آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 200,000 87,582,519,720 Rls. 2,999,315 $
2 12 1394 قزوين هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 221,525 9,927,504,508 Rls. 331,012 $
3 12 1394 قزوين هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 4,791,293,080 Rls. 159,923 $
4 12 1394 قزوين هلند 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 38,015 3,020,188,575 Rls. 100,888 $
5 12 1394 قزوين هلند 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 42,100 1,891,658,250 Rls. 63,150 $
6 12 1394 قزوين هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 19,464 1,652,785,560 Rls. 58,392 $
7 12 1394 قزوين هلند 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 7,522 680,567,994 Rls. 22,566 $
8 12 1394 قزوين هلند 20058000 ذرت شيرين (Zea mays نوع Sacchararta) بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 9,555 575,306,550 Rls. 19,110 $
9 12 1394 قزوين هلند 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 9,290 560,744,400 Rls. 18,580 $
10 12 1394 قزوين هلند 17049090 نان زنجبيلي و همانند 3,665 221,065,470 Rls. 7,330 $
11 12 1394 قزوين هلند 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,205 195,592,320 Rls. 6,615 $
12 12 1394 قزوين هلند 08109020 زرشك تازه 6,850 186,084,360 Rls. 6,165 $
13 12 1394 قزوين هلند 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 39 19,382,805 Rls. 663 $
14 12 1394 قزوين هلند 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 68 4,021,248 Rls. 136 $
مجموع کل
111,308,714,840 ريال
مجموع کل
3,793,845 دلار
[1]