آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 1,285,410 71,149,975,271 Rls. 2,402,850 $
مجموع کل
71,149,975,271 ريال
مجموع کل
2,402,850 دلار
[1]