آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,720,640 76,627,756,416 Rls. 2,580,753 $
2 12 1394 قزوين آلمان 84529000 مبل ، پايه وسرپوش براي چرخ هاي دوزندگي و اجزاء و قطعات انها با ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 15,903 18,455,380,671 Rls. 611,247 $
3 12 1394 قزوين آلمان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 15,926 17,442,172,350 Rls. 602,493 $
4 12 1394 قزوين آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 48,000 11,590,656,000 Rls. 384,000 $
5 12 1394 قزوين آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,560 3,490,310,800 Rls. 115,600 $
6 12 1394 قزوين آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 12,000 2,898,528,000 Rls. 96,000 $
7 12 1394 قزوين آلمان 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 14,143 1,709,940,000 Rls. 60,000 $
8 12 1394 قزوين آلمان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 40,000 1,389,015,600 Rls. 47,510 $
9 12 1394 قزوين آلمان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 20,000 906,060,000 Rls. 30,000 $
10 12 1394 قزوين آلمان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 898,950,000 Rls. 30,000 $
11 12 1394 قزوين آلمان 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 20,000 682,860,000 Rls. 22,800 $
12 12 1394 قزوين آلمان 72027000 فروموليبدن. 100 24,532,144 Rls. 812 $
مجموع کل
136,116,161,981 ريال
مجموع کل
4,581,215 دلار
[1]