آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 102,000 84,957,628,000 Rls. 2,856,024 $
2 12 1394 كرمان فرانسه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,000 22,487,341,000 Rls. 751,506 $
3 12 1394 كرمان فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 103,240 5,567,291,956 Rls. 185,831 $
4 12 1394 كرمان فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 30,670 3,594,460,223 Rls. 119,612 $
5 12 1394 كرمان فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 20,138 2,546,251,434 Rls. 90,413 $
6 12 1394 كرمان فرانسه 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 10,000 1,359,540,000 Rls. 45,000 $
7 12 1394 كرمان فرانسه 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 6,320 571,814,640 Rls. 18,960 $
8 12 1394 كرمان فرانسه 08109020 زرشك تازه 912 247,545,072 Rls. 8,208 $
9 12 1394 كرمان فرانسه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 30 20,069,180 Rls. 670 $
10 12 1394 كرمان فرانسه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 8 1,497,700 Rls. 50 $
مجموع کل
121,353,439,205 ريال
مجموع کل
4,076,274 دلار
[1]