آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 51,600,134 992,386,875,611 Rls. 33,596,220 $
2 12 1394 قزوين عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 16,525,820 633,424,792,388 Rls. 21,481,034 $
3 12 1394 قزوين عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 7,066,240 625,203,291,350 Rls. 21,193,247 $
4 12 1394 قزوين عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 4,835,265 435,719,000,955 Rls. 14,505,754 $
5 12 1394 قزوين عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 2,393,223 397,604,213,883 Rls. 13,228,887 $
6 12 1394 قزوين عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,898,318 350,005,496,987 Rls. 11,847,471 $
7 12 1394 قزوين عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,650,445 329,211,876,255 Rls. 10,951,686 $
8 12 1394 قزوين عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,987,248 263,242,617,909 Rls. 8,959,199 $
9 12 1394 قزوين عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 6,439,106 251,737,605,430 Rls. 8,408,513 $
10 12 1394 قزوين عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 30,144,604 235,628,347,777 Rls. 7,977,353 $
11 12 1394 قزوين عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 4,133,730 206,853,528,352 Rls. 6,971,124 $
12 12 1394 قزوين عراق 39269060 پريفرم (PET) 3,945,519 197,529,903,695 Rls. 6,707,843 $
13 12 1394 قزوين عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 32,012,540 183,080,344,460 Rls. 6,217,600 $
14 12 1394 قزوين عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 5,910,169 140,464,494,576 Rls. 4,749,406 $
15 12 1394 قزوين عراق 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 3,044,569 109,873,886,446 Rls. 3,655,656 $
16 12 1394 قزوين عراق 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 1,049,116 99,770,897,308 Rls. 3,331,310 $
17 12 1394 قزوين عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,792,534 91,718,047,380 Rls. 3,083,676 $
18 12 1394 قزوين عراق 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,777,570 86,312,416,740 Rls. 2,937,560 $
19 12 1394 قزوين عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 5,150,024 73,613,336,040 Rls. 2,471,914 $
20 12 1394 قزوين عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 820,250 69,139,211,014 Rls. 2,393,333 $
21 12 1394 قزوين عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 683,340 63,460,583,866 Rls. 2,117,573 $
22 12 1394 قزوين عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 6,306,010 58,023,673,303 Rls. 1,954,720 $
23 12 1394 قزوين عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 949,330 57,952,436,800 Rls. 1,923,790 $
24 12 1394 قزوين عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,738,050 52,156,854,352 Rls. 1,741,260 $
25 12 1394 قزوين عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 383,000 43,446,293,319 Rls. 1,474,509 $
26 12 1394 قزوين عراق 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 542,216 43,148,086,054 Rls. 1,463,873 $
27 12 1394 قزوين عراق 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 55,057 35,886,352,727 Rls. 1,212,903 $
28 12 1394 قزوين عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 392,720 35,483,141,280 Rls. 1,178,160 $
29 12 1394 قزوين عراق 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 710,961 31,647,642,625 Rls. 1,056,169 $
30 12 1394 قزوين عراق 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 392,500 27,703,141,221 Rls. 925,035 $
31 12 1394 قزوين عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 669,310 25,707,065,442 Rls. 872,103 $
32 12 1394 قزوين عراق 87112019 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 200,978 25,571,117,200 Rls. 874,770 $
33 12 1394 قزوين عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 433,059 23,295,165,648 Rls. 772,140 $
34 12 1394 قزوين عراق 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 151,692 22,660,484,615 Rls. 758,326 $
35 12 1394 قزوين عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 230,750 20,716,419,150 Rls. 692,260 $
36 12 1394 قزوين عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 13,276,000 18,818,984,370 Rls. 658,191 $
37 12 1394 قزوين عراق 04021030 ---شير خشك صنعتي 161,000 18,628,160,000 Rls. 643,844 $
38 12 1394 قزوين عراق 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 106,943 17,244,738,689 Rls. 588,116 $
39 12 1394 قزوين عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 194,781 17,184,074,334 Rls. 584,153 $
40 12 1394 قزوين عراق 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 732,920 15,795,854,516 Rls. 523,271 $
41 12 1394 قزوين عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 1,723,000 15,746,399,250 Rls. 521,900 $
42 12 1394 قزوين عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 410,075 15,693,707,881 Rls. 533,286 $
43 12 1394 قزوين عراق 28332200 سولفات ها از آلومينيوم 986,480 14,862,462,950 Rls. 493,236 $
44 12 1394 قزوين عراق 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 955,407 14,285,968,659 Rls. 480,183 $
45 12 1394 قزوين عراق 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 225,030 12,840,874,075 Rls. 437,578 $
46 12 1394 قزوين عراق 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 137,182 12,283,667,803 Rls. 409,457 $
47 12 1394 قزوين عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 84,679 10,973,249,496 Rls. 365,111 $
48 12 1394 قزوين عراق 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 274,210 10,575,273,384 Rls. 356,356 $
49 12 1394 قزوين عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 59,581 9,853,325,666 Rls. 327,699 $
50 12 1394 قزوين عراق 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 77,700 9,131,490,312 Rls. 310,800 $
51 12 1394 قزوين عراق 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 98,965 8,811,548,487 Rls. 296,898 $
52 12 1394 قزوين عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 93,160 8,037,475,730 Rls. 267,933 $
53 12 1394 قزوين عراق 87112099 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 58,282 7,738,862,000 Rls. 257,400 $
54 12 1394 قزوين عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 85,519 7,352,718,570 Rls. 256,484 $
55 12 1394 قزوين عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 140,576 7,044,403,948 Rls. 235,166 $
56 12 1394 قزوين عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 147,710 7,039,216,552 Rls. 234,443 $
57 12 1394 قزوين عراق 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 13,338 7,015,706,150 Rls. 233,750 $
58 12 1394 قزوين عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 73,180 6,625,497,660 Rls. 219,540 $
59 12 1394 قزوين عراق 40141000 کاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 8,910 6,372,782,567 Rls. 212,731 $
60 12 1394 قزوين عراق 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 26,160 5,999,978,820 Rls. 200,937 $
61 12 1394 قزوين عراق 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 21,529 5,728,156,443 Rls. 193,761 $
62 12 1394 قزوين عراق 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 122,545 5,727,312,690 Rls. 191,184 $
63 12 1394 قزوين عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 62,630 5,673,190,020 Rls. 187,890 $
64 12 1394 قزوين عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 175,746 5,540,915,193 Rls. 187,495 $
65 12 1394 قزوين عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 61,230 5,436,099,150 Rls. 183,690 $
66 12 1394 قزوين عراق 33051000 شامپوها 59,162 5,129,610,109 Rls. 172,390 $
67 12 1394 قزوين عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 58,536 4,845,339,540 Rls. 160,948 $
68 12 1394 قزوين عراق 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 97,580 4,700,061,952 Rls. 156,128 $
69 12 1394 قزوين عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 89,270 4,623,712,278 Rls. 154,338 $
70 12 1394 قزوين عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 83,069 4,619,715,135 Rls. 153,779 $
71 12 1394 قزوين عراق 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 308,194 4,465,097,085 Rls. 158,342 $
72 12 1394 قزوين عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 90,645 4,011,752,214 Rls. 135,943 $
73 12 1394 قزوين عراق 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 251,919 3,980,634,452 Rls. 138,521 $
74 12 1394 قزوين عراق 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 65,510 3,834,456,564 Rls. 131,020 $
75 12 1394 قزوين عراق 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف حداكثر يك ميليمتر ابكاري نشده يا اندود نشده حتي صيقل شده 141,876 3,778,194,877 Rls. 127,689 $
76 12 1394 قزوين عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 45,317 3,406,391,030 Rls. 113,291 $
77 12 1394 قزوين عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 33,214 3,362,516,251 Rls. 114,441 $
78 12 1394 قزوين عراق 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 14,688 3,250,769,641 Rls. 114,585 $
79 12 1394 قزوين عراق 07111000 سيب زميني;محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه; يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 88,200 3,197,638,080 Rls. 105,840 $
80 12 1394 قزوين عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 210,856 3,183,410,045 Rls. 105,810 $
81 12 1394 قزوين عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 33,300 3,015,015,000 Rls. 99,900 $
82 12 1394 قزوين عراق 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,000 2,995,600,000 Rls. 100,000 $
83 12 1394 قزوين عراق 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 64,625 2,934,113,614 Rls. 100,091 $
84 12 1394 قزوين عراق 40151910 دستكش خانگي 8,928 2,738,421,936 Rls. 92,304 $
85 12 1394 قزوين عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 23,000 2,663,400,000 Rls. 92,000 $
86 12 1394 قزوين عراق 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 16,502 2,490,069,290 Rls. 82,510 $
87 12 1394 قزوين عراق 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 145,948 2,202,625,822 Rls. 72,974 $
88 12 1394 قزوين عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 52,844 2,111,602,675 Rls. 71,637 $
89 12 1394 قزوين عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 406,733 1,964,177,044 Rls. 65,079 $
90 12 1394 قزوين عراق 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 21,000 1,903,356,000 Rls. 63,000 $
91 12 1394 قزوين عراق 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 17,000 1,867,378,900 Rls. 62,901 $
92 12 1394 قزوين عراق 34011110 صابون حمام و دستشويي 60,840 1,742,752,971 Rls. 58,364 $
93 12 1394 قزوين عراق 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 40,616 1,688,367,021 Rls. 56,942 $
94 12 1394 قزوين عراق 34012010 صابون مايع 60,046 1,615,920,480 Rls. 54,038 $
95 12 1394 قزوين عراق 34011140 صابون طبي 2,513 1,589,563,004 Rls. 52,769 $
96 12 1394 قزوين عراق 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 29,235 1,544,788,206 Rls. 52,142 $
97 12 1394 قزوين عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 12,538 1,513,587,360 Rls. 50,152 $
98 12 1394 قزوين عراق 34021240 كوكو آميد و بتائين 42,784 1,481,197,913 Rls. 50,479 $
99 12 1394 قزوين عراق 25083000 خاک رس نسوز 82,700 1,476,628,800 Rls. 49,594 $
100 12 1394 قزوين عراق 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 3,300 1,456,108,600 Rls. 48,350 $
مجموع کل
6,754,824,711,413 ريال
مجموع کل
227,697,151 دلار