آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 51,893,017 986,542,957,180 Rls. 33,486,563 $
2 12 1394 غرب تهران تركمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 3,103,755 238,772,940,723 Rls. 8,150,817 $
3 12 1394 غرب تهران تركمنستان 27132000 قيرنفت 11,806,235 159,522,834,084 Rls. 5,433,302 $
4 12 1394 غرب تهران تركمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 474,922 50,248,818,070 Rls. 1,733,196 $
5 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,691,800 43,143,158,794 Rls. 1,456,858 $
6 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 428,165 37,859,452,275 Rls. 1,287,503 $
7 12 1394 غرب تهران تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 960,248 21,193,933,376 Rls. 716,088 $
8 12 1394 غرب تهران تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 2,735,763 19,663,589,821 Rls. 670,104 $
9 12 1394 غرب تهران تركمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 620,205 18,706,197,598 Rls. 631,552 $
10 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 421,000 17,937,927,625 Rls. 600,981 $
11 12 1394 غرب تهران تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 268,360 17,932,623,068 Rls. 605,274 $
12 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 166,194 17,719,739,516 Rls. 631,059 $
13 12 1394 غرب تهران تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 829,115 17,669,030,289 Rls. 605,687 $
14 12 1394 غرب تهران تركمنستان 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 868,560 17,250,690,594 Rls. 592,992 $
15 12 1394 غرب تهران تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 216,780 16,036,278,701 Rls. 543,578 $
16 12 1394 غرب تهران تركمنستان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 140,003 14,458,108,280 Rls. 489,849 $
17 12 1394 غرب تهران تركمنستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 116,160 13,701,449,003 Rls. 464,635 $
18 12 1394 غرب تهران تركمنستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,650 11,323,579,500 Rls. 386,550 $
19 12 1394 غرب تهران تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 544,520 10,424,813,113 Rls. 348,811 $
20 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 112,080 9,948,498,420 Rls. 336,245 $
21 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 107,985 9,839,914,233 Rls. 326,367 $
22 12 1394 غرب تهران تركمنستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 87,590 9,097,707,610 Rls. 303,079 $
23 12 1394 غرب تهران تركمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 144,640 8,723,196,840 Rls. 289,273 $
24 12 1394 غرب تهران تركمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 111,447 8,333,433,192 Rls. 277,948 $
25 12 1394 غرب تهران تركمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 288,255 7,934,424,174 Rls. 266,931 $
26 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 97,830 6,989,506,013 Rls. 237,751 $
27 12 1394 غرب تهران تركمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 77,742 6,648,047,652 Rls. 222,734 $
28 12 1394 غرب تهران تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 121,240 6,374,931,340 Rls. 219,477 $
29 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 64,564 6,177,374,035 Rls. 209,033 $
30 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 50,785 6,107,359,500 Rls. 203,140 $
31 12 1394 غرب تهران تركمنستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 22,860 6,056,779,860 Rls. 205,740 $
32 12 1394 غرب تهران تركمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 47,940 6,032,035,554 Rls. 209,082 $
33 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 64,787 5,836,601,312 Rls. 195,677 $
34 12 1394 غرب تهران تركمنستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 52,000 5,804,730,000 Rls. 192,350 $
35 12 1394 غرب تهران تركمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 103,642 5,709,295,591 Rls. 189,381 $
36 12 1394 غرب تهران تركمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 141,992 5,675,066,692 Rls. 189,436 $
37 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 19,960 5,437,568,100 Rls. 185,700 $
38 12 1394 غرب تهران تركمنستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 204,802 5,253,323,867 Rls. 175,356 $
39 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 16,000 5,192,016,400 Rls. 173,200 $
40 12 1394 غرب تهران تركمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 1,180,500 5,096,282,776 Rls. 169,990 $
41 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 52,872 4,637,342,513 Rls. 158,615 $
42 12 1394 غرب تهران تركمنستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 87,580 4,592,997,540 Rls. 157,644 $
43 12 1394 غرب تهران تركمنستان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 40,000 4,204,620,000 Rls. 140,000 $
44 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 35,500 4,180,338,000 Rls. 142,000 $
45 12 1394 غرب تهران تركمنستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 213 3,539,240,244 Rls. 123,227 $
46 12 1394 غرب تهران تركمنستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 78,553 3,504,310,946 Rls. 117,505 $
47 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 14,600 3,367,653,520 Rls. 112,420 $
48 12 1394 غرب تهران تركمنستان 01059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 31,500 3,145,380,000 Rls. 105,000 $
49 12 1394 غرب تهران تركمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 34,057 2,872,787,535 Rls. 102,053 $
50 12 1394 غرب تهران تركمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 21,660 2,783,176,704 Rls. 94,128 $
51 12 1394 غرب تهران تركمنستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 34,820 2,769,699,704 Rls. 92,894 $
52 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 32,250 2,750,505,750 Rls. 96,750 $
53 12 1394 غرب تهران تركمنستان 27101910 روغن موتور 68,500 2,746,695,576 Rls. 90,951 $
54 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 17,600 2,718,679,215 Rls. 90,951 $
55 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 29,742 2,679,704,475 Rls. 90,269 $
56 12 1394 غرب تهران تركمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 44,405 2,634,887,004 Rls. 87,472 $
57 12 1394 غرب تهران تركمنستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 12,000 2,622,785,982 Rls. 89,898 $
58 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 22,200 2,499,720,000 Rls. 88,464 $
59 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,150 2,460,750,000 Rls. 85,000 $
60 12 1394 غرب تهران تركمنستان 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 5,300 2,410,071,664 Rls. 79,846 $
61 12 1394 غرب تهران تركمنستان 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 44,800 2,407,230,720 Rls. 80,640 $
62 12 1394 غرب تهران تركمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 21,180 2,347,407,270 Rls. 77,974 $
63 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,740 2,242,334,640 Rls. 74,220 $
64 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,310 2,139,620,040 Rls. 75,720 $
65 12 1394 غرب تهران تركمنستان 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذکوريادرجاي ديگر 20,000 2,096,780,000 Rls. 70,005 $
66 12 1394 غرب تهران تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 19,022 2,095,330,920 Rls. 71,672 $
67 12 1394 غرب تهران تركمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 36,810 1,984,794,390 Rls. 66,258 $
68 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 41,820 1,963,733,440 Rls. 66,912 $
69 12 1394 غرب تهران تركمنستان 70080010 شيشه هاي عايق چندجدا ره که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده تيره روشن يادا را يلايه (پوشش )جاذب ياا نعکاسي 89,034 1,938,197,528 Rls. 64,360 $
70 12 1394 غرب تهران تركمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 62,873 1,936,297,029 Rls. 64,374 $
71 12 1394 غرب تهران تركمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 101,020 1,888,429,802 Rls. 65,664 $
72 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 28,423 1,816,033,283 Rls. 62,437 $
73 12 1394 غرب تهران تركمنستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 144,000 1,807,525,352 Rls. 62,147 $
74 12 1394 غرب تهران تركمنستان 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 23,175 1,799,214,300 Rls. 60,255 $
75 12 1394 غرب تهران تركمنستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 21,877 1,650,823,328 Rls. 54,692 $
76 12 1394 غرب تهران تركمنستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 35,179 1,507,257,645 Rls. 52,769 $
77 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 12,886 1,427,946,860 Rls. 49,190 $
78 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 24,000 1,209,353,040 Rls. 41,520 $
79 12 1394 غرب تهران تركمنستان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 8,560 1,204,368,000 Rls. 40,780 $
80 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 10,227 1,197,723,681 Rls. 40,195 $
81 12 1394 غرب تهران تركمنستان 34012010 صابون مايع 42,700 1,151,189,766 Rls. 38,430 $
82 12 1394 غرب تهران تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 36,975 1,148,269,447 Rls. 38,169 $
83 12 1394 غرب تهران تركمنستان 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي 2/203 ميليمتر وبالاتر 24,900 1,135,604,340 Rls. 38,844 $
84 12 1394 غرب تهران تركمنستان 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 20,052 1,128,702,600 Rls. 38,988 $
85 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 12,892 1,117,806,720 Rls. 38,676 $
86 12 1394 غرب تهران تركمنستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 11,367 1,105,181,732 Rls. 37,619 $
87 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيک. 11,840 1,071,958,080 Rls. 35,520 $
88 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 8,828 1,057,947,520 Rls. 35,312 $
89 12 1394 غرب تهران تركمنستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 11,770 1,049,060,100 Rls. 35,310 $
90 12 1394 غرب تهران تركمنستان 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 15,732 1,035,262,115 Rls. 40,040 $
91 12 1394 غرب تهران تركمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 16,950 1,023,159,900 Rls. 33,900 $
92 12 1394 غرب تهران تركمنستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 47,440 994,646,016 Rls. 33,209 $
93 12 1394 غرب تهران تركمنستان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 9,087 952,778,685 Rls. 31,807 $
94 12 1394 غرب تهران تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 35,872 908,747,877 Rls. 30,093 $
95 12 1394 غرب تهران تركمنستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 7,500 906,360,000 Rls. 30,000 $
96 12 1394 غرب تهران تركمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 6,480 865,277,988 Rls. 28,884 $
97 12 1394 غرب تهران تركمنستان 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 41,028 849,150,000 Rls. 30,000 $
98 12 1394 غرب تهران تركمنستان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 3,630 837,822,000 Rls. 28,200 $
99 12 1394 غرب تهران تركمنستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 9,017 816,090,167 Rls. 27,349 $
100 12 1394 غرب تهران تركمنستان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,518 796,228,000 Rls. 26,800 $
مجموع کل
1,992,109,205,462 ريال
مجموع کل
67,677,309 دلار