آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 7,271,740 659,364,309,204 Rls. 22,291,276 $
2 12 1394 قم عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,311,867 156,251,568,553 Rls. 5,306,372 $
3 12 1394 قم عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,534,828 131,637,004,352 Rls. 4,450,022 $
4 12 1394 قم عراق 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 3,432,000 111,971,805,631 Rls. 3,833,141 $
5 12 1394 قم عراق 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 291,970 99,987,172,838 Rls. 6,102,646 $
6 12 1394 قم عراق 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 250,933 81,465,154,687 Rls. 3,301,901 $
7 12 1394 قم عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,097,785 79,973,807,129 Rls. 2,745,424 $
8 12 1394 قم عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 886,227 78,149,645,509 Rls. 2,657,423 $
9 12 1394 قم عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 432,298 64,471,029,968 Rls. 2,209,149 $
10 12 1394 قم عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 575,556 49,919,914,983 Rls. 1,689,827 $
11 12 1394 قم عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 520,385 46,999,383,965 Rls. 1,569,144 $
12 12 1394 قم عراق 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 506,666 45,288,269,936 Rls. 1,520,000 $
13 12 1394 قم عراق 39269060 پريفرم (PET) 716,118 35,793,933,445 Rls. 1,218,081 $
14 12 1394 قم عراق 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 395,305 33,587,928,462 Rls. 1,158,901 $
15 12 1394 قم عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 294,915 33,180,666,912 Rls. 1,114,104 $
16 12 1394 قم عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 266,429 31,072,156,104 Rls. 1,045,245 $
17 12 1394 قم عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 985,704 29,075,013,905 Rls. 977,430 $
18 12 1394 قم عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 261,569 23,669,311,437 Rls. 784,707 $
19 12 1394 قم عراق 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 494,394 23,223,858,847 Rls. 790,899 $
20 12 1394 قم عراق 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 217,566 19,198,883,104 Rls. 647,040 $
21 12 1394 قم عراق 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 490,666 19,147,645,876 Rls. 637,864 $
22 12 1394 قم عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 657,390 17,772,029,642 Rls. 590,587 $
23 12 1394 قم عراق 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 253,710 17,057,612,637 Rls. 574,791 $
24 12 1394 قم عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 337,190 15,973,487,073 Rls. 537,475 $
25 12 1394 قم عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 81,583 15,260,433,080 Rls. 519,895 $
26 12 1394 قم عراق 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 65,006 14,988,710,653 Rls. 524,705 $
27 12 1394 قم عراق 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 873,232 14,903,440,399 Rls. 503,624 $
28 12 1394 قم عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 161,602 14,603,162,055 Rls. 484,806 $
29 12 1394 قم عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 119,911 12,647,229,983 Rls. 996,468 $
30 12 1394 قم عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 238,243 12,465,705,051 Rls. 428,837 $
31 12 1394 قم عراق 87112019 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 82,465 12,343,610,000 Rls. 425,500 $
32 12 1394 قم عراق 62064000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 32,447 11,447,307,180 Rls. 383,787 $
33 12 1394 قم عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 106,040 11,038,102,801 Rls. 372,225 $
34 12 1394 قم عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 269,892 8,561,769,662 Rls. 288,784 $
35 12 1394 قم عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 270,345 8,502,772,712 Rls. 285,636 $
36 12 1394 قم عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 68,099 8,208,777,264 Rls. 273,775 $
37 12 1394 قم عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 84,936 7,674,498,096 Rls. 254,808 $
38 12 1394 قم عراق 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 143,693 7,620,051,215 Rls. 253,717 $
39 12 1394 قم عراق 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 183,345 7,138,193,557 Rls. 238,344 $
40 12 1394 قم عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 418,030 7,100,359,118 Rls. 236,713 $
41 12 1394 قم عراق 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 75,971 6,874,897,680 Rls. 227,913 $
42 12 1394 قم عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 75,685 6,431,931,880 Rls. 214,123 $
43 12 1394 قم عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 53,335 6,429,623,665 Rls. 220,298 $
44 12 1394 قم عراق 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 37,023 6,340,292,860 Rls. 213,496 $
45 12 1394 قم عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 35,323 6,250,937,570 Rls. 217,576 $
46 12 1394 قم عراق 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 123,089 5,899,001,800 Rls. 199,404 $
47 12 1394 قم عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 207,826 5,881,048,830 Rls. 195,014 $
48 12 1394 قم عراق 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 23,448 5,759,058,233 Rls. 195,695 $
49 12 1394 قم عراق 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 51,071 5,398,110,788 Rls. 178,749 $
50 12 1394 قم عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 196,786 5,299,141,011 Rls. 177,104 $
51 12 1394 قم عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 52,270 5,213,871,705 Rls. 181,171 $
52 12 1394 قم عراق 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 12,646 5,079,016,131 Rls. 175,190 $
53 12 1394 قم عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 33,732 4,758,357,926 Rls. 159,026 $
54 12 1394 قم عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 132,535 4,651,077,187 Rls. 156,788 $
55 12 1394 قم عراق 04090000 عسل طبيعي 43,146 4,619,608,614 Rls. 158,637 $
56 12 1394 قم عراق 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 40,418 4,426,250,947 Rls. 946,312 $
57 12 1394 قم عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,153 4,338,358,267 Rls. 146,237 $
58 12 1394 قم عراق 20021000 گوجه فرنگي,کامل يا به صورت قطعه قطعه , محفوظ شده در سرکه , و غيره 250,567 3,912,487,370 Rls. 133,799 $
59 12 1394 قم عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 96,623 3,610,556,421 Rls. 125,564 $
60 12 1394 قم عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 53,090 3,572,029,692 Rls. 118,550 $
61 12 1394 قم عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 64,149 3,563,563,548 Rls. 119,324 $
62 12 1394 قم عراق 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 32,998 3,469,713,139 Rls. 118,677 $
63 12 1394 قم عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 31,460 3,236,375,040 Rls. 109,358 $
64 12 1394 قم عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 6,619 3,219,828,710 Rls. 109,850 $
65 12 1394 قم عراق 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 17,453 3,075,018,642 Rls. 104,181 $
66 12 1394 قم عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 54,593 3,059,981,851 Rls. 101,462 $
67 12 1394 قم عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 31,858 2,895,492,876 Rls. 100,118 $
68 12 1394 قم عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,949 2,891,057,232 Rls. 99,392 $
69 12 1394 قم عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 51,400 2,668,319,520 Rls. 92,802 $
70 12 1394 قم عراق 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,061 2,661,193,485 Rls. 89,768 $
71 12 1394 قم عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 60,378 2,551,027,570 Rls. 87,421 $
72 12 1394 قم عراق 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,870 2,431,622,644 Rls. 85,208 $
73 12 1394 قم عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 660,180 2,390,332,464 Rls. 79,223 $
74 12 1394 قم عراق 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 13,145 2,342,863,550 Rls. 81,263 $
75 12 1394 قم عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,931 2,289,408,940 Rls. 76,206 $
76 12 1394 قم عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 5,256 2,173,531,022 Rls. 76,263 $
77 12 1394 قم عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 8,901 2,161,883,439 Rls. 76,340 $
78 12 1394 قم عراق 34011110 صابون حمام و دستشويي 66,290 2,142,753,388 Rls. 73,062 $
79 12 1394 قم عراق 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 24,189 2,142,632,778 Rls. 73,287 $
80 12 1394 قم عراق 84238910 سايرباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 26,270 2,068,902,900 Rls. 72,020 $
81 12 1394 قم عراق 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 2,023 2,053,599,868 Rls. 68,857 $
82 12 1394 قم عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 7,900 2,025,139,350 Rls. 69,953 $
83 12 1394 قم عراق 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 11,738 1,942,241,600 Rls. 66,452 $
84 12 1394 قم عراق 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 36,280 1,920,040,920 Rls. 65,251 $
85 12 1394 قم عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 30,391 1,894,486,688 Rls. 63,953 $
86 12 1394 قم عراق 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 19,312 1,855,737,821 Rls. 62,421 $
87 12 1394 قم عراق 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذکور درجاي ديگر 20,085 1,810,681,893 Rls. 60,255 $
88 12 1394 قم عراق 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 11,693 1,622,970,804 Rls. 55,062 $
89 12 1394 قم عراق 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 12,495 1,572,893,343 Rls. 55,038 $
90 12 1394 قم عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 53,585 1,521,544,691 Rls. 52,229 $
91 12 1394 قم عراق 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 1,769 1,517,026,500 Rls. 53,070 $
92 12 1394 قم عراق 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 28,433 1,508,797,004 Rls. 51,038 $
93 12 1394 قم عراق 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 16,008 1,449,533,331 Rls. 48,024 $
94 12 1394 قم عراق 87112090 ---موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 10,520 1,445,040,000 Rls. 48,000 $
95 12 1394 قم عراق 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 44,221 1,427,370,629 Rls. 48,643 $
96 12 1394 قم عراق 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 9,005 1,401,081,248 Rls. 46,529 $
97 12 1394 قم عراق 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 9,486 1,276,786,908 Rls. 42,684 $
98 12 1394 قم عراق 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 8,901 1,074,564,324 Rls. 35,604 $
99 12 1394 قم عراق 44111292 كفپوش روكش شده 37,257 1,069,754,840 Rls. 35,420 $
100 12 1394 قم عراق 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 11,851 1,058,926,347 Rls. 35,553 $
مجموع کل
2,268,365,096,449 ريال
مجموع کل
81,454,977 دلار