آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 7,303,282 435,280,760,696 Rls. 14,782,992 $
2 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 8,701,477 140,559,589,913 Rls. 4,795,771 $
3 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 04031090 ماست 331,124 10,334,710,304 Rls. 355,770 $
4 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 172,363 7,840,877,968 Rls. 264,986 $
5 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 793,634 6,216,767,172 Rls. 210,901 $
6 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 47,145 4,101,725,225 Rls. 142,075 $
7 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 41,665 4,020,897,201 Rls. 137,150 $
8 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 81,662 3,371,651,319 Rls. 114,229 $
9 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 27,530 2,384,316,300 Rls. 82,590 $
10 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 33,674 575,517,160 Rls. 20,204 $
11 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 12,138 517,659,538 Rls. 17,414 $
12 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,816 471,599,938 Rls. 16,666 $
13 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 6,600 392,172,000 Rls. 13,200 $
14 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 4,350 390,899,700 Rls. 13,051 $
15 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 19,832 384,323,310 Rls. 13,146 $
16 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 02071420 قطعات منجمد مرغ 18,414 344,780,610 Rls. 12,153 $
17 12 1394 فرودگاه شيراز عراق 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 653 23,661,120 Rls. 784 $
مجموع کل
617,211,909,474 ريال
مجموع کل
20,993,081 دلار
[1]