آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,400 18,242,061,958 Rls. 628,907 $
2 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 52,629 11,939,261,622 Rls. 409,640 $
3 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,160 10,174,358,040 Rls. 348,819 $
4 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 6,590 4,482,290,970 Rls. 155,737 $
5 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,059 4,201,441,629 Rls. 140,027 $
6 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 12,443 2,256,783,687 Rls. 75,832 $
7 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 24,063 2,225,279,762 Rls. 77,220 $
8 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 27,010 1,808,173,741 Rls. 59,891 $
9 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08109020 زرشك تازه 6,678 1,760,876,622 Rls. 60,098 $
10 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 4,610 1,623,189,140 Rls. 55,165 $
11 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 15,592 1,105,862,600 Rls. 38,980 $
12 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08091000 زردآلو ,تازه 44,782 1,073,030,941 Rls. 37,032 $
13 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 52,591 1,007,165,151 Rls. 34,175 $
14 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 3,580 906,066,926 Rls. 30,686 $
15 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 1,424 867,803,708 Rls. 29,606 $
16 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 17 803,059,650 Rls. 27,855 $
17 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 62113300 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,421 681,794,304 Rls. 22,736 $
18 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 6,500 590,096,000 Rls. 20,800 $
19 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,035 474,872,460 Rls. 16,577 $
20 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 8,688 400,448,700 Rls. 13,890 $
21 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 320 383,921,104 Rls. 12,743 $
22 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 493 355,393,220 Rls. 12,319 $
23 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,350 344,780,275 Rls. 11,724 $
24 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 4,701 332,277,510 Rls. 11,818 $
25 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 2,700 321,924,698 Rls. 11,008 $
26 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,524 308,080,343 Rls. 10,621 $
27 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 500 271,044,000 Rls. 9,000 $
28 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 21069085 کآدامس بدون قند 314 236,921,350 Rls. 7,850 $
29 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 12129900 مغز هسته ميوه ها وساير محصولات نباتي تازه، سرد كرده، يخ زده يا خشك كرده كه در جاي ديگري گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 3,790 207,847,154 Rls. 7,237 $
30 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08081000 سيب , تازه 13,310 164,914,296 Rls. 5,589 $
31 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 1,388 124,061,700 Rls. 4,164 $
32 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 03061700 ساير انواع ميگو. 190 112,710,080 Rls. 3,760 $
33 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 460 106,646,760 Rls. 3,600 $
34 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 6,328 86,555,932 Rls. 2,911 $
35 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 7,634 73,177,622 Rls. 2,443 $
36 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 320 72,279,300 Rls. 2,499 $
37 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 01063910 سايرپرندگان زنده برا ي تحقيقات (پزشکي.آزمايشگاهي و سرم سازي ) 75 70,380,600 Rls. 2,460 $
38 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 259 59,833,880 Rls. 2,072 $
39 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 04031090 ماست 1,667 58,390,318 Rls. 2,022 $
40 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 120 54,718,080 Rls. 1,920 $
41 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 54 52,407,600 Rls. 1,785 $
42 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,793 47,548,120 Rls. 1,676 $
43 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 1,112 38,434,721 Rls. 1,339 $
44 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 2,026 36,207,636 Rls. 1,216 $
45 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 414 35,184,213 Rls. 1,201 $
46 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 380 34,149,840 Rls. 1,140 $
47 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 750 31,740,901 Rls. 1,057 $
48 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 868 30,792,274 Rls. 1,041 $
49 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 635 28,890,820 Rls. 1,015 $
50 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 950 25,873,440 Rls. 912 $
51 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 555 21,473,055 Rls. 727 $
52 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 250 21,457,500 Rls. 750 $
53 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 450 19,541,250 Rls. 675 $
54 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 210 18,203,010 Rls. 609 $
55 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 276 18,135,174 Rls. 606 $
56 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 115 15,596,659 Rls. 517 $
57 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 271 14,127,058 Rls. 471 $
58 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 01063990 سايرحيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غيراز رديفهاي 010631لغايت 01063390 48 10,951,308 Rls. 372 $
59 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 154 7,717,500 Rls. 273 $
60 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 04090000 عسل طبيعي 52 7,601,100 Rls. 260 $
61 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 80 4,794,540 Rls. 164 $
62 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 20 3,704,870 Rls. 130 $
63 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 52 3,673,410 Rls. 130 $
64 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 524 2,245,076 Rls. 79 $
65 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 120 1,852,435 Rls. 65 $
66 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 60 1,539,333 Rls. 51 $
67 12 1394 فرودگاه شيراز قطر 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 15 1,475,240 Rls. 52 $
مجموع کل
70,905,093,916 ريال
مجموع کل
2,429,747 دلار
[1]