آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 641,500 152,563,200,000 Rls. 5,140,522 $
2 12 1394 كرمان ترکيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 140,000 117,893,440,000 Rls. 3,920,000 $
3 12 1394 كرمان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 140,000 82,806,971,000 Rls. 2,770,000 $
4 12 1394 كرمان ترکيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 164,500 72,732,585,300 Rls. 2,419,700 $
5 12 1394 كرمان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 492,002 32,241,611,279 Rls. 1,082,248 $
6 12 1394 كرمان ترکيه 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 113,060 14,981,158,639 Rls. 524,366 $
7 12 1394 كرمان ترکيه 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 42,505 8,429,799,556 Rls. 283,972 $
8 12 1394 كرمان ترکيه 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 42,534 7,609,643,563 Rls. 267,851 $
9 12 1394 كرمان ترکيه 74112100 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسروي (برنج Brass) 39,882 5,477,725,710 Rls. 194,057 $
10 12 1394 كرمان ترکيه 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 44,900 5,412,875,520 Rls. 179,600 $
11 12 1394 كرمان ترکيه 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 33,758 4,737,002,896 Rls. 162,262 $
12 12 1394 كرمان ترکيه 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 36,000 2,372,198,400 Rls. 79,203 $
13 12 1394 كرمان ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,780 1,784,478,080 Rls. 59,120 $
14 12 1394 كرمان ترکيه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 14,700 1,773,349,200 Rls. 58,800 $
15 12 1394 كرمان ترکيه 79031000 گرد روي 14,800 632,924,600 Rls. 22,361 $
16 12 1394 كرمان ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 500 12,676,020 Rls. 420 $
مجموع کل
511,461,639,763 ريال
مجموع کل
17,164,482 دلار
[1]