آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين تركمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 8,190,032 184,879,813,289 Rls. 6,212,486 $
2 12 1394 قزوين تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,744,350 145,661,087,276 Rls. 4,925,534 $
3 12 1394 قزوين تركمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 2,362,462 38,416,104,340 Rls. 1,299,061 $
4 12 1394 قزوين تركمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,330,092 35,285,542,445 Rls. 1,183,040 $
5 12 1394 قزوين تركمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,107,455 28,202,584,551 Rls. 952,202 $
6 12 1394 قزوين تركمنستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 609,365 19,792,523,201 Rls. 670,002 $
7 12 1394 قزوين تركمنستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 84,000 15,070,608,000 Rls. 504,000 $
8 12 1394 قزوين تركمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,637,095 12,393,385,550 Rls. 419,286 $
9 12 1394 قزوين تركمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 527,579 10,253,128,020 Rls. 350,062 $
10 12 1394 قزوين تركمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 434,220 7,156,935,431 Rls. 237,669 $
11 12 1394 قزوين تركمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 461,975 6,803,281,229 Rls. 230,863 $
12 12 1394 قزوين تركمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 73,900 6,693,863,700 Rls. 221,700 $
13 12 1394 قزوين تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 60,273 5,387,556,217 Rls. 180,095 $
14 12 1394 قزوين تركمنستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 20,770 4,879,632,000 Rls. 166,200 $
15 12 1394 قزوين تركمنستان 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 177,200 3,177,056,424 Rls. 105,184 $
16 12 1394 قزوين تركمنستان 39269060 پريفرم (PET) 45,575 2,323,370,179 Rls. 77,478 $
17 12 1394 قزوين تركمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 16,200 2,293,984,000 Rls. 76,000 $
18 12 1394 قزوين تركمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 25,120 2,274,666,240 Rls. 75,360 $
19 12 1394 قزوين تركمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 68,232 2,197,495,170 Rls. 74,829 $
20 12 1394 قزوين تركمنستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 44,100 1,955,045,400 Rls. 66,150 $
21 12 1394 قزوين تركمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 19,050 1,824,033,856 Rls. 60,960 $
22 12 1394 قزوين تركمنستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 46,490 1,756,960,517 Rls. 60,387 $
23 12 1394 قزوين تركمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 32,768 1,461,851,508 Rls. 49,152 $
24 12 1394 قزوين تركمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 233,619 1,350,710,529 Rls. 45,723 $
25 12 1394 قزوين تركمنستان 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف حداكثر يك ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده حتي صيقل شده 50,080 1,335,806,757 Rls. 45,072 $
26 12 1394 قزوين تركمنستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 22,800 1,032,908,400 Rls. 34,200 $
27 12 1394 قزوين تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 9,370 904,287,456 Rls. 29,984 $
28 12 1394 قزوين تركمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 76,350 765,637,415 Rls. 25,635 $
29 12 1394 قزوين تركمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,590 764,327,880 Rls. 25,770 $
30 12 1394 قزوين تركمنستان 33051000 شامپوها 19,425 705,634,066 Rls. 23,602 $
31 12 1394 قزوين تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 45,980 702,562,000 Rls. 23,450 $
32 12 1394 قزوين تركمنستان 25081000 بنتونيت 20,000 539,226,000 Rls. 18,000 $
33 12 1394 قزوين تركمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 11,762 538,036,048 Rls. 18,304 $
34 12 1394 قزوين تركمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 11,891 463,736,061 Rls. 15,611 $
35 12 1394 قزوين تركمنستان 28042100 آرگون 3,720 317,267,640 Rls. 11,160 $
36 12 1394 قزوين تركمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 5,448 305,767,302 Rls. 10,803 $
37 12 1394 قزوين تركمنستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 2,200 263,692,000 Rls. 8,800 $
38 12 1394 قزوين تركمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 4,200 163,581,600 Rls. 5,460 $
39 12 1394 قزوين تركمنستان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 1,280 153,420,800 Rls. 5,120 $
40 12 1394 قزوين تركمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 16,000 141,905,600 Rls. 4,960 $
41 12 1394 قزوين تركمنستان 70193910 پشم شيشه 2,275 131,722,500 Rls. 4,550 $
42 12 1394 قزوين تركمنستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 5,760 63,866,880 Rls. 2,160 $
43 12 1394 قزوين تركمنستان 34012010 صابون مايع 2,340 63,507,834 Rls. 2,106 $
44 12 1394 قزوين تركمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 644 25,785,270 Rls. 882 $
45 12 1394 قزوين تركمنستان 29221310 تري اتانول آمين 453 11,255,475 Rls. 385 $
46 12 1394 قزوين تركمنستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 700 7,569,408 Rls. 256 $
مجموع کل
550,892,723,464 ريال
مجموع کل
18,559,693 دلار
[1]