آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 5,100,340 513,587,990,057 Rls. 17,551,180 $
2 12 1394 غرب تهران ايتاليا 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 642,600 296,312,658,753 Rls. 13,847,234 $
3 12 1394 غرب تهران ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 244,400 163,908,846,116 Rls. 5,496,574 $
4 12 1394 غرب تهران ايتاليا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 58,238 86,874,657,408 Rls. 2,955,935 $
5 12 1394 غرب تهران ايتاليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 36,890 78,100,447,963 Rls. 2,607,188 $
6 12 1394 غرب تهران ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 64,233 76,022,776,013 Rls. 2,572,592 $
7 12 1394 غرب تهران ايتاليا 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 905,617 42,184,466,393 Rls. 1,448,763 $
8 12 1394 غرب تهران ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 265,950 33,120,789,986 Rls. 1,113,409 $
9 12 1394 غرب تهران ايتاليا 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 880,586 31,445,328,960 Rls. 1,069,250 $
10 12 1394 غرب تهران ايتاليا 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 888,136 30,765,061,567 Rls. 1,066,433 $
11 12 1394 غرب تهران ايتاليا 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 83,600 27,824,852,157 Rls. 927,048 $
12 12 1394 غرب تهران ايتاليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 286,730 10,386,400,260 Rls. 344,076 $
13 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 217,176 7,501,765,133 Rls. 249,993 $
14 12 1394 غرب تهران ايتاليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4,019 7,468,695,653 Rls. 254,455 $
15 12 1394 غرب تهران ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 1,240,265 7,412,513,767 Rls. 253,580 $
16 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 410,780 6,394,721,864 Rls. 211,756 $
17 12 1394 غرب تهران ايتاليا 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 48,029 3,989,049,958 Rls. 132,079 $
18 12 1394 غرب تهران ايتاليا 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 19,998 2,695,770,396 Rls. 89,988 $
19 12 1394 غرب تهران ايتاليا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 26,500 2,361,570,750 Rls. 79,500 $
20 12 1394 غرب تهران ايتاليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 39,391 2,302,190,040 Rls. 78,782 $
21 12 1394 غرب تهران ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 9,282 2,095,759,575 Rls. 69,615 $
22 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 27,243 2,062,184,620 Rls. 68,509 $
23 12 1394 غرب تهران ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 5,155 2,032,964,910 Rls. 68,274 $
24 12 1394 غرب تهران ايتاليا 41039000 سايرپوستها که درجاي ديگرمذکور نباشد,تازه يا محفوظ شده , ا ما دباغي نشده 22,600 1,755,198,720 Rls. 58,320 $
25 12 1394 غرب تهران ايتاليا 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 356 1,557,683,220 Rls. 54,906 $
26 12 1394 غرب تهران ايتاليا 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 41,601 1,490,630,040 Rls. 49,921 $
27 12 1394 غرب تهران ايتاليا 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 36,913 1,451,382,247 Rls. 51,559 $
28 12 1394 غرب تهران ايتاليا 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 2,250 1,017,142,956 Rls. 33,678 $
29 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 22,000 894,177,042 Rls. 30,822 $
30 12 1394 غرب تهران ايتاليا 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 6,914 883,155,024 Rls. 29,232 $
31 12 1394 غرب تهران ايتاليا 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 215 794,505,625 Rls. 26,875 $
32 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 18,400 759,248,032 Rls. 25,146 $
33 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 22,000 649,783,553 Rls. 21,521 $
34 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 20,000 579,705,600 Rls. 19,200 $
35 12 1394 غرب تهران ايتاليا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 9,000 539,586,000 Rls. 18,000 $
36 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 149 482,071,800 Rls. 15,962 $
37 12 1394 غرب تهران ايتاليا 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 2,091 469,317,280 Rls. 16,508 $
38 12 1394 غرب تهران ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,156 459,439,928 Rls. 15,337 $
39 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 6,750 449,939,250 Rls. 14,925 $
40 12 1394 غرب تهران ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 72,950 400,501,702 Rls. 13,262 $
41 12 1394 غرب تهران ايتاليا 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 1,937 367,853,255 Rls. 12,187 $
42 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,820 327,857,359 Rls. 10,855 $
43 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 5,780 317,533,600 Rls. 10,600 $
44 12 1394 غرب تهران ايتاليا 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 24,620 297,340,664 Rls. 9,848 $
45 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 320 294,030,000 Rls. 9,743 $
46 12 1394 غرب تهران ايتاليا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,240 269,513,232 Rls. 8,997 $
47 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 2,900 256,564,000 Rls. 8,500 $
48 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 10,360 239,527,632 Rls. 8,425 $
49 12 1394 غرب تهران ايتاليا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 23,000 227,562,000 Rls. 7,621 $
50 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 5,250 204,545,250 Rls. 6,825 $
51 12 1394 غرب تهران ايتاليا 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 900 161,244,000 Rls. 5,400 $
52 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 1,150 134,481,000 Rls. 4,600 $
53 12 1394 غرب تهران ايتاليا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 740 128,211,960 Rls. 4,280 $
54 12 1394 غرب تهران ايتاليا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 560 122,856,500 Rls. 4,100 $
55 12 1394 غرب تهران ايتاليا 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 23,000 83,305,080 Rls. 2,760 $
56 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 1,250 68,458,600 Rls. 2,285 $
57 12 1394 غرب تهران ايتاليا 33051000 شامپوها 600 68,152,000 Rls. 2,258 $
58 12 1394 غرب تهران ايتاليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,000 67,426,000 Rls. 2,251 $
59 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 730 65,601,450 Rls. 2,190 $
60 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,400 65,499,280 Rls. 2,170 $
61 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,375 63,690,000 Rls. 2,200 $
62 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 400 60,169,200 Rls. 1,994 $
63 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 330 37,765,200 Rls. 1,320 $
64 12 1394 غرب تهران ايتاليا 41012000 پوست خام بصورت کامل وزن هرجلدآن صرفاخشک كمتراز8kgنمک زده خشک كمتراز10kgتازه كمتراز16 1,100 34,520,886 Rls. 1,143 $
65 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 720 33,307,680 Rls. 1,120 $
66 12 1394 غرب تهران ايتاليا 90105000 دستگاههاوتجهيزا ت برا ي آزمايشگاههاي عکاسي ياسينما توگرا في، غيرمذکوردرجاي ديگر ;نگاتوسکوپ 720 24,723,750 Rls. 821 $
67 12 1394 غرب تهران ايتاليا 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 1,165 24,498,930 Rls. 838 $
68 12 1394 غرب تهران ايتاليا 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 800 23,968,000 Rls. 800 $
69 12 1394 غرب تهران ايتاليا 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 23,000 23,304,750 Rls. 803 $
70 12 1394 غرب تهران ايتاليا 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 740 19,024,600 Rls. 635 $
71 12 1394 غرب تهران ايتاليا 51123000 پارچه هاي تار وپود باف با حداكثر 85% وزني ا زپشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوان شانه زده که باا لياف سنتتيک يامصنوعي غيريکسره مخلوط شده باشد 100 14,985,000 Rls. 500 $
72 12 1394 غرب تهران ايتاليا 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 103 14,820,121 Rls. 491 $
73 12 1394 غرب تهران ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,815 11,963,952 Rls. 396 $
74 12 1394 غرب تهران ايتاليا 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 380 11,473,340 Rls. 380 $
75 12 1394 غرب تهران ايتاليا 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 25 9,735,700 Rls. 325 $
76 12 1394 غرب تهران ايتاليا 54033900 نخ يک لاي مصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 450 7,457,400 Rls. 247 $
77 12 1394 غرب تهران ايتاليا 25090090 سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام 1,080 5,542,016 Rls. 186 $
78 12 1394 غرب تهران ايتاليا 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 730 4,313,520 Rls. 144 $
79 12 1394 غرب تهران ايتاليا 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 50 3,012,800 Rls. 100 $
مجموع کل
1,455,680,770,025 ريال
مجموع کل
53,191,726 دلار
[1]