آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 686,250 40,010,545,060 Rls. 1,355,012 $
2 12 1394 غرب تهران هلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 196,303 17,349,726,162 Rls. 590,291 $
3 12 1394 غرب تهران هلند 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 142,600 10,956,027,960 Rls. 371,908 $
4 12 1394 غرب تهران هلند 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 72,373 4,368,499,539 Rls. 151,923 $
5 12 1394 غرب تهران هلند 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 7,280 2,249,440,569 Rls. 78,024 $
6 12 1394 غرب تهران هلند 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 35,509 2,041,658,624 Rls. 69,818 $
7 12 1394 غرب تهران هلند 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 19,700 1,780,564,800 Rls. 59,100 $
8 12 1394 غرب تهران هلند 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 16,977 1,537,097,580 Rls. 50,931 $
9 12 1394 غرب تهران هلند 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 17,288 1,459,971,600 Rls. 51,668 $
10 12 1394 غرب تهران هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 72,180 1,413,411,528 Rls. 47,739 $
11 12 1394 غرب تهران هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 116,450 1,232,349,623 Rls. 41,728 $
12 12 1394 غرب تهران هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 11,588 741,405,292 Rls. 25,859 $
13 12 1394 غرب تهران هلند 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 9,923 661,054,493 Rls. 22,822 $
14 12 1394 غرب تهران هلند 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 13,000 576,858,200 Rls. 19,100 $
15 12 1394 غرب تهران هلند 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 9,460 571,251,560 Rls. 18,920 $
16 12 1394 غرب تهران هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,989 531,130,727 Rls. 18,688 $
17 12 1394 غرب تهران هلند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 7,139 490,141,805 Rls. 16,557 $
18 12 1394 غرب تهران هلند 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 59,250 469,504,800 Rls. 15,570 $
19 12 1394 غرب تهران هلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 7,656 445,992,624 Rls. 15,312 $
20 12 1394 غرب تهران هلند 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,670 378,177,168 Rls. 12,624 $
21 12 1394 غرب تهران هلند 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 4,000 361,260,000 Rls. 12,000 $
22 12 1394 غرب تهران هلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 3,696 343,239,232 Rls. 11,701 $
23 12 1394 غرب تهران هلند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,994 292,710,060 Rls. 10,278 $
24 12 1394 غرب تهران هلند 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 5,004 255,528,590 Rls. 9,007 $
25 12 1394 غرب تهران هلند 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,255 170,522,697 Rls. 5,649 $
26 12 1394 غرب تهران هلند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,100 159,659,460 Rls. 5,581 $
27 12 1394 غرب تهران هلند 20029010 رب گوجه فرنگي 2,980 148,061,400 Rls. 5,142 $
28 12 1394 غرب تهران هلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,200 141,902,400 Rls. 4,800 $
29 12 1394 غرب تهران هلند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,000 131,824,000 Rls. 4,400 $
30 12 1394 غرب تهران هلند 08109020 زرشك تازه 1,764 122,044,818 Rls. 4,074 $
31 12 1394 غرب تهران هلند 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,000 119,440,000 Rls. 4,000 $
32 12 1394 غرب تهران هلند 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 3,337 107,630,820 Rls. 3,762 $
33 12 1394 غرب تهران هلند 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 3,009 99,739,818 Rls. 3,438 $
34 12 1394 غرب تهران هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,150 97,364,165 Rls. 3,335 $
35 12 1394 غرب تهران هلند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 400 60,358,000 Rls. 2,000 $
36 12 1394 غرب تهران هلند 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 523 28,441,176 Rls. 942 $
37 12 1394 غرب تهران هلند 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 140 26,362,160 Rls. 880 $
38 12 1394 غرب تهران هلند 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 400 24,965,600 Rls. 880 $
39 12 1394 غرب تهران هلند 33051000 شامپوها 270 18,276,930 Rls. 630 $
40 12 1394 غرب تهران هلند 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 60 7,190,400 Rls. 240 $
41 12 1394 غرب تهران هلند 25131000 سنگ پا (pumicestone) 60 4,853,520 Rls. 162 $
42 12 1394 غرب تهران هلند 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 40 569,980 Rls. 20 $
مجموع کل
91,986,754,940 ريال
مجموع کل
3,126,514 دلار
[1]