آمار کل " صادرات به" کشور (اسپانيا) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 26,506 1,028,394,053,937 Rls. 34,834,603 $
2 12 1394 مشهد اسپانيا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 470 19,117,377,935 Rls. 658,143 $
3 12 1394 مشهد اسپانيا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 180 9,467,670,246 Rls. 321,786 $
4 12 1394 مشهد اسپانيا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 83 4,511,695,273 Rls. 154,384 $
5 12 1394 مشهد اسپانيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,199 1,745,219,838 Rls. 59,162 $
6 12 1394 مشهد اسپانيا 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 350 305,833,500 Rls. 10,500 $
7 12 1394 مشهد اسپانيا 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 115 264,291,300 Rls. 8,820 $
8 12 1394 مشهد اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,432 238,453,294 Rls. 7,908 $
9 12 1394 مشهد اسپانيا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 90 76,432,212 Rls. 2,534 $
10 12 1394 مشهد اسپانيا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 50 26,214,300 Rls. 900 $
11 12 1394 مشهد اسپانيا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 36 3,220,272 Rls. 107 $
12 12 1394 مشهد اسپانيا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 10 2,912,700 Rls. 100 $
13 12 1394 مشهد اسپانيا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 50 2,421,326 Rls. 80 $
14 12 1394 مشهد اسپانيا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 20 1,373,359 Rls. 48 $
15 12 1394 مشهد اسپانيا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 12 648,280 Rls. 21 $
مجموع کل
1,064,157,817,773 ريال
مجموع کل
36,059,097 دلار
[1]