آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 181,118 72,104,398,910 Rls. 2,413,909 $
2 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 172,800 43,114,012,800 Rls. 1,468,800 $
3 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 67,270 29,235,351,930 Rls. 1,004,595 $
4 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 165,135 28,768,284,750 Rls. 962,820 $
5 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 29,700 22,051,125,000 Rls. 750,000 $
6 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 76,800 18,888,037,800 Rls. 651,800 $
7 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 40,600 9,361,252,200 Rls. 315,819 $
8 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 56,062 7,534,799,076 Rls. 250,858 $
9 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 115,447 6,922,310,482 Rls. 229,569 $
10 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 59,000 6,783,144,000 Rls. 236,000 $
11 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 31,627 6,686,428,378 Rls. 221,389 $
12 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 149,000 4,787,012,460 Rls. 163,140 $
13 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 22,093 4,302,559,920 Rls. 145,846 $
14 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 24,000 4,168,800,000 Rls. 144,000 $
15 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 8,990 2,948,731,200 Rls. 101,856 $
16 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,905 2,262,594,602 Rls. 75,139 $
17 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 7,000 1,837,981,476 Rls. 61,348 $
18 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 50,000 1,812,720,000 Rls. 60,020 $
19 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 247,316 1,636,733,541 Rls. 54,227 $
20 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 23,509 1,273,542,336 Rls. 42,316 $
21 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 3,330 891,300,000 Rls. 30,000 $
22 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 16,131 746,383,788 Rls. 24,723 $
23 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 21,500 697,703,000 Rls. 24,211 $
24 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 26,693 601,115,100 Rls. 21,273 $
25 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,989 382,151,822 Rls. 12,662 $
26 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 28301000 سولفور سديم 40,000 354,756,000 Rls. 12,000 $
27 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 7,500 224,175,000 Rls. 7,500 $
28 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,030 183,991,080 Rls. 6,090 $
29 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 900 154,007,816 Rls. 5,140 $
30 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 800 151,202,304 Rls. 5,047 $
31 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,200 148,772,000 Rls. 5,200 $
32 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 1,010 89,802,840 Rls. 3,030 $
33 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 670 68,471,320 Rls. 2,675 $
34 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,640 54,470,468 Rls. 2,128 $
35 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,800 46,364,769 Rls. 1,548 $
36 12 1394 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 100 5,685,800 Rls. 200 $
مجموع کل
281,280,173,967 ريال
مجموع کل
9,516,877 دلار
[1]