آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,611,365 144,818,845,139 Rls. 4,862,198 $
مجموع کل
144,818,845,139 ريال
مجموع کل
4,862,198 دلار
[1]