آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 21,147,095 116,649,194,465 Rls. 3,945,710 $
2 12 1394 قزوين افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 4,514,396 86,586,451,479 Rls. 2,939,492 $
3 12 1394 قزوين افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,932,034 74,867,836,805 Rls. 2,515,152 $
4 12 1394 قزوين افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 1,077,171 41,800,155,357 Rls. 1,400,280 $
5 12 1394 قزوين افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 169,350 32,867,977,039 Rls. 1,095,477 $
6 12 1394 قزوين افغانستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 861,381 30,674,446,458 Rls. 1,033,658 $
7 12 1394 قزوين افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 454,880 30,536,199,905 Rls. 1,039,910 $
8 12 1394 قزوين افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,344,329 30,386,829,706 Rls. 1,031,710 $
9 12 1394 قزوين افغانستان 33051000 شامپوها 684,685 27,966,481,638 Rls. 942,887 $
10 12 1394 قزوين افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 711,930 25,879,379,854 Rls. 860,978 $
11 12 1394 قزوين افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 636,811 23,012,053,261 Rls. 764,172 $
12 12 1394 قزوين افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 493,694 21,531,670,089 Rls. 725,759 $
13 12 1394 قزوين افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 407,058 20,565,488,532 Rls. 692,020 $
14 12 1394 قزوين افغانستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 1,222,677 19,957,918,225 Rls. 672,344 $
15 12 1394 قزوين افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 243,090 16,459,033,577 Rls. 551,051 $
16 12 1394 قزوين افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 135,320 11,794,681,671 Rls. 410,956 $
17 12 1394 قزوين افغانستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 283,720 11,060,989,342 Rls. 368,840 $
18 12 1394 قزوين افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 489,665 10,940,684,384 Rls. 370,936 $
19 12 1394 قزوين افغانستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 123,890 10,812,206,483 Rls. 358,269 $
20 12 1394 قزوين افغانستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 246,767 10,702,740,789 Rls. 369,832 $
21 12 1394 قزوين افغانستان 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 7,590 10,499,957,980 Rls. 349,298 $
22 12 1394 قزوين افغانستان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 32,850 9,358,810,633 Rls. 310,850 $
23 12 1394 قزوين افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,008,800 8,995,798,980 Rls. 299,949 $
24 12 1394 قزوين افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 20,587 8,903,337,982 Rls. 307,293 $
25 12 1394 قزوين افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 87,431 8,071,531,598 Rls. 269,120 $
26 12 1394 قزوين افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,041,925 7,574,080,996 Rls. 254,872 $
27 12 1394 قزوين افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 113,130 7,521,969,819 Rls. 252,291 $
28 12 1394 قزوين افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 26,189 6,619,662,585 Rls. 235,157 $
29 12 1394 قزوين افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 127,797 6,378,708,969 Rls. 214,197 $
30 12 1394 قزوين افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 52,917 4,722,308,151 Rls. 158,810 $
31 12 1394 قزوين افغانستان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 240,360 4,325,827,350 Rls. 144,387 $
32 12 1394 قزوين افغانستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 423,140 3,909,950,482 Rls. 131,145 $
33 12 1394 قزوين افغانستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 20,991 3,646,136,700 Rls. 125,946 $
34 12 1394 قزوين افغانستان 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف حداكثر يك ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده حتي صيقل شده 131,315 3,510,572,686 Rls. 118,183 $
35 12 1394 قزوين افغانستان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 7,530 3,499,982,152 Rls. 115,928 $
36 12 1394 قزوين افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 226,455 3,369,311,239 Rls. 113,230 $
37 12 1394 قزوين افغانستان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 30,969 2,894,648,650 Rls. 96,378 $
38 12 1394 قزوين افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 69,264 2,633,617,975 Rls. 90,041 $
39 12 1394 قزوين افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 26,000 2,356,536,000 Rls. 78,000 $
40 12 1394 قزوين افغانستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 130,274 2,158,433,507 Rls. 71,651 $
41 12 1394 قزوين افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 77,952 1,938,426,747 Rls. 65,474 $
42 12 1394 قزوين افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 7,500 1,858,766,776 Rls. 66,022 $
43 12 1394 قزوين افغانستان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 7,375 1,858,035,375 Rls. 66,158 $
44 12 1394 قزوين افغانستان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 46,000 1,741,196,600 Rls. 59,749 $
45 12 1394 قزوين افغانستان 34011130 صابون بچه 9,598 1,585,660,752 Rls. 52,777 $
46 12 1394 قزوين افغانستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,510 1,499,987,970 Rls. 50,058 $
47 12 1394 قزوين افغانستان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 11,746 1,481,718,815 Rls. 49,333 $
48 12 1394 قزوين افغانستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 35,932 1,464,460,612 Rls. 49,224 $
49 12 1394 قزوين افغانستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 51,857 1,408,071,198 Rls. 46,672 $
50 12 1394 قزوين افغانستان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 15,460 1,389,405,660 Rls. 46,380 $
51 12 1394 قزوين افغانستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 34,944 1,369,450,219 Rls. 45,425 $
52 12 1394 قزوين افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 8,118 1,286,158,555 Rls. 42,718 $
53 12 1394 قزوين افغانستان 40151910 دستكش خانگي 4,430 1,247,218,272 Rls. 42,048 $
54 12 1394 قزوين افغانستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 12,820 1,235,314,688 Rls. 41,024 $
55 12 1394 قزوين افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 57,799 1,171,655,236 Rls. 39,018 $
56 12 1394 قزوين افغانستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 16,875 1,016,760,149 Rls. 34,050 $
57 12 1394 قزوين افغانستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 18,612 1,011,121,473 Rls. 33,993 $
58 12 1394 قزوين افغانستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 5,150 999,994,617 Rls. 33,381 $
59 12 1394 قزوين افغانستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 22,400 955,195,560 Rls. 33,132 $
60 12 1394 قزوين افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 11,871 910,913,345 Rls. 32,000 $
61 12 1394 قزوين افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 13,176 844,947,743 Rls. 28,986 $
62 12 1394 قزوين افغانستان 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 31,215 841,806,745 Rls. 28,093 $
63 12 1394 قزوين افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 22,500 829,763,360 Rls. 27,680 $
64 12 1394 قزوين افغانستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 69,963 738,476,640 Rls. 24,840 $
65 12 1394 قزوين افغانستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,480 653,996,840 Rls. 21,829 $
66 12 1394 قزوين افغانستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 2,300 583,456,720 Rls. 19,330 $
67 12 1394 قزوين افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 19,624 568,114,800 Rls. 19,624 $
68 12 1394 قزوين افغانستان 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 2,210 499,992,060 Rls. 16,567 $
69 12 1394 قزوين افغانستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 37,040 459,869,160 Rls. 15,352 $
70 12 1394 قزوين افغانستان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 2,320 449,999,069 Rls. 14,911 $
71 12 1394 قزوين افغانستان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 3,614 432,986,112 Rls. 14,456 $
72 12 1394 قزوين افغانستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 12,660 399,835,107 Rls. 13,293 $
73 12 1394 قزوين افغانستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 4,330 389,180,400 Rls. 12,988 $
74 12 1394 قزوين افغانستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 4,290 385,520,850 Rls. 12,870 $
75 12 1394 قزوين افغانستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 74,120 357,980,391 Rls. 11,861 $
76 12 1394 قزوين افغانستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,640 349,997,256 Rls. 11,592 $
77 12 1394 قزوين افغانستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,523 329,978,301 Rls. 11,019 $
78 12 1394 قزوين افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 5,346 303,592,730 Rls. 10,157 $
79 12 1394 قزوين افغانستان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 5,140 299,989,398 Rls. 10,014 $
80 12 1394 قزوين افغانستان 19042000 فرآوردهکهاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگهکهاي غلات تفت داده نشده و برگهکهاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده 4,660 281,305,560 Rls. 9,320 $
81 12 1394 قزوين افغانستان 34012010 صابون مايع 9,654 255,021,300 Rls. 8,685 $
82 12 1394 قزوين افغانستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 4,210 252,221,100 Rls. 8,420 $
83 12 1394 قزوين افغانستان 28391920 سيليکات سديم مايع 79,030 243,922,382 Rls. 8,101 $
84 12 1394 قزوين افغانستان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 3,770 239,985,527 Rls. 8,011 $
85 12 1394 قزوين افغانستان 32041220 ---گرانول مستربچ 1,560 235,408,450 Rls. 7,800 $
86 12 1394 قزوين افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 1,683 222,178,242 Rls. 7,462 $
87 12 1394 قزوين افغانستان 38249020 سيليکاژل بشکل پرک 4,000 193,317,200 Rls. 6,800 $
88 12 1394 قزوين افغانستان 04090000 عسل طبيعي 1,177 177,603,415 Rls. 5,885 $
89 12 1394 قزوين افغانستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 3,570 177,396,960 Rls. 6,240 $
90 12 1394 قزوين افغانستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 1,140 160,826,988 Rls. 5,341 $
91 12 1394 قزوين افغانستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 3,845 139,398,168 Rls. 4,614 $
92 12 1394 قزوين افغانستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,300 136,168,360 Rls. 4,600 $
93 12 1394 قزوين افغانستان 34011140 صابون طبي 572 133,875,801 Rls. 4,439 $
94 12 1394 قزوين افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 2,065 114,483,583 Rls. 4,027 $
95 12 1394 قزوين افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 634 96,476,960 Rls. 3,286 $
96 12 1394 قزوين افغانستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 168 68,135,712 Rls. 2,256 $
97 12 1394 قزوين افغانستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 660 66,809,360 Rls. 2,230 $
98 12 1394 قزوين افغانستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 559 58,601,760 Rls. 1,956 $
99 12 1394 قزوين افغانستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 470 49,652,680 Rls. 1,645 $
100 12 1394 قزوين افغانستان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 1,620 48,535,200 Rls. 1,620 $
مجموع کل
806,503,924,503 ريال
مجموع کل
27,192,997 دلار