آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مراغه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,481,100 58,108,504,888 Rls. 1,984,175 $
2 12 1394 مراغه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 3,335,270 39,400,619,875 Rls. 1,325,057 $
3 12 1394 مراغه افغانستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,304,950 6,647,120,294 Rls. 231,163 $
4 12 1394 مراغه افغانستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 554,250 4,207,436,318 Rls. 141,430 $
5 12 1394 مراغه افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 90,890 1,234,525,600 Rls. 40,900 $
6 12 1394 مراغه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,000 502,842,400 Rls. 16,840 $
مجموع کل
110,101,049,375 ريال
مجموع کل
3,739,564 دلار
[1]