آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 801,775 666,296,227,800 Rls. 22,181,699 $
2 12 1394 كرمان آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,495,500 611,386,363,936 Rls. 20,544,083 $
3 12 1394 كرمان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 943,963 596,246,810,855 Rls. 20,036,096 $
4 12 1394 كرمان آلمان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 447,700 113,403,027,440 Rls. 3,778,120 $
5 12 1394 كرمان آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 82,500 12,172,297,500 Rls. 412,360 $
6 12 1394 كرمان آلمان 08109020 زرشك تازه 43,872 11,489,415,864 Rls. 397,848 $
7 12 1394 كرمان آلمان 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 80 7,242,960,000 Rls. 240,000 $
8 12 1394 كرمان آلمان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 3,384 2,393,926,068 Rls. 79,440 $
9 12 1394 كرمان آلمان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 6,157 2,139,441,930 Rls. 71,066 $
10 12 1394 كرمان آلمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 5,356 1,392,506,775 Rls. 46,255 $
11 12 1394 كرمان آلمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 10,000 1,168,206,000 Rls. 39,004 $
12 12 1394 كرمان آلمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,505 786,842,982 Rls. 27,018 $
13 12 1394 كرمان آلمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 239 308,275,200 Rls. 10,240 $
14 12 1394 كرمان آلمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 2,116 284,581,944 Rls. 9,522 $
مجموع کل
2,026,710,884,294 ريال
مجموع کل
67,872,751 دلار
[1]