آمار کل " صادرات به" کشور (انگلستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 183,785 395,248,277,297 Rls. 13,426,682 $
2 12 1394 غرب تهران انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 81,085 188,489,881,520 Rls. 6,297,974 $
3 12 1394 غرب تهران انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,505 10,153,163,728 Rls. 339,941 $
4 12 1394 غرب تهران انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 23,120 8,754,549,921 Rls. 293,826 $
5 12 1394 غرب تهران انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 146,851 8,506,626,029 Rls. 290,651 $
6 12 1394 غرب تهران انگلستان 41142000 چرم و پوست ورني شده يا روکش شده چرم و پوست فلزنما 800 2,956,800,000 Rls. 100,000 $
7 12 1394 غرب تهران انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 28,120 2,150,670,912 Rls. 72,010 $
8 12 1394 غرب تهران انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 28,000 1,848,000,000 Rls. 61,685 $
9 12 1394 غرب تهران انگلستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,888 1,640,341,440 Rls. 54,720 $
10 12 1394 غرب تهران انگلستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 23,883 1,521,938,698 Rls. 51,240 $
11 12 1394 غرب تهران انگلستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 12,860 1,108,418,370 Rls. 38,158 $
12 12 1394 غرب تهران انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12,930 1,072,848,626 Rls. 35,609 $
13 12 1394 غرب تهران انگلستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 20,380 1,067,982,690 Rls. 37,329 $
14 12 1394 غرب تهران انگلستان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 7,900 926,188,000 Rls. 31,600 $
15 12 1394 غرب تهران انگلستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 50,128 881,965,239 Rls. 30,077 $
16 12 1394 غرب تهران انگلستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 29,176 817,913,653 Rls. 27,981 $
17 12 1394 غرب تهران انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 11,400 754,278,625 Rls. 25,255 $
18 12 1394 غرب تهران انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 8,530 732,492,702 Rls. 24,492 $
19 12 1394 غرب تهران انگلستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 9,140 673,516,222 Rls. 22,956 $
20 12 1394 غرب تهران انگلستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 9,200 627,056,240 Rls. 20,930 $
21 12 1394 غرب تهران انگلستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 4,400 596,217,600 Rls. 19,800 $
22 12 1394 غرب تهران انگلستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 44,100 500,623,200 Rls. 17,607 $
23 12 1394 غرب تهران انگلستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 4,250 444,926,720 Rls. 14,917 $
24 12 1394 غرب تهران انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,000 434,592,000 Rls. 14,400 $
25 12 1394 غرب تهران انگلستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,400 338,374,400 Rls. 11,200 $
26 12 1394 غرب تهران انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,600 312,809,148 Rls. 10,372 $
27 12 1394 غرب تهران انگلستان 08071100 هندوا نه , تازه 22,000 280,219,500 Rls. 9,900 $
28 12 1394 غرب تهران انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,750 244,928,250 Rls. 8,250 $
29 12 1394 غرب تهران انگلستان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,000 226,056,000 Rls. 7,986 $
30 12 1394 غرب تهران انگلستان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 590 213,900,960 Rls. 7,080 $
31 12 1394 غرب تهران انگلستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 3,900 205,229,700 Rls. 7,020 $
32 12 1394 غرب تهران انگلستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 540 200,842,200 Rls. 7,020 $
33 12 1394 غرب تهران انگلستان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 5,180 175,033,224 Rls. 5,868 $
34 12 1394 غرب تهران انگلستان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 360 172,325,340 Rls. 5,940 $
35 12 1394 غرب تهران انگلستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,630 162,327,200 Rls. 5,520 $
36 12 1394 غرب تهران انگلستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 2,950 153,898,302 Rls. 5,121 $
37 12 1394 غرب تهران انگلستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 2,570 150,167,360 Rls. 5,024 $
38 12 1394 غرب تهران انگلستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,600 130,203,000 Rls. 4,600 $
39 12 1394 غرب تهران انگلستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,080 126,841,726 Rls. 4,318 $
40 12 1394 غرب تهران انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,180 119,632,664 Rls. 3,974 $
41 12 1394 غرب تهران انگلستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 2,390 117,631,170 Rls. 3,910 $
42 12 1394 غرب تهران انگلستان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 1,550 100,087,680 Rls. 3,385 $
43 12 1394 غرب تهران انگلستان 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 1,500 80,703,000 Rls. 2,700 $
44 12 1394 غرب تهران انگلستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,550 76,614,102 Rls. 2,558 $
45 12 1394 غرب تهران انگلستان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 270 65,216,880 Rls. 2,160 $
46 12 1394 غرب تهران انگلستان 08109020 زرشك تازه 210 55,001,052 Rls. 1,836 $
47 12 1394 غرب تهران انگلستان 09109919 ساير ادويه جات به غيرازآويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 450 47,179,125 Rls. 1,575 $
48 12 1394 غرب تهران انگلستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 780 42,390,972 Rls. 1,404 $
49 12 1394 غرب تهران انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,000 34,747,800 Rls. 1,160 $
50 12 1394 غرب تهران انگلستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 3,000 29,803,950 Rls. 990 $
51 12 1394 غرب تهران انگلستان 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 28 25,307,520 Rls. 840 $
52 12 1394 غرب تهران انگلستان 07132010 ---لپه 480 23,126,016 Rls. 768 $
53 12 1394 غرب تهران انگلستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 380 22,920,840 Rls. 760 $
54 12 1394 غرب تهران انگلستان 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 400 21,567,600 Rls. 720 $
55 12 1394 غرب تهران انگلستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 1,550 17,843,400 Rls. 600 $
56 12 1394 غرب تهران انگلستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 100 10,555,650 Rls. 350 $
57 12 1394 غرب تهران انگلستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 410 10,525,491 Rls. 349 $
58 12 1394 غرب تهران انگلستان 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 170 9,623,700 Rls. 340 $
59 12 1394 غرب تهران انگلستان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 260 9,560,403 Rls. 317 $
60 12 1394 غرب تهران انگلستان 27012000 زغال قالبي،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهاي جامد همانند كه از زغالکسنگ تهيه شده باشد 600 8,967,000 Rls. 300 $
61 12 1394 غرب تهران انگلستان 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 480 8,685,792 Rls. 288 $
62 12 1394 غرب تهران انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 250 8,142,930 Rls. 270 $
63 12 1394 غرب تهران انگلستان 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 50 7,488,750 Rls. 250 $
64 12 1394 غرب تهران انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 120 7,189,200 Rls. 240 $
65 12 1394 غرب تهران انگلستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 48 5,570,112 Rls. 192 $
66 12 1394 غرب تهران انگلستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 600 2,447,172 Rls. 81 $
مجموع کل
635,970,955,713 ريال
مجموع کل
21,487,375 دلار
[1]