آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مراغه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مراغه عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 9,584,980 52,131,105,021 Rls. 1,762,292 $
2 12 1394 مراغه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 8,024,230 45,389,739,982 Rls. 1,547,671 $
3 12 1394 مراغه عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 211,580 22,132,380,200 Rls. 740,530 $
4 12 1394 مراغه عراق 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 232,880 17,276,972,275 Rls. 582,203 $
5 12 1394 مراغه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 700,690 16,532,448,584 Rls. 503,534 $
6 12 1394 مراغه عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 84,330 6,315,115,950 Rls. 210,833 $
7 12 1394 مراغه عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 85,670 4,910,954,286 Rls. 167,038 $
8 12 1394 مراغه عراق 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 195,000 2,759,737,500 Rls. 97,500 $
9 12 1394 مراغه عراق 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 27,850 2,068,827,675 Rls. 69,625 $
10 12 1394 مراغه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 64,500 1,831,422,345 Rls. 64,932 $
11 12 1394 مراغه عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 29,500 1,679,033,800 Rls. 56,050 $
12 12 1394 مراغه عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 31,680 1,586,749,920 Rls. 55,440 $
13 12 1394 مراغه عراق 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 54,970 1,479,109,770 Rls. 49,473 $
14 12 1394 مراغه عراق 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 184,780 1,417,879,447 Rls. 48,044 $
15 12 1394 مراغه عراق 08132000 آلو ,خشک کرده 5,440 650,123,520 Rls. 21,760 $
16 12 1394 مراغه عراق 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,540 466,530,400 Rls. 15,890 $
17 12 1394 مراغه عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,880 380,505,600 Rls. 12,960 $
18 12 1394 مراغه عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 29,350 355,047,908 Rls. 11,763 $
19 12 1394 مراغه عراق 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 155,840 326,829,906 Rls. 10,909 $
20 12 1394 مراغه عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,520 137,525,040 Rls. 4,560 $
21 12 1394 مراغه عراق 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10,830 113,114,590 Rls. 3,780 $
مجموع کل
179,941,153,719 ريال
مجموع کل
6,036,788 دلار
[1]