آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران عمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,310 11,545,702,590 Rls. 388,594 $
2 12 1394 غرب تهران عمان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 86,485 6,373,693,566 Rls. 222,666 $
3 12 1394 غرب تهران عمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,225 3,518,127,380 Rls. 117,820 $
4 12 1394 غرب تهران عمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 11,500 2,464,815,022 Rls. 83,434 $
5 12 1394 غرب تهران عمان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 100,000 2,247,000,000 Rls. 75,000 $
6 12 1394 غرب تهران عمان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 17,027 1,971,726,600 Rls. 68,108 $
7 12 1394 غرب تهران عمان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 17,737 1,954,649,718 Rls. 69,057 $
8 12 1394 غرب تهران عمان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 24,291 1,516,330,000 Rls. 53,000 $
9 12 1394 غرب تهران عمان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,880 940,276,718 Rls. 31,391 $
10 12 1394 غرب تهران عمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,300 835,412,000 Rls. 29,200 $
11 12 1394 غرب تهران عمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 9,384 776,295,650 Rls. 27,135 $
12 12 1394 غرب تهران عمان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 13,000 574,025,400 Rls. 20,280 $
13 12 1394 غرب تهران عمان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 3,800 539,172,000 Rls. 18,001 $
14 12 1394 غرب تهران عمان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 2,400 430,416,000 Rls. 14,400 $
15 12 1394 غرب تهران عمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 4,624 410,448,000 Rls. 13,600 $
16 12 1394 غرب تهران عمان 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون کوک خودکار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 2,300 347,116,000 Rls. 11,500 $
17 12 1394 غرب تهران عمان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 3,100 341,988,000 Rls. 12,000 $
18 12 1394 غرب تهران عمان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 2,583 299,111,400 Rls. 10,332 $
19 12 1394 غرب تهران عمان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 1,590 270,649,800 Rls. 9,540 $
20 12 1394 غرب تهران عمان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 2,334 270,277,200 Rls. 9,336 $
21 12 1394 غرب تهران عمان 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 1,550 259,100,201 Rls. 9,169 $
22 12 1394 غرب تهران عمان 68159940 تابلو معرق سنگي صنايع دستي 16,500 201,850,110 Rls. 6,930 $
23 12 1394 غرب تهران عمان 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 450 166,150,350 Rls. 5,870 $
24 12 1394 غرب تهران عمان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 1,550 142,281,500 Rls. 4,750 $
25 12 1394 غرب تهران عمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 450 107,559,000 Rls. 3,800 $
26 12 1394 غرب تهران عمان 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 450 93,406,500 Rls. 3,300 $
27 12 1394 غرب تهران عمان 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 4,500 89,670,000 Rls. 3,000 $
28 12 1394 غرب تهران عمان 84513090 سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 450 83,499,750 Rls. 2,950 $
29 12 1394 غرب تهران عمان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 6,265 59,780,000 Rls. 2,000 $
30 12 1394 غرب تهران عمان 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 506 58,565,850 Rls. 2,023 $
31 12 1394 غرب تهران عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 750 29,890,000 Rls. 1,000 $
32 12 1394 غرب تهران عمان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 270 24,449,040 Rls. 810 $
مجموع کل
38,943,435,345 ريال
مجموع کل
1,329,997 دلار
[1]