آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 غرب تهران گرجستان 27132000 قيرنفت 3,718,690 50,256,562,297 Rls. 1,687,649 $
2 12 1394 غرب تهران گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 137,915 21,609,439,625 Rls. 730,985 $
3 12 1394 غرب تهران گرجستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 29,710 16,028,851,746 Rls. 545,549 $
4 12 1394 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,109,545 7,454,411,355 Rls. 258,261 $
5 12 1394 غرب تهران گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 149,845 6,741,857,787 Rls. 227,786 $
6 12 1394 غرب تهران گرجستان 27101910 روغن موتور 143,560 5,406,353,217 Rls. 180,913 $
7 12 1394 غرب تهران گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 48,997 3,790,343,523 Rls. 130,157 $
8 12 1394 غرب تهران گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 158,094 3,546,352,206 Rls. 122,619 $
9 12 1394 غرب تهران گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 44,697 3,258,532,809 Rls. 111,743 $
10 12 1394 غرب تهران گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,000 2,838,048,000 Rls. 96,000 $
11 12 1394 غرب تهران گرجستان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 288,000 2,435,693,760 Rls. 83,520 $
12 12 1394 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 106,130 2,298,507,792 Rls. 77,541 $
13 12 1394 غرب تهران گرجستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 42,240 2,261,331,811 Rls. 76,031 $
14 12 1394 غرب تهران گرجستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 41,390 2,161,823,724 Rls. 74,502 $
15 12 1394 غرب تهران گرجستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 44,000 1,906,233,550 Rls. 67,717 $
16 12 1394 غرب تهران گرجستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 16,286 1,880,816,934 Rls. 62,742 $
17 12 1394 غرب تهران گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 58,392 1,595,179,966 Rls. 53,887 $
18 12 1394 غرب تهران گرجستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 8,000 1,588,720,000 Rls. 56,000 $
19 12 1394 غرب تهران گرجستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 63,578 1,471,884,227 Rls. 49,002 $
20 12 1394 غرب تهران گرجستان 27101950 روغن صنعتي 86,551 1,450,054,188 Rls. 48,558 $
21 12 1394 غرب تهران گرجستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,900 1,409,628,600 Rls. 47,400 $
22 12 1394 غرب تهران گرجستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 22,000 1,401,180,000 Rls. 48,400 $
23 12 1394 غرب تهران گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 23,000 1,068,629,680 Rls. 35,788 $
24 12 1394 غرب تهران گرجستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 44,690 964,334,245 Rls. 32,945 $
25 12 1394 غرب تهران گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,165 921,629,520 Rls. 30,762 $
26 12 1394 غرب تهران گرجستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 10,510 896,366,370 Rls. 31,530 $
27 12 1394 غرب تهران گرجستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 16,335 780,659,960 Rls. 26,276 $
28 12 1394 غرب تهران گرجستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 36,250 613,100,600 Rls. 20,300 $
29 12 1394 غرب تهران گرجستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 8,400 574,557,480 Rls. 19,320 $
30 12 1394 غرب تهران گرجستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 16,136 566,447,846 Rls. 18,766 $
31 12 1394 غرب تهران گرجستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 20,000 524,286,000 Rls. 18,000 $
32 12 1394 غرب تهران گرجستان 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 11,976 513,950,040 Rls. 17,964 $
33 12 1394 غرب تهران گرجستان 32041610 --- گرانول مستربچ 23,400 492,891,750 Rls. 17,509 $
34 12 1394 غرب تهران گرجستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,915 465,772,218 Rls. 15,662 $
35 12 1394 غرب تهران گرجستان 84281010 آسانسور 3,850 449,340,000 Rls. 15,000 $
36 12 1394 غرب تهران گرجستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,545 395,564,985 Rls. 13,635 $
37 12 1394 غرب تهران گرجستان 90191020 دستگاه هيدروترا پي (جکوزي ) 3,300 354,342,780 Rls. 12,519 $
38 12 1394 غرب تهران گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,500 314,758,500 Rls. 10,500 $
39 12 1394 غرب تهران گرجستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 1,808 311,636,000 Rls. 10,400 $
40 12 1394 غرب تهران گرجستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 5,520 248,027,400 Rls. 8,280 $
41 12 1394 غرب تهران گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 20,198 234,296,668 Rls. 8,212 $
42 12 1394 غرب تهران گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,800 217,436,000 Rls. 7,600 $
43 12 1394 غرب تهران گرجستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 23,624 187,638,120 Rls. 6,264 $
44 12 1394 غرب تهران گرجستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 7,200 165,557,520 Rls. 6,480 $
45 12 1394 غرب تهران گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,020 154,030,200 Rls. 5,100 $
46 12 1394 غرب تهران گرجستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 4,500 151,323,250 Rls. 5,050 $
47 12 1394 غرب تهران گرجستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,500 137,419,100 Rls. 4,550 $
48 12 1394 غرب تهران گرجستان 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 813 134,948,193 Rls. 4,471 $
49 12 1394 غرب تهران گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 43,175 123,024,300 Rls. 4,313 $
50 12 1394 غرب تهران گرجستان 20029010 رب گوجه فرنگي 5,880 106,471,512 Rls. 3,528 $
51 12 1394 غرب تهران گرجستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 4,755 104,735,010 Rls. 3,470 $
52 12 1394 غرب تهران گرجستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 2,260 100,815,210 Rls. 3,390 $
53 12 1394 غرب تهران گرجستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 1,980 96,830,184 Rls. 3,256 $
54 12 1394 غرب تهران گرجستان 29153300 استات بوتيل نرمال 1,080 58,466,874 Rls. 1,966 $
55 12 1394 غرب تهران گرجستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 800 54,243,936 Rls. 1,824 $
56 12 1394 غرب تهران گرجستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 1,884 37,601,490 Rls. 1,245 $
57 12 1394 غرب تهران گرجستان 34011150 صابون رختشويي 768 20,857,144 Rls. 691 $
58 12 1394 غرب تهران گرجستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 480 18,447,312 Rls. 624 $
59 12 1394 غرب تهران گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 8,000 16,900,240 Rls. 560 $
60 12 1394 غرب تهران گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 5 118,956 Rls. 4 $
مجموع کل
155,369,263,710 ريال
مجموع کل
5,264,717 دلار
[1]