آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,602,929 1,803,172,506,082 Rls. 60,570,956 $
2 12 1394 مشهد افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 116,951,295 1,664,266,227,593 Rls. 55,644,371 $
3 12 1394 مشهد افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 15,790,263 1,002,958,785,100 Rls. 34,104,097 $
4 12 1394 مشهد افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 2,668,019 712,449,583,718 Rls. 24,119,405 $
5 12 1394 مشهد افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,555,277 669,577,176,618 Rls. 22,567,177 $
6 12 1394 مشهد افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,535,734 600,469,875,417 Rls. 20,386,038 $
7 12 1394 مشهد افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 4,905,035 429,826,345,300 Rls. 18,785,745 $
8 12 1394 مشهد افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 8,348,927 419,697,061,950 Rls. 14,214,579 $
9 12 1394 مشهد افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,851,277 388,209,252,304 Rls. 13,204,120 $
10 12 1394 مشهد افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 3,789,203 343,739,342,576 Rls. 11,457,303 $
11 12 1394 مشهد افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 4,345,663 320,984,017,806 Rls. 10,890,002 $
12 12 1394 مشهد افغانستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 8,427,276 318,118,229,161 Rls. 10,948,230 $
13 12 1394 مشهد افغانستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,208,099 288,333,033,896 Rls. 9,783,289 $
14 12 1394 مشهد افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 593,470 265,298,263,738 Rls. 8,901,363 $
15 12 1394 مشهد افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 7,965,309 260,173,910,773 Rls. 8,773,590 $
16 12 1394 مشهد افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,504,457 232,148,634,707 Rls. 7,820,519 $
17 12 1394 مشهد افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4,926 223,813,407,662 Rls. 7,584,217 $
18 12 1394 مشهد افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 554,621 203,860,027,670 Rls. 11,726,597 $
19 12 1394 مشهد افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 663,417 177,248,983,245 Rls. 5,968,924 $
20 12 1394 مشهد افغانستان 34011150 صابون رختشويي 6,292,048 168,077,012,991 Rls. 5,730,631 $
21 12 1394 مشهد افغانستان 04031090 ماست 5,818,253 162,799,503,073 Rls. 5,517,132 $
22 12 1394 مشهد افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,799,980 159,845,961,207 Rls. 5,391,778 $
23 12 1394 مشهد افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,010,954 156,515,461,191 Rls. 5,307,133 $
24 12 1394 مشهد افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,719,892 148,585,675,230 Rls. 5,039,656 $
25 12 1394 مشهد افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,549,252 147,373,285,693 Rls. 4,983,781 $
26 12 1394 مشهد افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 5,369,558 138,419,579,658 Rls. 4,688,815 $
27 12 1394 مشهد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 2,362,914 137,264,321,512 Rls. 4,660,766 $
28 12 1394 مشهد افغانستان 55081000 نخ دوخت ا زا لياف سنتتيک غيريکسره براي خرده فروشي 744,134 131,637,331,387 Rls. 4,516,404 $
29 12 1394 مشهد افغانستان 33051000 شامپوها 1,774,952 130,125,341,418 Rls. 4,390,417 $
30 12 1394 مشهد افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,268,502 121,654,152,248 Rls. 4,100,624 $
31 12 1394 مشهد افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 5,449,851 121,053,234,125 Rls. 4,117,592 $
32 12 1394 مشهد افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,309,001 114,775,379,640 Rls. 3,910,622 $
33 12 1394 مشهد افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 467,161 112,516,131,649 Rls. 3,816,284 $
34 12 1394 مشهد افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 846,914 110,073,519,767 Rls. 3,707,896 $
35 12 1394 مشهد افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 81,177,562 109,713,744,375 Rls. 3,758,414 $
36 12 1394 مشهد افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 4,237,928 107,096,497,338 Rls. 3,626,350 $
37 12 1394 مشهد افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 7,518,079 98,427,097,435 Rls. 3,333,553 $
38 12 1394 مشهد افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 542,307 98,214,669,780 Rls. 3,253,815 $
39 12 1394 مشهد افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,037,578 96,150,189,974 Rls. 3,306,943 $
40 12 1394 مشهد افغانستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 2,388,982 93,028,526,556 Rls. 3,105,676 $
41 12 1394 مشهد افغانستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 388,494 92,493,854,636 Rls. 3,097,049 $
42 12 1394 مشهد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 589,010 91,184,833,783 Rls. 3,119,705 $
43 12 1394 مشهد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,045,165 90,347,311,324 Rls. 3,109,200 $
44 12 1394 مشهد افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,040,021 89,731,174,103 Rls. 3,029,843 $
45 12 1394 مشهد افغانستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 536,135 87,307,640,215 Rls. 2,942,582 $
46 12 1394 مشهد افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,290,271 78,936,629,974 Rls. 2,681,130 $
47 12 1394 مشهد افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,365,290 76,280,217,402 Rls. 2,589,475 $
48 12 1394 مشهد افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 696,623 76,233,283,288 Rls. 2,566,434 $
49 12 1394 مشهد افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 847,676 75,968,273,362 Rls. 2,530,218 $
50 12 1394 مشهد افغانستان 51072090 ساير نخ از پشم شانه زده ، آماده نشده براي خرده فروشي غير مذکور در جاي ديگر 345,744 68,847,811,995 Rls. 2,325,922 $
51 12 1394 مشهد افغانستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 776,322 67,912,526,111 Rls. 2,299,556 $
52 12 1394 مشهد افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,285,567 63,102,657,196 Rls. 2,149,064 $
53 12 1394 مشهد افغانستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 278,999 62,604,342,268 Rls. 2,114,659 $
54 12 1394 مشهد افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 181,529 58,576,424,723 Rls. 1,971,105 $
55 12 1394 مشهد افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 727,924 56,247,227,899 Rls. 1,876,947 $
56 12 1394 مشهد افغانستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 232,131 54,448,906,554 Rls. 1,849,175 $
57 12 1394 مشهد افغانستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 320,683 53,419,476,549 Rls. 1,816,920 $
58 12 1394 مشهد افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 392,002 53,109,739,598 Rls. 1,785,595 $
59 12 1394 مشهد افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 897,854 52,010,198,875 Rls. 1,749,377 $
60 12 1394 مشهد افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 6,742,053 50,642,235,400 Rls. 1,734,985 $
61 12 1394 مشهد افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 570,934 50,554,662,387 Rls. 1,712,322 $
62 12 1394 مشهد افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 863,070 50,542,731,611 Rls. 1,722,460 $
63 12 1394 مشهد افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 574,716 49,561,629,275 Rls. 1,662,614 $
64 12 1394 مشهد افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 564,736 49,169,409,070 Rls. 1,679,711 $
65 12 1394 مشهد افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 319,040 49,161,550,782 Rls. 1,650,429 $
66 12 1394 مشهد افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 372,790 49,028,949,276 Rls. 1,643,604 $
67 12 1394 مشهد افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,255,126 48,598,476,083 Rls. 1,633,869 $
68 12 1394 مشهد افغانستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 594,724 47,535,674,955 Rls. 1,620,404 $
69 12 1394 مشهد افغانستان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 193,639 43,972,165,701 Rls. 2,625,558 $
70 12 1394 مشهد افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 141,822 43,488,305,216 Rls. 4,057,705 $
71 12 1394 مشهد افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 487,388 43,151,862,868 Rls. 1,459,787 $
72 12 1394 مشهد افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 112,883 43,018,979,902 Rls. 1,437,672 $
73 12 1394 مشهد افغانستان 02071420 قطعات منجمد مرغ 734,298 42,983,922,184 Rls. 1,468,609 $
74 12 1394 مشهد افغانستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 672,119 41,843,066,811 Rls. 1,414,868 $
75 12 1394 مشهد افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 363,293 39,772,953,333 Rls. 2,815,692 $
76 12 1394 مشهد افغانستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 478,797 39,201,406,956 Rls. 1,339,535 $
77 12 1394 مشهد افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 6,648,641 39,149,169,564 Rls. 1,325,432 $
78 12 1394 مشهد افغانستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 494,979 38,787,095,871 Rls. 1,327,834 $
79 12 1394 مشهد افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 442,457 38,571,378,711 Rls. 1,291,533 $
80 12 1394 مشهد افغانستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 245,909 36,675,399,144 Rls. 1,236,350 $
81 12 1394 مشهد افغانستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 347,379 35,459,332,124 Rls. 1,226,095 $
82 12 1394 مشهد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 460,008 34,696,286,187 Rls. 1,168,591 $
83 12 1394 مشهد افغانستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 366,519 33,710,425,018 Rls. 1,154,465 $
84 12 1394 مشهد افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 437,819 33,671,289,913 Rls. 1,137,483 $
85 12 1394 مشهد افغانستان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 419,090 32,003,839,477 Rls. 1,071,086 $
86 12 1394 مشهد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 441,071 31,852,749,752 Rls. 1,057,188 $
87 12 1394 مشهد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 538,378 31,609,107,107 Rls. 1,083,644 $
88 12 1394 مشهد افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 449,656 30,988,013,404 Rls. 1,071,770 $
89 12 1394 مشهد افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 343,032 30,378,969,057 Rls. 1,030,346 $
90 12 1394 مشهد افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 523,221 29,546,030,055 Rls. 1,007,115 $
91 12 1394 مشهد افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 436,351 28,474,256,584 Rls. 958,281 $
92 12 1394 مشهد افغانستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 158,281 27,825,274,451 Rls. 930,823 $
93 12 1394 مشهد افغانستان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 95,340 27,099,577,642 Rls. 925,132 $
94 12 1394 مشهد افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 230,268 26,758,692,819 Rls. 902,924 $
95 12 1394 مشهد افغانستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 509,759 26,651,113,456 Rls. 904,112 $
96 12 1394 مشهد افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 423,880 25,367,535,077 Rls. 847,719 $
97 12 1394 مشهد افغانستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 438,345 24,488,113,155 Rls. 831,151 $
98 12 1394 مشهد افغانستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 280,115 24,391,619,510 Rls. 817,240 $
99 12 1394 مشهد افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 300,726 24,168,712,562 Rls. 822,182 $
100 12 1394 مشهد افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 231,457 23,615,420,856 Rls. 788,626 $
مجموع کل
15,854,621,194,724 ريال
مجموع کل
549,915,708 دلار