آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قم پاكستان 29173500 انيدريد فتاليك 1,095,000 40,567,137,000 Rls. 1,424,194 $
2 12 1394 قم پاكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 545,000 25,995,863,500 Rls. 902,672 $
3 12 1394 قم پاكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 371,934 17,789,197,180 Rls. 594,790 $
4 12 1394 قم پاكستان 33051000 شامپوها 135,516 8,424,153,564 Rls. 279,630 $
5 12 1394 قم پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 82,562 7,918,386,762 Rls. 263,408 $
6 12 1394 قم پاكستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 75,363 6,749,233,537 Rls. 226,090 $
7 12 1394 قم پاكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 21,341 6,429,949,792 Rls. 222,818 $
8 12 1394 قم پاكستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 96,682 5,909,140,950 Rls. 204,965 $
9 12 1394 قم پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 100,115 5,627,237,875 Rls. 190,155 $
10 12 1394 قم پاكستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 56,256 5,019,610,491 Rls. 168,612 $
11 12 1394 قم پاكستان 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 6,569 2,647,869,744 Rls. 87,672 $
12 12 1394 قم پاكستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 66,803 2,256,315,876 Rls. 75,321 $
13 12 1394 قم پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,563 2,208,975,153 Rls. 73,689 $
14 12 1394 قم پاكستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 5,976 2,116,482,192 Rls. 74,448 $
15 12 1394 قم پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,492 2,068,349,400 Rls. 73,198 $
16 12 1394 قم پاكستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 24,250 2,043,183,750 Rls. 72,582 $
17 12 1394 قم پاكستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 5,996 1,867,453,072 Rls. 61,888 $
18 12 1394 قم پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 67,147 1,779,274,380 Rls. 60,432 $
19 12 1394 قم پاكستان 27132000 قيرنفت 141,510 1,281,401,352 Rls. 42,453 $
20 12 1394 قم پاكستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 21,038 1,270,021,984 Rls. 42,076 $
21 12 1394 قم پاكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 24,935 1,049,929,945 Rls. 35,515 $
22 12 1394 قم پاكستان 87112099 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي بجز نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 5,801 898,620,000 Rls. 30,002 $
23 12 1394 قم پاكستان 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 24,435 805,133,566 Rls. 26,881 $
24 12 1394 قم پاكستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 7,130 645,828,270 Rls. 21,390 $
25 12 1394 قم پاكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 23,074 622,045,530 Rls. 20,766 $
26 12 1394 قم پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 613 66,398,012 Rls. 2,210 $
مجموع کل
154,057,192,877 ريال
مجموع کل
5,277,858 دلار
[1]