آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 690,150 337,837,314,660 Rls. 11,366,872 $
2 12 1394 كرمان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 451,008 121,936,189,260 Rls. 4,106,352 $
3 12 1394 كرمان لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 242,900 66,283,478,160 Rls. 2,201,880 $
4 12 1394 كرمان لبنان 74092900 صفحه، ورق ونوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 37,412 4,930,604,298 Rls. 167,103 $
5 12 1394 كرمان لبنان 74092100 آلياژ براساس مس - روي (برنج Brass) 4,906 655,863,645 Rls. 22,485 $
6 12 1394 كرمان لبنان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 10,000 389,701,000 Rls. 13,000 $
7 12 1394 كرمان لبنان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 7 365,588,125 Rls. 12,250 $
8 12 1394 كرمان لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 13,574 304,841,067 Rls. 10,323 $
9 12 1394 كرمان لبنان 08109020 زرشك تازه 750 203,276,250 Rls. 6,750 $
10 12 1394 كرمان لبنان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 131 140,198,760 Rls. 4,680 $
مجموع کل
533,047,055,225 ريال
مجموع کل
17,911,695 دلار
[1]