آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران كويت 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,600 21,894,432,768 Rls. 731,008 $
2 12 1394 غرب تهران كويت 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 50,000 12,080,800,000 Rls. 400,000 $
3 12 1394 غرب تهران كويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 12,063,600,000 Rls. 400,000 $
4 12 1394 غرب تهران كويت 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,377 6,534,664,477 Rls. 223,932 $
5 12 1394 غرب تهران كويت 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 95,389 5,623,289,728 Rls. 194,711 $
6 12 1394 غرب تهران كويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,577 4,136,120,622 Rls. 140,498 $
7 12 1394 غرب تهران كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 36,150 2,493,295,620 Rls. 82,890 $
8 12 1394 غرب تهران كويت 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 590 1,613,214,720 Rls. 53,862 $
9 12 1394 غرب تهران كويت 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 20,400 1,228,732,800 Rls. 40,800 $
10 12 1394 غرب تهران كويت 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 11,230 982,874,446 Rls. 32,566 $
11 12 1394 غرب تهران كويت 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 20,640 971,832,234 Rls. 32,198 $
12 12 1394 غرب تهران كويت 23099010 خوراك اماده ابزيان 21,640 966,991,211 Rls. 32,027 $
13 12 1394 غرب تهران كويت 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 11,260 741,336,624 Rls. 24,752 $
14 12 1394 غرب تهران كويت 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 15,000 638,560,800 Rls. 21,600 $
15 12 1394 غرب تهران كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 15,000 612,792,000 Rls. 21,600 $
16 12 1394 غرب تهران كويت 33051000 شامپوها 7,700 576,653,000 Rls. 19,250 $
17 12 1394 غرب تهران كويت 84524010 مبل ،پايه وسرپوش براي چرخهاي دوزندگي 2,761 487,789,500 Rls. 16,500 $
18 12 1394 غرب تهران كويت 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 4,690 386,342,532 Rls. 12,897 $
19 12 1394 غرب تهران كويت 34012010 صابون مايع 5,400 145,586,160 Rls. 4,860 $
20 12 1394 غرب تهران كويت 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 1,145 135,075,921 Rls. 4,579 $
21 12 1394 غرب تهران كويت 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,500 94,361,400 Rls. 3,150 $
22 12 1394 غرب تهران كويت 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 10,000 89,931,000 Rls. 3,000 $
مجموع کل
74,498,277,563 ريال
مجموع کل
2,496,681 دلار
[1]