آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران فرانسه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 1,589,751 35,081,498,908 Rls. 1,208,743 $
2 12 1394 غرب تهران فرانسه 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 24,380 28,470,179,500 Rls. 947,971 $
3 12 1394 غرب تهران فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,220 17,418,741,650 Rls. 600,498 $
4 12 1394 غرب تهران فرانسه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 81,114 16,971,482,220 Rls. 567,798 $
5 12 1394 غرب تهران فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 70,804 14,664,713,770 Rls. 495,628 $
6 12 1394 غرب تهران فرانسه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 16,540 13,016,421,200 Rls. 441,250 $
7 12 1394 غرب تهران فرانسه 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 5,160 10,487,247,222 Rls. 349,142 $
8 12 1394 غرب تهران فرانسه 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 15,700 4,154,236,000 Rls. 138,275 $
9 12 1394 غرب تهران فرانسه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 3,240 3,985,541,804 Rls. 155,996 $
10 12 1394 غرب تهران فرانسه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 35,200 3,797,291,520 Rls. 126,720 $
11 12 1394 غرب تهران فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 141,362 2,894,400,366 Rls. 95,815 $
12 12 1394 غرب تهران فرانسه 13019010 باريچه 1,984 1,784,006,213 Rls. 59,513 $
13 12 1394 غرب تهران فرانسه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 16,500 1,551,821,625 Rls. 54,825 $
14 12 1394 غرب تهران فرانسه 08109020 زرشك تازه 4,365 1,183,818,645 Rls. 39,285 $
15 12 1394 غرب تهران فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 830 1,017,349,453 Rls. 33,889 $
16 12 1394 غرب تهران فرانسه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 7,000 845,656,000 Rls. 28,000 $
17 12 1394 غرب تهران فرانسه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,238 651,407,960 Rls. 22,040 $
18 12 1394 غرب تهران فرانسه 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 22,282 512,199,222 Rls. 17,099 $
19 12 1394 غرب تهران فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 6,000 453,030,000 Rls. 15,000 $
20 12 1394 غرب تهران فرانسه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,276 422,968,000 Rls. 14,000 $
21 12 1394 غرب تهران فرانسه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 415 396,270,000 Rls. 14,000 $
22 12 1394 غرب تهران فرانسه 28391100 متاسيليکات هاي سديم 22,140 313,315,360 Rls. 10,405 $
23 12 1394 غرب تهران فرانسه 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 3 267,651,000 Rls. 9,000 $
24 12 1394 غرب تهران فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 6,000 179,736,000 Rls. 6,000 $
25 12 1394 غرب تهران فرانسه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 700 121,846,200 Rls. 4,200 $
26 12 1394 غرب تهران فرانسه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 2,300 103,941,600 Rls. 3,450 $
27 12 1394 غرب تهران فرانسه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 450 95,784,120 Rls. 3,240 $
28 12 1394 غرب تهران فرانسه 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 1,100 66,444,400 Rls. 2,200 $
29 12 1394 غرب تهران فرانسه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 4,100 63,375,900 Rls. 2,100 $
30 12 1394 غرب تهران فرانسه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 800 58,479,000 Rls. 2,020 $
31 12 1394 غرب تهران فرانسه 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر 1,350 55,009,430 Rls. 1,939 $
32 12 1394 غرب تهران فرانسه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,300 40,852,800 Rls. 1,440 $
33 12 1394 غرب تهران فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 650 40,741,650 Rls. 1,350 $
34 12 1394 غرب تهران فرانسه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 690 35,257,620 Rls. 1,378 $
35 12 1394 غرب تهران فرانسه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 510 30,806,040 Rls. 1,020 $
36 12 1394 غرب تهران فرانسه 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 920 27,471,200 Rls. 920 $
37 12 1394 غرب تهران فرانسه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 74 5,905,800 Rls. 204 $
38 12 1394 غرب تهران فرانسه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 44 5,302,528 Rls. 176 $
39 12 1394 غرب تهران فرانسه 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 60 3,192,804 Rls. 108 $
40 12 1394 غرب تهران فرانسه 27101950 روغن صنعتي 60 1,618,224 Rls. 54 $
مجموع کل
161,277,012,955 ريال
مجموع کل
5,476,689 دلار
[1]