آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 154,000 16,839,136,600 Rls. 569,800 $
2 12 1394 قزوين آذربايجان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 84,780 13,896,000,000 Rls. 480,000 $
3 12 1394 قزوين آذربايجان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 104,115 11,830,006,006 Rls. 401,363 $
4 12 1394 قزوين آذربايجان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 604,340 9,425,129,453 Rls. 322,284 $
5 12 1394 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 195,842 7,546,018,848 Rls. 254,581 $
6 12 1394 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 261,732 5,020,351,912 Rls. 172,040 $
7 12 1394 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 496,839 4,184,837,941 Rls. 142,386 $
8 12 1394 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 87,727 3,858,585,536 Rls. 131,502 $
9 12 1394 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 112,052 2,530,127,784 Rls. 84,558 $
10 12 1394 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 297,960 1,532,152,878 Rls. 51,071 $
11 12 1394 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 254,550 1,479,651,848 Rls. 50,871 $
12 12 1394 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 154,335 1,432,396,169 Rls. 47,842 $
13 12 1394 قزوين آذربايجان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 32,000 1,159,053,600 Rls. 38,400 $
14 12 1394 قزوين آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 22,000 854,854,000 Rls. 28,600 $
15 12 1394 قزوين آذربايجان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 24,000 587,669,880 Rls. 19,920 $
16 12 1394 قزوين آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 13,092 409,193,789 Rls. 13,745 $
17 12 1394 قزوين آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,106 266,587,980 Rls. 9,318 $
18 12 1394 قزوين آذربايجان 33051000 شامپوها 7,141 253,088,250 Rls. 8,568 $
19 12 1394 قزوين آذربايجان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 16,135 171,099,468 Rls. 5,812 $
20 12 1394 قزوين آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 23,220 112,152,596 Rls. 3,716 $
21 12 1394 قزوين آذربايجان 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 10,000 85,287,000 Rls. 3,000 $
22 12 1394 قزوين آذربايجان 34012010 صابون مايع 1,992 52,904,632 Rls. 1,792 $
مجموع کل
83,526,286,170 ريال
مجموع کل
2,841,169 دلار
[1]