آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,070,997 6,095,900,712,930 Rls. 205,784,877 $
2 12 1394 غرب تهران عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 11,942,484 2,651,340,699,235 Rls. 89,783,863 $
3 12 1394 غرب تهران عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 7,441,191 1,506,701,229,119 Rls. 51,160,429 $
4 12 1394 غرب تهران عراق 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 190,000 884,221,990,870 Rls. 29,276,935 $
5 12 1394 غرب تهران عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 9,434,703 567,243,319,372 Rls. 18,867,955 $
6 12 1394 غرب تهران عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,291,540 551,500,498,830 Rls. 18,871,219 $
7 12 1394 غرب تهران عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 8,879,624 518,152,737,163 Rls. 17,816,272 $
8 12 1394 غرب تهران عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,646,377 474,273,010,368 Rls. 16,029,864 $
9 12 1394 غرب تهران عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 16,993,193 471,746,319,125 Rls. 15,787,077 $
10 12 1394 غرب تهران عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 7,799,237 439,751,555,140 Rls. 15,430,232 $
11 12 1394 غرب تهران عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 21,521,750 397,933,658,308 Rls. 13,307,768 $
12 12 1394 غرب تهران عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 13,461,761 341,233,475,908 Rls. 11,341,063 $
13 12 1394 غرب تهران عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 14,171,945 302,850,346,468 Rls. 10,218,077 $
14 12 1394 غرب تهران عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 2,508,638 273,779,915,436 Rls. 9,271,903 $
15 12 1394 غرب تهران عراق 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 226,000 271,818,000,000 Rls. 9,000,000 $
16 12 1394 غرب تهران عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 737,817 261,107,861,800 Rls. 8,841,418 $
17 12 1394 غرب تهران عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 2,896,448 254,088,082,412 Rls. 8,713,447 $
18 12 1394 غرب تهران عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 8,084,449 200,618,110,188 Rls. 6,763,590 $
19 12 1394 غرب تهران عراق 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 638,032 191,178,547,790 Rls. 6,399,571 $
20 12 1394 غرب تهران عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,636,058 169,976,892,393 Rls. 5,752,236 $
21 12 1394 غرب تهران عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,858,647 169,116,509,647 Rls. 5,800,486 $
22 12 1394 غرب تهران عراق 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,991,902 158,687,697,234 Rls. 5,367,570 $
23 12 1394 غرب تهران عراق 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 877,265 158,259,306,200 Rls. 5,305,602 $
24 12 1394 غرب تهران عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 472,731 127,643,903,319 Rls. 4,296,506 $
25 12 1394 غرب تهران عراق 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ، باحجم سيلندربيشتراز 1000سانتي متر مكعب اما از 1500سانتيمترمکعب بيشتر نباشد 768,020 126,109,864,000 Rls. 4,930,612 $
26 12 1394 غرب تهران عراق 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,119,590 125,391,719,940 Rls. 4,242,308 $
27 12 1394 غرب تهران عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 255,510 122,974,687,109 Rls. 4,169,903 $
28 12 1394 غرب تهران عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 409,500 120,127,058,000 Rls. 4,094,131 $
29 12 1394 غرب تهران عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,236,965 105,737,688,916 Rls. 3,620,050 $
30 12 1394 غرب تهران عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,289,671 100,112,309,210 Rls. 3,320,320 $
31 12 1394 غرب تهران عراق 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 2,095,568 94,686,372,861 Rls. 3,140,854 $
32 12 1394 غرب تهران عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 14,471,790 88,557,694,735 Rls. 3,042,136 $
33 12 1394 غرب تهران عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 344,850 81,914,858,576 Rls. 3,389,626 $
34 12 1394 غرب تهران عراق 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 19,076,700 81,052,732,911 Rls. 2,760,529 $
35 12 1394 غرب تهران عراق 27101940 روغن پايه معدني 5,886,947 80,784,802,415 Rls. 2,731,523 $
36 12 1394 غرب تهران عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 892,382 77,672,924,418 Rls. 2,601,499 $
37 12 1394 غرب تهران عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 9,001,906 77,249,277,884 Rls. 2,591,586 $
38 12 1394 غرب تهران عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 6,255,250 73,921,576,495 Rls. 2,535,076 $
39 12 1394 غرب تهران عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 795,832 70,538,065,508 Rls. 2,386,769 $
40 12 1394 غرب تهران عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 604,614 62,114,682,351 Rls. 2,091,593 $
41 12 1394 غرب تهران عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 477,071 59,546,542,282 Rls. 2,012,365 $
42 12 1394 غرب تهران عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 674,588 57,143,754,777 Rls. 1,985,001 $
43 12 1394 غرب تهران عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,069,239 55,305,959,144 Rls. 1,848,542 $
44 12 1394 غرب تهران عراق 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا کثر30 تن 322,400 52,822,164,000 Rls. 1,762,031 $
45 12 1394 غرب تهران عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,751,580 51,433,255,228 Rls. 1,763,662 $
46 12 1394 غرب تهران عراق 39269060 پريفرم (PET) 1,020,721 51,116,545,201 Rls. 1,736,559 $
47 12 1394 غرب تهران عراق 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 210,781 50,653,571,036 Rls. 1,687,745 $
48 12 1394 غرب تهران عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 563,339 47,295,385,325 Rls. 1,666,766 $
49 12 1394 غرب تهران عراق 04031090 ماست 1,309,254 46,516,488,084 Rls. 1,564,452 $
50 12 1394 غرب تهران عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 644,138 45,246,021,131 Rls. 1,546,776 $
51 12 1394 غرب تهران عراق 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 126,190 44,661,264,207 Rls. 1,497,304 $
52 12 1394 غرب تهران عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 501,280 43,495,666,528 Rls. 1,479,751 $
53 12 1394 غرب تهران عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,576,986 43,424,160,102 Rls. 1,481,036 $
54 12 1394 غرب تهران عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 483,262 42,025,940,301 Rls. 1,451,508 $
55 12 1394 غرب تهران عراق 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,360,804 41,350,913,214 Rls. 1,394,551 $
56 12 1394 غرب تهران عراق 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 142,500 38,431,832,000 Rls. 1,284,029 $
57 12 1394 غرب تهران عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,707,571 37,447,700,253 Rls. 1,255,525 $
58 12 1394 غرب تهران عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 864,790 36,673,120,989 Rls. 1,259,396 $
59 12 1394 غرب تهران عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,376,420 35,251,191,084 Rls. 1,176,563 $
60 12 1394 غرب تهران عراق 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 122,000 35,175,181,120 Rls. 1,220,033 $
61 12 1394 غرب تهران عراق 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 12,563,165 34,522,417,411 Rls. 1,163,627 $
62 12 1394 غرب تهران عراق 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 5,659,147 33,556,897,309 Rls. 1,131,545 $
63 12 1394 غرب تهران عراق 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 595,813 33,347,619,272 Rls. 1,136,588 $
64 12 1394 غرب تهران عراق 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 107,052 32,161,486,100 Rls. 1,077,630 $
65 12 1394 غرب تهران عراق 87032420 ---آمبولانس غير هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 42,000 30,928,215,000 Rls. 1,035,046 $
66 12 1394 غرب تهران عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 103,100 30,811,708,250 Rls. 1,026,075 $
67 12 1394 غرب تهران عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 290,573 30,771,068,211 Rls. 1,046,121 $
68 12 1394 غرب تهران عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 658,110 30,742,274,013 Rls. 1,027,841 $
69 12 1394 غرب تهران عراق 27101910 روغن موتور 617,635 28,708,817,337 Rls. 1,006,387 $
70 12 1394 غرب تهران عراق 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 238,317 27,888,275,034 Rls. 952,732 $
71 12 1394 غرب تهران عراق 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 72,563 27,434,899,686 Rls. 925,349 $
72 12 1394 غرب تهران عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 52,232 27,052,229,384 Rls. 932,571 $
73 12 1394 غرب تهران عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 347,418 26,567,129,753 Rls. 897,756 $
74 12 1394 غرب تهران عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 551,710 26,016,541,232 Rls. 882,639 $
75 12 1394 غرب تهران عراق 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 467,956 24,357,212,448 Rls. 824,179 $
76 12 1394 غرب تهران عراق 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 228,300 23,570,445,600 Rls. 847,024 $
77 12 1394 غرب تهران عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 94,006 22,699,933,340 Rls. 752,048 $
78 12 1394 غرب تهران عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 200,597 22,352,674,853 Rls. 782,188 $
79 12 1394 غرب تهران عراق 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 366,075 21,786,765,147 Rls. 749,479 $
80 12 1394 غرب تهران عراق 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 506,000 20,604,445,356 Rls. 708,906 $
81 12 1394 غرب تهران عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 43,248 20,066,618,594 Rls. 670,129 $
82 12 1394 غرب تهران عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 238,238 20,026,018,579 Rls. 677,494 $
83 12 1394 غرب تهران عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 469,783 19,775,074,939 Rls. 662,295 $
84 12 1394 غرب تهران عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,591 18,940,510,338 Rls. 627,568 $
85 12 1394 غرب تهران عراق 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 34,620 18,254,687,800 Rls. 604,600 $
86 12 1394 غرب تهران عراق 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 92,022 18,196,756,000 Rls. 697,336 $
87 12 1394 غرب تهران عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 353,975 18,106,666,474 Rls. 604,357 $
88 12 1394 غرب تهران عراق 73063010 لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 748,490 16,813,985,780 Rls. 561,385 $
89 12 1394 غرب تهران عراق 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 68,055 16,019,914,094 Rls. 541,994 $
90 12 1394 غرب تهران عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 257,837 15,234,484,763 Rls. 504,776 $
91 12 1394 غرب تهران عراق 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 32,080 15,147,457,175 Rls. 529,319 $
92 12 1394 غرب تهران عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 418,250 14,947,629,539 Rls. 517,543 $
93 12 1394 غرب تهران عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 125,145 14,935,284,720 Rls. 500,585 $
94 12 1394 غرب تهران عراق 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 163,634 14,394,069,500 Rls. 483,713 $
95 12 1394 غرب تهران عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 71,210 14,163,718,520 Rls. 497,356 $
96 12 1394 غرب تهران عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 145,921 13,839,855,500 Rls. 461,928 $
97 12 1394 غرب تهران عراق 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 225,280 13,451,835,680 Rls. 448,160 $
98 12 1394 غرب تهران عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 457,978 13,438,106,790 Rls. 450,954 $
99 12 1394 غرب تهران عراق 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 76,590 12,934,514,892 Rls. 437,480 $
100 12 1394 غرب تهران عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 48,527 12,911,433,309 Rls. 436,743 $
مجموع کل
20,720,567,028,310 ريال
مجموع کل
701,731,518 دلار