آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 563,150 135,188,455,495 Rls. 4,572,718 $
2 12 1394 كرمان قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 335,450 81,697,663,350 Rls. 2,711,750 $
3 12 1394 كرمان قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 448,900 12,117,491,760 Rls. 418,680 $
4 12 1394 كرمان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 995,973,000 Rls. 33,000 $
5 12 1394 كرمان قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 34,000 865,988,500 Rls. 28,900 $
6 12 1394 كرمان قزاقستان 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 2,260 796,012,000 Rls. 28,000 $
7 12 1394 كرمان قزاقستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 5,000 599,140,000 Rls. 20,000 $
8 12 1394 كرمان قزاقستان 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 20,000 518,940,000 Rls. 18,000 $
9 12 1394 كرمان قزاقستان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 320 268,414,720 Rls. 8,960 $
10 12 1394 كرمان قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,200 120,432,000 Rls. 4,160 $
11 12 1394 كرمان قزاقستان 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 56,240 36,131,160 Rls. 1,227 $
مجموع کل
233,204,641,985 ريال
مجموع کل
7,845,395 دلار
[1]