502 Rls. 407,764 $
56 12 1394 غرب تهران افغانستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 191,996 12,006,522,549 Rls. 404,712 $
57 12 1394 غرب تهران افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 42,178 11,977,212,848 Rls. 410,642 $
58 12 1394 غرب تهران افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 148,542 11,806,998,283 Rls. 403,107 $
59 12 1394 غرب تهران افغانستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 38,227 11,231,235,546 Rls. 382,526 $
60 12 1394 غرب تهران افغانستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 156,894 10,850,162,541 Rls. 424,134 $
61 12 1394 غرب تهران افغانستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 183,210 10,816,819,120 Rls. 370,365 $
62 12 1394 غرب تهران افغانستان 29413000 تترا سيكلينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 11,405 10,725,502,944 Rls. 356,187 $
63 12 1394 غرب تهران افغانستان 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 131,267 10,635,687,306 Rls. 356,018 $
64 12 1394 غرب تهران افغانستان 61013000 پالتوونيم پالتو ،ردا ، شنل وشنل باشلق دار انورا ک وژاکت اسکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي به استثناي اشياء مشمول شماره 6103 27,520 10,546,627,200 Rls. 412,058 $
65 12 1394 غرب تهران افغانستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 91,727 10,092,851,800 Rls. 342,589 $
66 12 1394 غرب تهران افغانستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 171,645 9,638,285,642 Rls. 328,899 $
67 12 1394 غرب تهران افغانستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 67,006 9,461,416,934 Rls. 326,433 $
68 12 1394 غرب تهران افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 60,789 9,117,962,020 Rls. 306,251 $
69 12 1394 غرب تهران افغانستان 27101910 روغن موتور 250,986 9,009,427,111 Rls. 300,577 $
70 12 1394 غرب تهران افغانستان 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 63,295 8,811,840,704 Rls. 304,668 $
71 12 1394 غرب تهران افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 63,764 8,589,724,754 Rls. 296,888 $
72 12 1394 غرب تهران افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 182,757 8,237,029,505 Rls. 295,012 $
73 12 1394 غرب تهران افغانستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 64,931 7,933,601,033 Rls. 269,597 $
74 12 1394 غرب تهران افغانستان 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 12,000 7,722,550,449 Rls. 255,883 $
75 12 1394 غرب تهران افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 50,663 7,527,214,587 Rls. 257,732 $
76 12 1394 غرب تهران افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 103,850 7,504,623,318 Rls. 268,963 $
77 12 1394 غرب تهران افغانستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 23,220 7,469,824,729 Rls. 253,009 $
78 12 1394 غرب تهران افغانستان 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 61,546 7,432,045,500 Rls. 246,180 $
79 12 1394 غرب تهران افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 999,444 7,341,115,744 Rls. 250,942 $
80 12 1394 غرب تهران افغانستان 40091200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 58,188 7,013,981,824 Rls. 232,752 $
81 12 1394 غرب تهران افغانستان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 56,250 6,995,387,550 Rls. 238,125 $
82 12 1394 غرب تهران افغانستان 85469090 ساير مقره هاي عايق برق ا ز هر ماده بجز شيشه, سرا ميک و پلاستيک 2,596 6,911,788,104 Rls. 228,852 $
83 12 1394 غرب تهران افغانستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 24,543 6,638,457,794 Rls. 221,607 $
84 12 1394 غرب تهران افغانستان 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 17,556 6,589,685,680 Rls. 222,399 $
85 12 1394 غرب تهران افغانستان 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني داراي طوقه با قطرحدا کثر61بدون توليد داخل 53,188 6,407,415,936 Rls. 212,752 $
86 12 1394 غرب تهران افغانستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 46,480 6,224,796,080 Rls. 219,305 $
87 12 1394 غرب تهران افغانستان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 69,210 6,155,147,430 Rls. 207,630 $
88 12 1394 غرب تهران افغانستان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 105,500 5,900,297,250 Rls. 199,453 $
89 12 1394 غرب تهران افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 151,120 5,865,654,886 Rls. 196,636 $
90 12 1394 غرب تهران افغانستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 457,462 5,810,878,183 Rls. 195,735 $
91 12 1394 غرب تهران افغانستان 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 182,600 5,603,070,144 Rls. 197,364 $
92 12 1394 غرب تهران افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 62,475 5,399,565,164 Rls. 180,265 $
93 12 1394 غرب تهران افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 61,480 5,328,614,190 Rls. 182,740 $
94 12 1394 غرب تهران افغانستان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,473 5,302,039,644 Rls. 176,212 $
95 12 1394 غرب تهران افغانستان 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 43,904 5,283,660,924 Rls. 176,553 $
96 12 1394 غرب تهران افغانستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 76,270 5,185,178,204 Rls. 171,753 $
97 12 1394 غرب تهران افغانستان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 219,555 5,183,414,894 Rls. 174,938 $
98 12 1394 غرب تهران افغانستان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 53,322 5,155,461,904 Rls. 175,496 $
99 12 1394 غرب تهران افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 63,915 5,147,907,292 Rls. 173,155 $
100 12 1394 غرب تهران افغانستان 34011150 صابون رختشويي 175,904 5,135,907,958 Rls. 170,654 $
مجموع کل
14,676,101,853,457 ريال
مجموع کل
498,295,269 دلار