آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,137,715 54,194,630,034 Rls. 1,837,563 $
2 12 1394 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 446,158 21,042,342,344 Rls. 713,854 $
3 12 1394 قم ازبكستان 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 245,304 17,909,081,335 Rls. 613,261 $
4 12 1394 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 349,669 17,483,788,723 Rls. 595,242 $
5 12 1394 قم ازبكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 110,327 4,503,972,921 Rls. 153,527 $
6 12 1394 قم ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,335 2,882,803,580 Rls. 100,274 $
7 12 1394 قم ازبكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 55,835 2,057,906,305 Rls. 68,677 $
8 12 1394 قم ازبكستان 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 59,954 1,257,355,288 Rls. 41,968 $
9 12 1394 قم ازبكستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 24,150 966,028,700 Rls. 31,975 $
10 12 1394 قم ازبكستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 13,000 499,559,250 Rls. 16,545 $
11 12 1394 قم ازبكستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,500 382,117,500 Rls. 13,500 $
12 12 1394 قم ازبكستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,870 336,207,300 Rls. 11,220 $
13 12 1394 قم ازبكستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 130 335,608,000 Rls. 11,200 $
14 12 1394 قم ازبكستان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 2,770 249,981,954 Rls. 8,277 $
15 12 1394 قم ازبكستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 7,829 205,989,810 Rls. 7,046 $
16 12 1394 قم ازبكستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 8,318 194,529,690 Rls. 6,654 $
17 12 1394 قم ازبكستان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 3,000 133,056,000 Rls. 4,500 $
18 12 1394 قم ازبكستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,000 94,595,310 Rls. 3,342 $
19 12 1394 قم ازبكستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 636 76,230,960 Rls. 2,544 $
20 12 1394 قم ازبكستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 4,773 73,964,550 Rls. 2,530 $
21 12 1394 قم ازبكستان 39181010 ---چمن مصنوعي از پليمرهاي كلروروينيل 1,122 59,653,083 Rls. 2,124 $
22 12 1394 قم ازبكستان 32041390 سايرموا درنگي قليايي وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبجزرنگهاي نساجي کاتيونيک 230 50,050,320 Rls. 1,712 $
23 12 1394 قم ازبكستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,260 48,474,210 Rls. 1,605 $
24 12 1394 قم ازبكستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 790 35,002,803 Rls. 1,177 $
25 12 1394 قم ازبكستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 190 21,471,558 Rls. 722 $
26 12 1394 قم ازبكستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 220 9,813,870 Rls. 330 $
27 12 1394 قم ازبكستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 485 9,706,020 Rls. 332 $
28 12 1394 قم ازبكستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 65 6,292,650 Rls. 210 $
29 12 1394 قم ازبكستان 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاکيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 29 2,904,208 Rls. 97 $
مجموع کل
125,123,118,276 ريال
مجموع کل
4,252,008 دلار
[1]