آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 497,380 286,529,981,380 Rls. 9,826,922 $
2 12 1394 غرب تهران هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 1,690,940 191,283,261,400 Rls. 6,471,329 $
3 12 1394 غرب تهران هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,544,066 136,783,806,376 Rls. 4,596,957 $
4 12 1394 غرب تهران هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 580,320 50,279,776,614 Rls. 1,705,412 $
5 12 1394 غرب تهران هند 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 629,380 37,434,214,250 Rls. 1,249,983 $
6 12 1394 غرب تهران هند 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 25,900 19,787,011,729 Rls. 663,265 $
7 12 1394 غرب تهران هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 160,356 17,913,859,776 Rls. 624,899 $
8 12 1394 غرب تهران هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18,735 13,282,372,264 Rls. 445,378 $
9 12 1394 غرب تهران هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 147,510 12,307,612,556 Rls. 408,075 $
10 12 1394 غرب تهران هند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 87,600 5,272,819,200 Rls. 175,664 $
11 12 1394 غرب تهران هند 27132000 قيرنفت 347,900 5,181,294,347 Rls. 181,676 $
12 12 1394 غرب تهران هند 51062000 نخ ا ز پشم حلاجي شده , آماده نشده برا ي خرده فروشي دا را ي کمترا ز 85 درصد پشم. 26,800 5,098,853,520 Rls. 173,700 $
13 12 1394 غرب تهران هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 158,600 4,600,103,400 Rls. 158,600 $
14 12 1394 غرب تهران هند 72181000 شمش وا شکال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 47,170 1,687,204,862 Rls. 65,919 $
15 12 1394 غرب تهران سرزمين انگليسي اقيانوس هند 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 31,660 1,548,442,076 Rls. 51,699 $
16 12 1394 غرب تهران هند 72029920 فروفسفوردا را ي بيش ا ز 15% وزني فسفر 167,644 1,524,356,062 Rls. 53,981 $
17 12 1394 غرب تهران هند 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 18,085 1,409,589,000 Rls. 49,800 $
18 12 1394 غرب تهران هند 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 12,900 1,227,248,000 Rls. 41,800 $
19 12 1394 غرب تهران هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 60,690 732,625,404 Rls. 24,276 $
20 12 1394 غرب تهران هند 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 9,050 683,546,500 Rls. 22,632 $
21 12 1394 غرب تهران هند 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 11,775 557,287,500 Rls. 19,250 $
22 12 1394 غرب تهران هند 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 11,660 527,576,895 Rls. 18,639 $
23 12 1394 غرب تهران هند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 8,286 488,869,228 Rls. 16,572 $
24 12 1394 غرب تهران هند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,200 422,784,000 Rls. 14,400 $
25 12 1394 غرب تهران هند 28301000 سولفور سديم 40,000 362,424,000 Rls. 12,000 $
26 12 1394 غرب تهران هند 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,260 254,660,000 Rls. 8,500 $
27 12 1394 غرب تهران هند 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,630 245,860,595 Rls. 8,335 $
28 12 1394 غرب تهران هند 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 18,400 180,867,400 Rls. 6,425 $
29 12 1394 غرب تهران هند 41120000 چرم بيشتر دباغي شده بعد از دباغي با بعد از كراستينگ ، چرم پارشمينه شده از گوسفند يا بره ، پشم كنده ، لايه لايه بريده شده غيراز شماره 1441 110 126,170,460 Rls. 4,212 $
30 12 1394 غرب تهران هند 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 516 62,402,185 Rls. 2,115 $
31 12 1394 غرب تهران هند 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 688 44,658,536 Rls. 1,514 $
32 12 1394 غرب تهران هند 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 412 27,002,795 Rls. 915 $
33 12 1394 غرب تهران هند 38089329 ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 1,600 21,473,208 Rls. 712 $
34 12 1394 غرب تهران هند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 230 6,784,770 Rls. 230 $
35 12 1394 غرب تهران هند 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,100 2,996,500 Rls. 100 $
مجموع کل
797,899,796,788 ريال
مجموع کل
27,105,887 دلار
[1]