آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 2,246,330 334,447,792,620 Rls. 11,230,979 $
2 12 1394 كرمانشاه قطر 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 1,488,040 213,280,904,075 Rls. 7,433,769 $
3 12 1394 كرمانشاه قطر 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,000,000 1,328,079,000 Rls. 46,920 $
4 12 1394 كرمانشاه قطر 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 4,718 34,497,300 Rls. 1,180 $
مجموع کل
549,091,272,995 ريال
مجموع کل
18,712,848 دلار
[1]