آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,514,900 272,373,979,700 Rls. 9,186,136 $
2 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 246,600 66,692,353,500 Rls. 2,219,400 $
3 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 187,730 50,850,388,980 Rls. 1,689,570 $
4 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 245,023 32,670,963,106 Rls. 1,133,163 $
5 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,413,230 17,233,973,080 Rls. 611,296 $
6 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 96,480 10,326,006,000 Rls. 342,000 $
7 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 217,560 10,104,948,321 Rls. 343,707 $
8 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 54,810 3,187,608,220 Rls. 105,620 $
9 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 20,000 2,162,545,000 Rls. 76,822 $
10 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 64,109 1,663,525,179 Rls. 57,698 $
11 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 898,950,000 Rls. 30,000 $
12 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 2,583 448,297,092 Rls. 15,228 $
13 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 9,300 250,731,720 Rls. 8,370 $
14 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 4,700 126,713,880 Rls. 4,230 $
15 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 210 20,281,632 Rls. 672 $
مجموع کل
469,011,265,410 ريال
مجموع کل
15,823,913 دلار
[1]