آمار کل " صادرات به" کشور (سوئيس) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 43,817 66,272,127,070 Rls. 2,224,936 $
2 12 1394 غرب تهران سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 33,242 64,439,379,111 Rls. 2,177,752 $
3 12 1394 غرب تهران سوئيس 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 8,941 12,773,335,610 Rls. 432,461 $
4 12 1394 غرب تهران سوئيس 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 7,019 2,945,032,020 Rls. 98,266 $
5 12 1394 غرب تهران سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,450 1,602,267,420 Rls. 54,190 $
6 12 1394 غرب تهران سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 942 1,144,760,776 Rls. 38,723 $
7 12 1394 غرب تهران سوئيس 73221100 را دياتور,باگرم کننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن ,آهن ياازفولاد . 8,000 512,179,200 Rls. 17,101 $
8 12 1394 غرب تهران سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,500 413,952,000 Rls. 14,000 $
9 12 1394 غرب تهران سوئيس 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 7,950 362,479,110 Rls. 12,102 $
10 12 1394 غرب تهران سوئيس 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 894 110,270,550 Rls. 3,809 $
11 12 1394 غرب تهران سوئيس 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 186 27,994,650 Rls. 967 $
مجموع کل
150,603,777,517 ريال
مجموع کل
5,074,307 دلار
[1]