آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان ساير كشورهاي خارجي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 28,356 72,479,807,852 Rls. 2,437,475 $
2 12 1394 كرمان ساير كشورهاي خارجي 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 25 1,234,762,500 Rls. 41,006 $
3 12 1394 كرمان ساير كشورهاي خارجي 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,770 612,360,000 Rls. 20,446 $
مجموع کل
74,326,930,352 ريال
مجموع کل
2,498,927 دلار
[1]