آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,072,183 14,755,932,049 Rls. 501,949 $
2 12 1394 كرمانشاه ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 100,620 8,993,685,195 Rls. 301,860 $
3 12 1394 كرمانشاه ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 326,120 6,871,760,047 Rls. 228,285 $
4 12 1394 كرمانشاه ترکيه 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 30,000 4,525,725,000 Rls. 150,000 $
5 12 1394 كرمانشاه ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 80,180 3,063,706,184 Rls. 101,501 $
6 12 1394 كرمانشاه ترکيه 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 261,159 1,876,642,950 Rls. 65,035 $
7 12 1394 كرمانشاه ترکيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 22,000 130,515,840 Rls. 4,320 $
مجموع کل
40,217,967,265 ريال
مجموع کل
1,352,949 دلار
[1]