آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه افغانستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 9,981,200 184,721,563,807 Rls. 6,292,447 $
2 12 1394 كرمانشاه افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,669,420 23,304,532,663 Rls. 800,386 $
3 12 1394 كرمانشاه افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 98,818 9,612,578,283 Rls. 318,399 $
4 12 1394 كرمانشاه افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 440,410 7,310,108,275 Rls. 242,225 $
5 12 1394 كرمانشاه افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 467,090 6,748,173,542 Rls. 224,209 $
6 12 1394 كرمانشاه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 87,456 1,552,950,548 Rls. 52,473 $
7 12 1394 كرمانشاه افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 100,000 938,127,198 Rls. 31,802 $
8 12 1394 كرمانشاه افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 30,300 747,178,305 Rls. 25,755 $
مجموع کل
234,935,212,621 ريال
مجموع کل
7,987,695 دلار
[1]