آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين ازبكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 183,900 7,803,354,460 Rls. 261,055 $
2 12 1394 قزوين ازبكستان 76069210 قرص آلومينيومي (پولك) 71,477 6,449,868,105 Rls. 214,431 $
3 12 1394 قزوين ازبكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 137,540 5,354,520,322 Rls. 178,803 $
4 12 1394 قزوين ازبكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 132,648 5,019,386,889 Rls. 172,442 $
5 12 1394 قزوين ازبكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 503,325 4,126,098,433 Rls. 139,954 $
6 12 1394 قزوين ازبكستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 82,080 3,567,861,648 Rls. 119,016 $
7 12 1394 قزوين ازبكستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 37,699 1,524,252,670 Rls. 51,590 $
8 12 1394 قزوين ازبكستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 35,724 1,339,716,442 Rls. 44,857 $
9 12 1394 قزوين ازبكستان 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 21,860 1,316,496,640 Rls. 43,720 $
10 12 1394 قزوين ازبكستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 23,464 1,146,485,300 Rls. 40,684 $
11 12 1394 قزوين ازبكستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,768 804,645,020 Rls. 26,860 $
12 12 1394 قزوين ازبكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 32,144 801,339,687 Rls. 27,483 $
13 12 1394 قزوين ازبكستان 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 2,950 680,388,000 Rls. 23,600 $
14 12 1394 قزوين ازبكستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 13,120 613,109,452 Rls. 20,467 $
15 12 1394 قزوين ازبكستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 19,950 602,865,885 Rls. 20,947 $
16 12 1394 قزوين ازبكستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 2,410 566,100,000 Rls. 20,000 $
17 12 1394 قزوين ازبكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 9,483 296,111,223 Rls. 9,957 $
18 12 1394 قزوين ازبكستان 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزکردن ,سنگ زني... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,191 172,305,000 Rls. 6,000 $
19 12 1394 قزوين ازبكستان 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 1,400 168,967,200 Rls. 5,600 $
20 12 1394 قزوين ازبكستان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 1,380 151,659,000 Rls. 5,388 $
21 12 1394 قزوين ازبكستان 29071310 نونيل فنل 5,000 140,750,000 Rls. 4,981 $
22 12 1394 قزوين ازبكستان 25081000 بنتونيت 44,175 136,218,750 Rls. 4,685 $
23 12 1394 قزوين ازبكستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 640 90,576,000 Rls. 3,200 $
24 12 1394 قزوين ازبكستان 70193910 پشم شيشه 1,800 80,884,800 Rls. 2,873 $
25 12 1394 قزوين ازبكستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 2,500 75,231,000 Rls. 2,500 $
26 12 1394 قزوين ازبكستان 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 2,235 67,134,675 Rls. 2,235 $
27 12 1394 قزوين ازبكستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 1,000 60,368,000 Rls. 2,000 $
28 12 1394 قزوين ازبكستان 83024140 ---انواع دستگيره وپلاك درب ساختماني به صورت دست 730 44,094,900 Rls. 1,460 $
29 12 1394 قزوين ازبكستان 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 1,020 36,848,520 Rls. 1,224 $
30 12 1394 قزوين ازبكستان 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف حداكثر يك ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده حتي صيقل شده 600 35,952,000 Rls. 1,200 $
31 12 1394 قزوين ازبكستان 85152110 ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودکار 170 30,184,000 Rls. 1,000 $
32 12 1394 قزوين ازبكستان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 420 25,162,200 Rls. 840 $
33 12 1394 قزوين ازبكستان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 202 24,323,460 Rls. 812 $
34 12 1394 قزوين ازبكستان 76161010 ميخ پرچ از آلومينيوم 250 18,815,625 Rls. 625 $
35 12 1394 قزوين ازبكستان 74153300 پيچ - پيچ مهره خور و مهره حديده شده 370 13,397,904 Rls. 444 $
36 12 1394 قزوين ازبكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 100 11,322,000 Rls. 400 $
37 12 1394 قزوين ازبكستان 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 60 4,493,250 Rls. 150 $
38 12 1394 قزوين ازبكستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 80 2,426,355 Rls. 81 $
39 12 1394 قزوين ازبكستان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500 1,266,750 Rls. 45 $
40 12 1394 قزوين ازبكستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 20 724,416 Rls. 24 $
41 12 1394 قزوين ازبكستان 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 6 216,756 Rls. 7 $
مجموع کل
43,405,922,737 ريال
مجموع کل
1,463,640 دلار
[1]