آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 1,758,097 97,508,393,793 Rls. 3,254,561 $
2 12 1394 كرمان افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,092,034 52,934,621,933 Rls. 1,785,948 $
3 12 1394 كرمان افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 353,200 41,950,075,780 Rls. 1,412,822 $
4 12 1394 كرمان افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 107,954 9,642,867,174 Rls. 324,093 $
5 12 1394 كرمان افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 100,067 8,860,337,292 Rls. 295,030 $
6 12 1394 كرمان افغانستان 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 69,170 8,114,813,800 Rls. 276,326 $
7 12 1394 كرمان افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 193,277 6,982,867,937 Rls. 231,931 $
8 12 1394 كرمان افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 5,000,000 5,131,280,000 Rls. 170,000 $
9 12 1394 كرمان افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 313,104 4,973,105,310 Rls. 169,971 $
10 12 1394 كرمان افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 38,180 4,608,936,880 Rls. 152,720 $
11 12 1394 كرمان افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 82,794 4,370,390,193 Rls. 152,313 $
12 12 1394 كرمان افغانستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 47,325 4,247,046,800 Rls. 150,564 $
13 12 1394 كرمان افغانستان 04031090 ماست 114,983 3,139,343,915 Rls. 109,700 $
14 12 1394 كرمان افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 48,716 2,685,376,900 Rls. 89,662 $
15 12 1394 كرمان افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 23,700 1,809,354,150 Rls. 61,890 $
16 12 1394 كرمان افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 67,810 1,251,137,334 Rls. 41,801 $
17 12 1394 كرمان افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 18,000 967,981,309 Rls. 32,743 $
18 12 1394 كرمان افغانستان 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 11,450 525,099,100 Rls. 18,100 $
19 12 1394 كرمان افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,236 369,695,678 Rls. 12,285 $
20 12 1394 كرمان افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 200,000 311,355,000 Rls. 11,000 $
21 12 1394 كرمان افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 1,127 274,597,485 Rls. 9,167 $
22 12 1394 كرمان افغانستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 4,090 214,743,880 Rls. 7,228 $
23 12 1394 كرمان افغانستان 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 467 84,294,000 Rls. 2,800 $
24 12 1394 كرمان افغانستان 38089123 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل خانگي محصول اماده شيميايي 276 73,172,576 Rls. 2,443 $
25 12 1394 كرمان افغانستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 27,500 32,287,613 Rls. 1,073 $
26 12 1394 كرمان افغانستان 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 100 16,505,205 Rls. 551 $
مجموع کل
261,079,681,036 ريال
مجموع کل
8,776,722 دلار
[1]