آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 7,438,065 610,717,137,557 Rls. 20,857,317 $
2 12 1394 غرب تهران پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 324,100 321,088,432,173 Rls. 10,727,559 $
3 12 1394 غرب تهران پاكستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 168,766 173,600,802,349 Rls. 5,825,347 $
4 12 1394 غرب تهران پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 1,325,890 126,590,271,559 Rls. 4,269,168 $
5 12 1394 غرب تهران پاكستان 27132000 قيرنفت 5,611,027 78,171,360,793 Rls. 2,665,956 $
6 12 1394 غرب تهران پاكستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,691,600 75,656,058,976 Rls. 2,533,155 $
7 12 1394 غرب تهران پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 3,812,485 64,162,140,902 Rls. 2,159,388 $
8 12 1394 غرب تهران پاكستان 27101910 روغن موتور 1,042,670 39,324,105,419 Rls. 1,318,414 $
9 12 1394 غرب تهران پاكستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 322,202 38,554,284,504 Rls. 1,288,805 $
10 12 1394 غرب تهران پاكستان 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,649,320 35,232,038,363 Rls. 1,171,671 $
11 12 1394 غرب تهران پاكستان 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 58,800 31,415,416,704 Rls. 1,067,136 $
12 12 1394 غرب تهران پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,514,458 31,026,583,158 Rls. 1,065,819 $
13 12 1394 غرب تهران پاكستان 27101950 روغن صنعتي 746,859 25,187,851,509 Rls. 842,460 $
14 12 1394 غرب تهران پاكستان 27101920 گريس 1,057,174 23,326,644,494 Rls. 783,798 $
15 12 1394 غرب تهران پاكستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 976,813 23,075,099,574 Rls. 781,240 $
16 12 1394 غرب تهران پاكستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 410,574 22,544,961,656 Rls. 764,106 $
17 12 1394 غرب تهران پاكستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 912,540 21,805,887,416 Rls. 724,787 $
18 12 1394 غرب تهران پاكستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 286,090 21,420,816,850 Rls. 743,991 $
19 12 1394 غرب تهران پاكستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 231,500 19,699,207,500 Rls. 694,044 $
20 12 1394 غرب تهران پاكستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 299,178 17,524,837,128 Rls. 598,357 $
21 12 1394 غرب تهران پاكستان 33051000 شامپوها 152,674 11,127,442,872 Rls. 381,644 $
22 12 1394 غرب تهران پاكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 31,650 10,338,769,650 Rls. 348,150 $
23 12 1394 غرب تهران پاكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 260,232 10,284,815,919 Rls. 341,965 $
24 12 1394 غرب تهران پاكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 222,200 8,534,089,850 Rls. 288,743 $
25 12 1394 غرب تهران پاكستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 69,926 8,352,873,827 Rls. 279,701 $
26 12 1394 غرب تهران پاكستان 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 176,000 5,157,524,520 Rls. 172,170 $
27 12 1394 غرب تهران پاكستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 230,760 5,141,206,441 Rls. 176,383 $
28 12 1394 غرب تهران پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 240,000 4,585,124,400 Rls. 155,507 $
29 12 1394 غرب تهران پاكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 103,936 4,572,596,280 Rls. 155,760 $
30 12 1394 غرب تهران پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 46,940 4,199,233,950 Rls. 140,130 $
31 12 1394 غرب تهران پاكستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 47,303 3,995,366,144 Rls. 132,448 $
32 12 1394 غرب تهران پاكستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 49,110 3,764,134,170 Rls. 147,065 $
33 12 1394 غرب تهران پاكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 108,000 3,284,207,370 Rls. 108,964 $
34 12 1394 غرب تهران پاكستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 70,509 3,167,888,250 Rls. 105,764 $
35 12 1394 غرب تهران پاكستان 40115000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواعي كه براي دوچرخه بكار ميرود 13,906 3,153,331,002 Rls. 104,826 $
36 12 1394 غرب تهران پاكستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 35,000 3,017,925,000 Rls. 104,873 $
37 12 1394 غرب تهران پاكستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 22,139 2,957,936,670 Rls. 98,254 $
38 12 1394 غرب تهران پاكستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 40,470 2,867,358,481 Rls. 95,971 $
39 12 1394 غرب تهران پاكستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 67,500 2,485,377,900 Rls. 82,350 $
40 12 1394 غرب تهران پاكستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 10,000 2,414,720,000 Rls. 80,000 $
41 12 1394 غرب تهران پاكستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 15,620 2,370,772,320 Rls. 78,690 $
42 12 1394 غرب تهران پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 25,000 2,257,875,000 Rls. 75,000 $
43 12 1394 غرب تهران پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 91,056 2,064,011,018 Rls. 68,609 $
44 12 1394 غرب تهران پاكستان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 18,614 2,002,568,435 Rls. 66,284 $
45 12 1394 غرب تهران پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 23,520 1,975,186,080 Rls. 70,329 $
46 12 1394 غرب تهران پاكستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 20,075 1,874,340,509 Rls. 62,068 $
47 12 1394 غرب تهران پاكستان 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 44,000 1,840,689,840 Rls. 61,644 $
48 12 1394 غرب تهران پاكستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 21,000 1,653,477,948 Rls. 56,052 $
49 12 1394 غرب تهران پاكستان 54060000 نخ ازرشته هاي مصنوعي (به غيرازنخ دوخت ودوز ),عرضه شده براي خرده فروشي . 17,016 1,537,245,000 Rls. 53,100 $
50 12 1394 غرب تهران پاكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 16,154 1,463,330,580 Rls. 48,462 $
51 12 1394 غرب تهران پاكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,112 1,443,746,847 Rls. 48,407 $
52 12 1394 غرب تهران پاكستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 11,740 1,412,940,880 Rls. 46,960 $
53 12 1394 غرب تهران پاكستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 45,540 1,374,989,220 Rls. 45,540 $
54 12 1394 غرب تهران پاكستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 36,820 1,333,649,856 Rls. 44,184 $
55 12 1394 غرب تهران پاكستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 45,000 1,276,650,000 Rls. 45,000 $
56 12 1394 غرب تهران پاكستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 25,000 1,132,923,792 Rls. 38,896 $
57 12 1394 غرب تهران پاكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 41,030 1,131,454,135 Rls. 39,265 $
58 12 1394 غرب تهران پاكستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 39,817 1,120,285,074 Rls. 38,604 $
59 12 1394 غرب تهران پاكستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 36,187 1,118,136,020 Rls. 39,082 $
60 12 1394 غرب تهران پاكستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 15,130 1,104,807,730 Rls. 39,247 $
61 12 1394 غرب تهران پاكستان 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 18,000 1,078,380,000 Rls. 36,000 $
62 12 1394 غرب تهران پاكستان 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 42,051 1,034,230,260 Rls. 34,616 $
63 12 1394 غرب تهران پاكستان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 22,230 1,006,485,480 Rls. 33,345 $
64 12 1394 غرب تهران پاكستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 50,030 978,721,920 Rls. 32,520 $
65 12 1394 غرب تهران پاكستان 28301000 سولفور سديم 100,000 926,590,000 Rls. 31,000 $
66 12 1394 غرب تهران پاكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 4,000 922,675,600 Rls. 30,800 $
67 12 1394 غرب تهران پاكستان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 46,500 921,327,750 Rls. 32,550 $
68 12 1394 غرب تهران پاكستان 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 7,500 906,360,000 Rls. 30,000 $
69 12 1394 غرب تهران پاكستان 40116190 لاستيک رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه کشاورزي به شکل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 7,500 905,370,000 Rls. 30,000 $
70 12 1394 غرب تهران پاكستان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 9,900 894,445,200 Rls. 29,700 $
71 12 1394 غرب تهران پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,342 855,822,635 Rls. 28,386 $
72 12 1394 غرب تهران پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 115,136 825,540,893 Rls. 27,353 $
73 12 1394 غرب تهران پاكستان 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني داراي طوقه با قطرحدا کثر61بدون توليد داخل 6,750 813,456,000 Rls. 27,000 $
74 12 1394 غرب تهران پاكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 3,188 792,050,558 Rls. 26,239 $
75 12 1394 غرب تهران پاكستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 10,300 776,594,250 Rls. 25,750 $
76 12 1394 غرب تهران پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 47,930 718,111,225 Rls. 23,965 $
77 12 1394 غرب تهران پاكستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 24,500 709,528,000 Rls. 24,800 $
78 12 1394 غرب تهران پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 12,880 606,281,845 Rls. 20,233 $
79 12 1394 غرب تهران پاكستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,360 501,092,850 Rls. 16,950 $
80 12 1394 غرب تهران پاكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 20,400 458,311,500 Rls. 15,300 $
81 12 1394 غرب تهران پاكستان 85489000 ا جزاء وقطعات برقي ماشين آلات يا دستگاهها، که در جاي ديگر مذکور نباشد 77,000 435,897,000 Rls. 15,400 $
82 12 1394 غرب تهران پاكستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 15,692 428,740,600 Rls. 14,200 $
83 12 1394 غرب تهران پاكستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 11,876 428,406,160 Rls. 14,180 $
84 12 1394 غرب تهران پاكستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 6,439 423,026,620 Rls. 14,167 $
85 12 1394 غرب تهران پاكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,875 418,027,500 Rls. 14,794 $
86 12 1394 غرب تهران پاكستان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 53,000 319,685,400 Rls. 10,600 $
87 12 1394 غرب تهران پاكستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 22,850 310,382,072 Rls. 10,283 $
88 12 1394 غرب تهران پاكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 6,975 279,388,288 Rls. 10,439 $
89 12 1394 غرب تهران پاكستان 34011150 صابون رختشويي 4,078 108,735,430 Rls. 3,667 $
90 12 1394 غرب تهران پاكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,000 41,937,000 Rls. 1,400 $
91 12 1394 غرب تهران پاكستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 812 32,738,968 Rls. 1,084 $
92 12 1394 غرب تهران پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 320 17,219,754 Rls. 572 $
مجموع کل
1,954,890,502,322 ريال
مجموع کل
66,115,903 دلار
[1]